Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dům rodu Spálenských v Hajanech -scháníme svědectví, informace, staré fotografie

30. 11. 2009

Dopisy jsou řazeny od nejnovějšího, jsou tři 2x na Zeměměřičský inspektorát a 1x obecnímu zastupitelstvu Hajan:

 

Zeměměřičskému a katastrálnímu inspektorátu

v Českých Budějovicích
 
Lidická ulice č. 11
370 86  ČESKÉ BUDĚJOVICE
 
 
 
prostřednictvím
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj
pracoviště Strakonice
ul. Krále Jiřího z Poděbrad č. 406
386 41 STRAKONICE I
 
V Hajanech, dne 30. listopadu 2009
 
 
 
 
 
 
ODVOLÁNÍ
 
proti Rozhodnutí ve věci sp. zn. OR-41/2008-307 ze dne 9.11.2009
vydanému Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, pracoviště Strakonice doručenému 24.11.2009
Stížnost na postup KP Strakonice

 

 

 

 
II.
 
Vyjádření nesouhlasu s rozhodnutím a postupem Katastrálního úřadu Strakonice č.j. OR-41/2008-307/1 ze dne 26.3.2009 - Oznámení o neprovedení opravy v údajích katastru nemovitostí - dále jen Oznámení
 
Obrátili jsme se na Vás v lednu minulého roku s požadavkem na opravu výměry stavební parcely č. 37. Z dokladů, které jsme měli  tehdy k dispozici a dokladů, které jsme za rok a čtvrt čekání na Vaši odpověď dohledali, lze míti za doložené:
 
Stejně jako tomu bylo u parcely zahrady č. 60/1, byla stavební parcela resp. právo stavby zaknihováno r. 1852 pro majitele
Františka Bouše v ploše stavební 241 m2.takto beze změn
převedeno 13. listopadu 1897 na manžele Aloise a Barbaru Boušovi,
dne 18. září 1917 na manžele Bohumila a Anežku Spálenských,
24. února 1947 smlouvou postupnou na Bohumila Spálenského ml.,
darovací smlouvou ze dne 11. března 1997 na Pavla Spálenského,
konečně kupní smlouvou ze dne 19. 1. 2007 jsme dům č. p. 47, st. parcelu č. 37 a p.p. č. 60/1 nabyli my. 
 
K bodu 1)  Oznámení:
 
Kupní smlouva byla ze dne 19. 1. 2007, nikoliv 14.1.2007. Rozhodně protestujeme proti konstrukci, že část domu tj. bývalá stáj je  Vámi uváděna jako samostatná budova.
 
Jedná nejméně od r. 1944o nedílnou součást domu č.p. 47, tedy o  jednu budovu v souladu s definicí danou §27, písm. k) Katastrálního zákona. Část obytná i hospodářská (stodola a stáj) je sloučena, má jediné a společné obvodové zdi, společné krovy, společnou střechu.
 
Lze se o tom kdykoliv přesvědčit podrobnou prohlídkou domu a stavebních konstrukcí.
Tato budova byla vyznačena na LV jako dům č.p.47 , takto převáděna ve smlouvách s výměrou  shodnou se stavební parcelou  -  241m2.
Dům byl v této výměře registrován pro daňové účely a takto byly i daně placeny.
 
Dům byl o stáj  r o z š í ř e n   někdy před 9. srpnem 1944 , viz měřičský náčrt z tohoto data, s jistotou tak učinili tehdejší vlastníci Bohumil a Anežka Spálenských, a to na základě jejich zaknihovaného práva stavby v ploše stavební 241 m2, což s odchylkou 1-2 m2 přesně odpovídá půdorysu domu č.p.47. 
Přestože stavební parcela v této výměře nebyla z dnes zjistitelných důvodů v této výměře zakreslena, nelze z tohoto důvodu část domu označit jako jinou budovu a ignorovat její nesporné vlastnictví jako celku.
 Lze připustit, že tato část domu je na cizím pozemku. Vzhledem k době vzniku, odvoláváme se na tehdejší právo, viz následující výklad:
 
PRÁVNÍ ÚPRAVA V OBECNÉM RAKOUSKÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU


V případě, že chtěl stavebník stavět na cizím pozemku, musel mít k tomuto pozemku věcné právo, a to tzv. právo stavby. Právo stavby nebylo předmětem úpravy v obecném zákoníku občanském, ale bylo upraveno ve zvláštním předpise, jímž byl zákon č. 86/1912 ř. z., o právu stavby, který byl s účinností od 10. 7. 1947 nahrazen zákonem č. 88/1947 Sb., o právu stavby.

Podle § 1 odst. 1 zákona č. 86/1912 ř. z., o právu stavby, který nabyl účinnosti 15. 6. 1912, pozemek mohl být zatížen věcným, zcizitelným a děditelným právem, mít stavbu na povrchu nebo pod povrchem půdy (právem ke stavbě). Podle § 1 zákona č. 88/1947 Sb., o právu stavby, pozemek mohl být zatížen věcným právem jiné osoby (stavebníka), mít stavbu na jeho povrchu nebo pod povrchem (právo stavby). Nezáleželo na tom, zda šlo o stavbu zřízenou nebo dosud nezřízenou.
 
 

Tedy právo stavební nebylo porušeno, připusťme, že vlastnictví pozemku nebylo vyřízeno, nebo nebylo řádně zaknihováno. Nelze však zpochybňovat vlastnictví ke stavbě, zbudované v minulém století na základě práva stavby, s tím, že nebyl upraven vztah k pozemku, jedná se o část stavby na cizím pozemku.
 
K bodu 2) Oznámení:
 
Důvod k jakému účelu byl vypracován plán z r. 1944 se lze dnes jen dohadovat. Výklad p. Svobodové, že jde o opravu chybného zákresu mezi st.p. č. 37 se st.p. 38 je korespondující s jejími všemi zdůvodněními: vše dříve bylo chybné, teprve geometrický plán p. Englmajera z r.2000 tyto historické omyly opravil.
Oprava se také mohla týkat přepuštění , výměně nebo odprodeje této části  za  část parcely č. 65/3.
Stojí za pozornost, že vypouštěná část za severní zdí domu sousedící s p.č.36 o rozměrech 2,80x14 m = 39,2 m2 odpovídá  rozměru téměř na cm zastavené části p.č. 65/3 :  ( 8,4x4,5)+(0,55x1,2)´= 39,0 m2
(na plánku zvýrazněno)
  
Není tedy vyloučeno, že část parcely č. 37 o výměře 39,2 m2 (jsou zakreslene propojovací čárky)  byla předána ve prospěch parcely č.930/4 /obecní/ za výměru 39,0 m2 z obecní parcely 65/3.
Transakce je uvedena jako zakreslena do katastrální mapy, ve skutečnosti se tak zřejmě nestalo. Je třeba vzít v úvahu, že celé se odehrávalo v době války.
 
Část parcely 65/3, která je na zákresu označena malým písmenem d) byla již v té době a je doposud používána jako dvůr pro dům č. p.47 a zaplocena. Z typu označení lze rovněž dedukovat, že se jednalo či uvažovalo o jejím zakoupení majiteli domu, stejně tak jako trojúhelníkové části parcely č. 65/1 ležící před zahradní zdí.
 
K bodu 3) Oznámení:
 
Jak udáváte, došlo k zákresu části domu do katastrální mapy na základě vyhlášky a zákona č. 22/64 Sb. - Evidence nemovitostí.
V zákonu stojí:
 
 
§ 4

(1) Evidenci nemovitostí udržují orgány geodézie v souladu se skutečným stavem na základě ohlášených změn, místního šetření, popřípadě měření, a za součinnosti orgánů, organizací a občanů, jichž se týká.

(2) Zápisy právních vztahů o nemovitostech se provádějí na základě pravomocných rozhodnutí soudů, národních výborů, státních notářství nebo jiných orgánů a organizací oprávněných rozhodovat o právních vztazích, jejichž předmětem jsou nemovitosti, nebo na základě smluv a jiných listin, popřípadě návrhů orgánů a organizací oprávněných k tomu podle zvláštních předpisů. U nových staveb ve vlastnictví občanů se zápisy provádějí na základě rozhodnutí o udělení popisného nebo evidenčního čísla a geometrického plánu.

Na základě tohoto zákona a dle jeho znění byl zaevidován vlastník po doložení zákonem stanovených dokladů, svědectví,šetření a pod., dopňěk zákona umožňoval i:

 

Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí se mění a doplňuje takto:

 

1. § 4 odst. 3 zní:

 

"(3) Zápisy právních vztahů vzniklých vydržením osobního vlastnictví k nemovitosti anebo vydržením práva odpovídajícího věcnému břemenu lze provádět též na základě písemného ohlášení občana o změně právního vztahu doloženého osvědčením státního notářství, [§ 100 odst. 1 zákona č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím] v jehož obvodu je nemovitost. Podrobnosti o náležitostech ohlášení těchto změn upraví prováděcí předpis.
 
 

Jestliže byl vlastnický vztah zanesen do LV a dům ve skutečné podobě zakreslen do katastrální mapy, lze předpokládat, že byla naplněna litera zákona a vlastnictví bylo doloženo tak, jak zákon vyžadoval. Nic na tom neměni Vaše event. nemožnost takové doklady dohledat,nebo snad dokonce tvrzení, že "se to tak nedělalo".
Má se tedy mít za prokázané a zákonem zaručené, že vlastníkem domu č. 47 v zakreslené výměře zastavěné ploch 241 m2, byl v té době uznán pan Bohumil Spálenský a stejně tak další následující vlastníci.
 
K bodu 4) Oznámení:
 
Při místním šetření ,na které se odvoláváte, nemohlo být zaměřeno nic jiného, než dům - jedna budova - o zastavěné ploše 241 m2 event. s nepodstatnou odchylkou.
 Dům se za existence nejméně 63 let ve své podobě nemohl zmenšit, ani zvětšit.
Vyjma event drobných oprav, se nic nebudovalo a neměnilo.
 
K bodu 5) Oznámení:
 
Ke změně výměry st. p. č. 37 z původních 241 m2 (historicky dané právo stavby) na nyní evidovaných 202 m2 nedošlo , jak uvádíte přesnějším měřením hranic pozemku, ale prostě tím, že parcela pod částí domu - maštalí nebyla, bohužel, v minulosti vlastnicky vyřešena, zůstala zakreslena jako součást obecní parcely č. 65/6 dříve 65/3. 
 
Přestože byla zapsána ve výměře 241 m2 na LV 633, byla takto evidována vždy i pro daňové účely a daně takto placeny, 
nebylo nám dostatečně , přes naše námitky a odkaz na historické záznamy a smlouvy,vysvětleno její zeštíhlení .
 
Dům tedy touto částí o výměře 39 m2 stojí na cizí parcele, a to na obecní parcele dříve 65/6, nyní na st.p. 95, kterou jste ze jmenované vyčlenili pro možnost  našeho odkoupení od obce.
Parcela  č.95 je tedy výměrou pozemku pod částí domu-maštalí a výměrou dvora, užívaného a zaploceného již také desítky let.
Tento stav respektujeme.Uvěřili jsme slibům p. starostky Vohryzkové, že obec nám parcelu bez problému prodá. To nám poprvé přislíbila právě v den šetření 25. 4. 2007.
Dnes již víme, že jsme udělali chybu, měli jsme ihned po tomto zjištění požádat soud o rozhodnutí, že pozemky jsou vydrženy.
Nyní po přesně dvou letech, které jsme strávili v právní nejistotě, drženi v naději, že se dočkáme nápravy a budeme moci pozemky koupit, starostka a zastupitelstvo odprodej zamítlo - viz stejný problém popsaný v části I.  našeho odvolání, která se týká zahrady - p. č. 60/1.
Bývalý starosta p. Vohryzka nám vyhrožuje před zastupiteli zbouráním plotu a postavením kontejneru na odpad pod okna na dvůr.
 
Navrch všemu z domu, který jsme koupili ,jsou Vaším výkladem historie i zákonů , nabízí se říci proti zdravému rozumu, papírově 2 budovy, z nichž jedna patří "neznámému"!!!!!
 
K závěru Oznámení:
 
Po roce a čtvrt čekání na Vaše vyjádření k parcele č. 37 uvádíte, že jsme nedoložili platné právní listiny k zápisu domu do našeho vlastnictví.
 Kdy jste nás o takové listiny požádali? Jaké to mají být listiny, pokud Vám nestačí Váš archiv, ze kterého jsme získali co se dalo.
Kterými zákony se takové listiny mají řídit? Zákonem platným před rokem 1942, před rokem 1947 nebo zákonem z roku 1964 či současnými zákony?
Výše uvedené naše zdůvodnění, tedy že se jedná o jedinou budovu, v našem vlastnictví, a to stojící částí na cizím pozemku, považujeme za relevantní, pravdivé a prokazatelné.
Žádáme, aby Váš Katastrální úřad Strakonice provedl šetření na místě.
 
 
 
 
 
 
Věra a František Beranovi
Hajany č. p. 47, 388 01 BLATNÁ
 

Přílohy: geometrický plán č. 129/2008 ze dne 22.9.2008 - k části I.
               geometrický plán č. 141/2008 ze dne 8. 10. 2008 - k části II
               Prohlášení pana Pavla Spálenského - k části I
               Měřičský plán z r. 1944 - 2x - k části I a II 
               dopis obci Hajany z 15.3.2009 k části I
               dopis od obce Hajany ze 14.4.2009 - k části I  
 
Údaje čerpány ze zakoupených fotokopií dokladů z archivu Katastrálního úřadu Strakonice 
Rozsah: 9 stránek textu, 6 příloh    


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zastupitelstvu a starostce                                                                                                Hajany, 15. března 2009
obce Hajany
 
 
Vyjádření k jednání a zápisu ze dne pátek 6. března 2009
a k osobnímu jednání s pí starostkou na OÚ dne 13. března 2009
 
Věc: odkoupení užívaných obecních pozemků 

Na posledním zasedání zastupitelstva jsme byli seznámeni, že odprodej  obecních parcel,  na kterých leží  pozemek užívaný námi a  stejně tak nejméne dvěma generacemi minulých majitelů, rodinou Spálenských, obec podmiňuje tím, abychom obci prodali (směnili)část naší pracely - zahrady č. 60/1. Jedná se o trojúhelníkovou část za kamenou zdí ( cca 30m2), kterou používáme na uskladnění a manipulaci s dřevem na otop.
 
Nesouhlasíme, a to protože
 
1.Takové řešení by bylo pro nás nevýhodné a obci by nepřineslo žádný užitek.
Zbavili bychom se vlastnického práva a  pro možnost užívání  museli uhradit náklady za zřízení věcného břemene a i v případě, že by toto obec zřídila bezplatně, ještě daň.Přislíbené předkupní právo je už vůbec protismyslné.
 
Na této parcele je neoprávněná stavba el. přípojky patřící majitelům nemovitostí manž. Englmajerům a manž. Chadimovým, oba bytem Praha. Vedeme s těmito majiteli spor o odstranění stavby a pokud ve věci nerozhodne Krajský úřad České Budějovice, kam jsme se naposledy obrátili, podáme vlastnickou žalobu k soudu. Obec není nijak v tomto sporu účastníkem. Pokládáme to za snahu ,jak pomoci jmenovaným na náš úkor. El. dvousloupek by nám dále komplikoval užívání pozemku.
 
 
2. Považujeme podmiňování prodeje za diskriminující nás , neboť obec již prodala, prodává a ještě prodá desítky takových pozemků na území obce ostatním občanů bez obstrukcí a podmínek, mimo jiné i manželům Chadimovým.
 
Bylo nám přislíbeno starostkou obce další jednání v této záležitosti, a to na zasedání, které se bude konat 10.dubna t.r.
Žádáme, aby na tomto zasedání zastupitelstvo přesně a písemně sdělilo své konečné stanovisko a zdůvodnilo konkrétně a  přesně důvody, které vedou ke kladení podmínek, pokud na nich bude nadále trváno. Zároveň žádáme, aby bylo zapsáno i naše stanovisko.
 Je jedno, zda to bude součástí zápisu, nebo bude vyhotoven zápis samostatný, podepsaný všemi zúčastněnými.
 

Předmětem odprodeje jsou parcely: č. 95 - 162 m2, 
                                                               č.65/10 - 4 m2
                                                               č.65/11 - cca 17 m2
tedy celkem cca 183 m2.
 
Pozemek, nyní zaregistrován jako parcela č. 95, byl užíván předchozími majiteli již nejméně od první poloviny minulého století. Je na něm neoddělitelná část domu - maštal, která byla postavena prokazatelně před r. 1944.
Zbylá část byla používána jako dvůr.
Na parcele č. 60/1 je postavena kamenná  zeď, která neopisuje hranici pozemku. Tato zeď je zakreslena již na mapě z r. 1893, takže rohové části zahrady, které leží na obecních pozemcích tj. cca 21m2, byly již od této doby rovněž všemi majiteli nemovitosti užívány.

Prodejem uvedených parcel do našeho vlastnictví uvede se desítky let trvající stav v právní a účelný.
 
Děkujeme, že přihlédnete v rozhodování i uvedeným skutečnostem.  Věra a František Beranovi, Hajany č.p.47

 Naše žádost byla na jednání zamítnuta všemi hlasy přítomných zastupitelů.

 

                                                                                                                           


 

 


 
 
    Odvoláváme se proti Rozhodnutí KP Strakonice č. čj OR-41/2008-307 ze dne 9.11.2009, které nám bylo doručeno dne 24. 11. 2009, a to jak proti výroku (upřesnění v textu), tak proti zdůvodnění.
Zároveň vznášíme stížnost na vedení této záležitosti pracovníky KP Strakonice.
 
 
Odůvodnění tohoto podání:
 
 
Nejprve považujeme za důležité, celý průběh této "kauzy" časově zrekapitulovat, neboť se táhne prakticky již tři roky a byla  snad nedopatřením směšována se sp. zn. OR-208/2008-307 tj. požadavek p. Englmajera na změnu hranic naší p.č. 60/1 a hranic parcel p. Michálka (viz Vaše č.j.: ZKI-O-24/122/2009 z 2. 7. 2009).
 
    V lednu roku 2007 jsme koupili od pana Pavla Spálenského nemovitosti v k. ú. Hajany, a to dům č.p. 47, stavební parcelu č. 37 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkovou parcelu č. 60/1 (zahrada).
 Vkladem do KN (KP neshledalo žádné závady podání) jsme se stali zákonnými vlastníky těchto nemovitostí, tento stav trvá dosud a KP nepřísluší toto vlastnické právo měnit nebo dokonce rušit na základě oprav katastrálních map a jejich digitalizace. Rozhodovat o tomto soukromém vlastnictví přísluší pouze nám, jako vlastníkům, případně soudu, bude-li vlastnictví napadeno žalobou.
Parcely ani dům jsme nepřeměřovali a koupili jsme dům i pozemky v dobré víře, v té podobě a uspořádání, jak byl desítky let užíván, a to nejméně od r. 1944. 
Obr.: foto z 2007
 
Prokazatelně nebylo od tohoto roku až do dneška na dispozici zastavěné plochy (půdorysu domu) a ohrazení používaných pozemků nic změněno.
 
     Nastěhovali jsme se do domu 3. března 2007. Následující měsíc - 25.  dubna 2007 proběhlo v obci Hajany zjišťování průběhu hranic pozemků a obvodů budov. Až při tomto jsme byli seznámeni s tím, že část domu vč. oploceného dvoru leží na části parcely č.65/6 patřící obci Hajany. Starostka obce, která byla přítomna, nám sdělila, že ani jí nebyla tato skutečnost známa, ale tento případ není v obci jediný a ujistila nás, že to vyřešíme odkoupením užívaných částí parcel, stejně jako mnoho dalších vlastníků nemovitostí v obci. Mimo části parcely č. 65/6 (162 m2) se jednalo i o část parcely č. 65/11 (8 m2 ) a parcelu č.65/10 (4 m2). Celkem 174 m2.
    Pravdou je, že jsme na katastrální mapě přehlédli onu "slučku"  na zákresu domu (do této doby jsme ani neznali význam takové značky) a katastrální mapa v tehdejší podobě byla v tomto místě i okolí dosti nepřehledná, zahuštěná a dalo dost zkoumání za pomocí lupy rozlišit některé hranice.
    Musíme pro dokreslení souvislostí poznamenat, že již v den měření tj. 25.4.07 při podpisu protokolů se na nás dost nevybíravě domáhal soused p. Engelmajer odprodeje části parcely č. 60/1 (za zdí), s tím že se obává, že mu znemožníme či zkomplikujeme příjezd k jeho nemovitostem. Hranice tehdy nezpochybnil, resp. nenapadl.
To že p. Englmajer má zaplocenou a užívá mnoho let část naší parcely č.60/1 nestálo KP Strakonice za zaznamenání a povšimnutí.
 
Když došla v říjnu 2007 výzva od KP k odstranění nesouladu v KN sp. zn.:ZDŘ-35/2007-307 do 60ti dnů, hned jsme se osobně obrátili na starostku se žádostí o prodej dotčených parcel. Sdělila nám, že vzhledem k množství takových případu v obci, má dohodnuto prodloužení lhůty do května příštího roku (2008) a do této doby připraví obec kupní smlouvy. Nemusíme se o věc dále starat, o všem nás bude včas informovat.  Dokonce v naší přítomnosti stejnou informaci podávala telefonicky dalšímu občanu, který se na ní obrátil ve stejné věci.
Zdůrazňujeme, že v té době a další měsíce jsme o zpochybnění našeho vlastnictví domu neměli ani tušení, a to že parcela č. 65/6 patří obci jsme nezpochybňovali, naopak jsme se snažili stav napravit koupí její části, jakož i užívaných rohů zahrady.
 
Jednalo se stále jen o parcelách. Protože na nemovitostech bylo patrné jejich stáří a užívání ve zjevném ohraničení (plot, zeď), zapátrali jsme po osudu  stavební parcely č. 37.
Zjistili jsme, že po celou dohledatelnou historii od r. 1852 až do r. 2007 byla parcela zanesena ve výměře 241 m2 - viz naše vyjádření z dopisů ze dne 28.1.2008 a 27.4.2009.  Naše oboje podání stručně řečeno požadovala, aby bylo dohledáno a hlavně zdůvodněno, proč má nyní parcela pouhých 202 m2.
 
Odkoupení pozemků od obce jsme netrpělivě očekávali i po celý rok 2008. V létě 2008, když jsme chtěli vyměnit časem zchátralá prkna v plotu, jsme jednali se starostkou za přítomnosti dalšího zastupitele a byli jsme ujištěni, že pozemky nám budou prodány a obec nemá námitek.  Začátkem roku 2009, když jsme se náhodou dozvěděli, že v sousedství byl už prodán obecní pozemek užívaný Hajanským rájem s.r.o. jsme znovu navštívili starostku v úřadu a urgovali. Bylo nám sděleno, že prodeje probíhaly celý  r. 2008, ale byly pozastaveny, aby se obec nedostala do platby DPH. Majitelům Hajanského ráje bylo ještě prodáno, protože jsou cizinci a mohli podepsat,  jen když tu byli v prosinci (což není, mírně řečeno, "přesné", byli zastupováni českým advokátem). Další prodeje, tedy i náš, proběhnou v r. 2009.
 
    Na zasedání zastupitelstva obce - 6. března 2009 - kam jsme přišli urgovat odprodej, jsme byli informováni, že když nesouhlasíme s prodejem (výměnou) části naší p.č. 60/1 p. Englmajerovi ani obci, bude usnesení obce o prodeji revokováno. Bylo nám nabídnuto, že když pozemek prodáme obci, budeme mít předkupní právo a na pozemku břemeno užívání. Návrh jsme uvážili a 13. března 2009 osobně a 15. března 2009 písemně jsme se zdůvodněním odmítli.
 Vyžádali jsme si další jednání v této věci, s tím aby obec i písemně zaznamenala důvody,které uvádí, když nám odmítla nyní části pozemků prodat. Na následném zasedání za naší účasti, dne 14. dubna 2009 byl odprodej jednohlasně zamítnut, do zápisu bylo dáno, že obec není povinna svá rozhodnutí nikomu zdůvodňovat a rozhodnutí nám  starostka předala  ještě písemně (bez komentáře, jen s výsledkem hlasování). Dopisy přikládáme v příloze.
 
    Na náš dopis z 28.1.08 reagovala p. Svobodová až dopisem zn. 0R-41/2008/1 z 26. 3. 2009, tedy po 14 měsících a na den přesně dva roky od místního šetření resp. zjišťování hranic.. Nejen že byly naše námitky odmítnuty a podle našeho názoru s nedostatečným zdůvodněním, ale tímto nám bylo poprvé sděleno, že část našeho domu, ležící na parcele patřící obci, je KP považována a zapsána do KN jako samostatná budova a nepatří nám, nýbrž vlastník je neznámý.
 Když vezmete v úvahu, že jsme již několik měsíců čelili útoku na  hranice a vlastnictví části parcely zahrady č. 60/1 ze strany sousedů Englmajerových č.j. OR-208/2008-307, kterým přizvukovala starostka obce, Stavební úřad i KP, byl to šok.
V Poučení k tomuto dopisu KP píše:...Sdělíte-li zdejšímu katastrálnímu pracovišti do 30 dnů od doručení, že s neprovedením opravy nesouhlasíte, zahájí katastrální úřad ve věci správní řízení....
Nesouhlasili jsme - viz II. část dopisu ze dne 27. 4. 2009 - a začali jsme pátrat nejen po stopách parcely č. 37, ale i domu č. p. 47. Vedeni jedním z mála mapových podkladů - měřičským plánkem z r. 1944, který jsme získali šťastnou náhodou už v r. 2007 a ne od p. Svobodové, která byla tím, že jej máme zjevně rozladěna a dokonce se vyjádřila: ...to se nemělo dostat ven..., jsme uvedli domněnku či lépe úvahu, že mohlo dojít k nějaké dohodě nebo výměně a navrhovali jsme detailně prozkoumat historii změn v okolních obecních parcelách, jejich dělení a pod.
Očekávali jsme od KP Strakonice oznámení o zahájení řízení v této věci. 
     Písemně jsme se dne 4. května 2009 obrátili i na starostku obce Hajany p. Vohryzkovou se žádostí o informace o dělení obecních parcel zvláště pak p.č. 65 a p.č.930 a také o vyjádření stanoviska obce k oběma případům, jak č.j. OR-208/2008-307 tak i OR-41/2008-307, neboť nám dosud nebylo žádné stanovisko obce předáno nebo KP Strakonice tlumočeno. Domnívali jsme se, že obec, která má povinnost mít přehled o svém majetku a také bezplatný přístup k dokladům KN,nám pomůže.
Jak jsme se dozvěděli až nyní, KP Strakonice poslalo 5. května 2009 starostce dopis, kde údajně zahájilo řízení a obec přizvalo jako účastníka, nám nezaslalo nic. 
 
Starostka nám odpověděla dopisem z 24.května.2009, že k dělení původní parcely č. 65 nedošlo v posledních letech, tudíž na obci nejsou dochované žádné doklady. Navíc některá čísla parcel byla změněna nebo úplně vypadla při komplexní pozemkové úpravě(?).
Nevíme, co má starostka na mysli "komplexní pozemkovou úpravou", ale bezpečně víme, že k dělení  obecní parcely 65/1 (původní p.č.65) došlo například v r. 2000 při prodeji části této parcely pp. Englmajerovým. K požadavku na stanovisko k oběma řízením (z čehož řádné řízení bylo snad jen jedno) starostka obce doslova píše: ....obec prozatím stanovisko nezaujala a nezaslala, proto Vám jej nemůžeme poskytnout. Až bude stanovisko sepsáno, zašleme Vám jeho kopii. V současné době by se jednalo o vytváření nové informace, kterou obec není povinna poskytovat (§ 2 odst. 4 zákona 106/1999 Sb.)...
 
    Dne 24. června 2009 jsme nalezli v domovní schránce (nedošlo poštou) kopii dopisu starostky p. Vohryzkové datovaný 1. června 2009, adresovaný KP Strakonice označený jako Vyjádření k odvoláním manželů Beranových proti rozhodnutí OR-208/2008 a zároveň k řízení OR-41/2008.
Den či dva  poté byl nám doručen dopis KP Strakonice od p. Svobodové označený jako Seznámení s obsahem spisu, ze dne 24. června 2009, kde jsme byli vyzváni dostavit se dne  8. července 2009 na KP Strakonice.
 
Zde se chceme ohradit vůči postupu KP Strakonice. V březnu 2009 nám bylo sděleno, že nesouhlasíme-li se závěry KP, bude ve věci zahájeno řízení. Domníváme se, že v souladu se Správním řádem, jsme měli být písemně vyrozuměni, že řízení bylo zahájeno. Žádáme Vás ,odvolací orgán, aby postup KP posoudil s přihlédnutím k ustanoveními Správního řádu.
 
Samozřejmě, že jsme se v daný den k jednání dostavili. Dotázali jsme se, zda bylo tedy řízení zahájeno a byli jsme o tom ujištěni.
 
    Spis obsahoval pár nám známých dokumentů, vlastně ty, které jsme zaslali v korespondenci, navíc pouze náčrt datovaný r. 1893, o kterém nám nebyl podán bližší komentář (kopii jsme zakoupili na místě). Pokoušeli jsme se o věci diskutovat a vznesli jsme dotaz resp. námitku, že při pátrání v katastrálních mapách z různých období jsme zjistili, že stejná čísla parcel se objevují na různých pozemcích. Např. parcela č. 65/6 (obecní parcela na které leží část našeho domu a dvůr) měla na dřívějších mapách č. 65/3 - kdy a proč byla přečíslována, jaká změna k tomu vedla (zakreslení se nikdy nezměnilo) nebylo vysvětleno.
 Parcelní číslo 65/3 se na novějších mapách objevilo (platných před digitalizací do r. 2008) na jiné parcele u Mlýnského potoka. Nové číslo  parcely: 65/6 bylo dříve uváděno na parcele vedle domů Hajanského ráje a poté přečíslováno na 65/5. Na dotaz, zda je možné, aby stejné číslo bylo během času používáno pro různé parcely nebylo zodpovězeno, p. Svobodová nejen že odmítla se historií obecních parcel zabývat, naopak nám naznačila, že nám do toho nic není. Starostka obce Hajany se prakticky nevyjádřila vůbec.
Bylo nám sděleno, že p. Svobodová činila předchozí kroky proto, aby nám pomohla (??!!!) a protože jsme to nedocenili, rozhodla se, že vše uvede do původního stavu:
 "S námi se nemá cenu dohadovat, protože neví, co vůbec chceme."
S uvedením zápisu v KN a zákresu v KM do původního stavu jsme rádi souhlasili, neboť vlastnictví parcely 65/6 obcí jsme nikdy nezpochybňovali a na vlastnictví domu č. p. 47 jako celku trváme.
 
Do zápisu p. Svobodová uvedla, že trváme na svém odvolání z 27.4.2009, a doplníme po rozhodnutí, s čímž jsme souhlasili, obec nemá připomínek ( rozumějte: názor jistě má, ale nemá asi zájem ho sdělit).
Ve
stejný den 8. července 2009 bylo nám doručeno Rozhodnutí Vašeho úřadu č.j.: ZKI-O-24/122/2009.
 
S odstupem téměř 5 měsíců nám dne 24. listopadu 2009 bylo konečně doručeno ROZHODNUTÍ KP Strakonice ve věci č. j. OR-41/2008-307 datované 9. 11. 2009.
 
K tomuto dokumentu sdělujeme:
 
ad bod 1)
 Patrně nám nezbude nic jiného, než se smířit s tímto stavem a zeštíhlením stavební parcely č. 37 o 39 m2, ale přesto žádáme odvolací orgán o přešetření našich, byť laických námitek a domněnek uvedených v dopisu ze dne 27. 4. 2009, který je ve spisu. Znovu připomínáme, že parcela byla vždy vedena ve výměře 241 m2. Zdůvodnění v tomto Rozhonutí se zabývá převážně "udajnou druhou budovou", parcelou se zabývá pouze jediná věta Rozhodnutí:
 
"Původní výměra byla určená přibližně, grafický způsobem z původní mapy pozemkového katastru."
 
Nevíme, jak máme tomuto rozumět. Slovem "původní" je myšlen zápis v pozemkové knize z r. 1852 ve prospěch tehdejšího majitele Františka Bouše v ploše stavební 241 m2? A tím chce KP Strakonice říci, že se  neměřilo, jen se z "původní" mapy (která je původní?) odhadlo, kolik je to metrů? Ale mapa musela snad vzniknout zaměřováním?
Následné zápisy převodu majetku z r. 1897, 1917, 1947, 1997 a poslední 2007 jsou tudíž chybné?
Domníváme se, že vzhledem k tomu, že jak kdysi, tak i  dosud je výměra parcely vodítkem k odvádění daní, tak si to dříve hospodáři určitě pečlivě hlídali.
Argumentaci zákony po 2. světové válce považujeme za zbytečné, až na zmíňku o evidenci nemovitostí z r. 1964, která má  vypovídací hodnotu v tom, že dům byl ve stejném obrysu  jako před r. 1944 a nebylo shledáno nic, co by bránilo tomu, aby byl evidován a zakreslen ve své podobě (jako jeden dům a ne dvě stavby) a stavební parcela ve své výměře 241 m2.
 
ad bod 2)
Nikdy jsme nevznesli námitku proti vzniku par. č. 95, která je tvořena částí obecní parcely pův. č. 65/6, na které stojí část domu a užívaný dvůr.
Nerozumíme formulaci ...nesouhlasí s tím, že stavba bývalé stáje byla očíslována samostatným parcelním číslem jako st. p. 95....Budovy se snad číslují čísly popisnými, evidenčními, nebo jsou bez č.p. a č.e. Tato "budova" číslo má, je součástí č.p. 47.
 
Naopak, když jsme se poprvé dozvěděli o nové st. p. 95, a to z geometrického plánu č.141/2008 ze dne 24.10.2008, který nám byl s fakturou doručen v listopadu 2008 zpracovatelem, uvítali jsme to. Bohužel jsme se mylně domnívali, že je to známkou toho, že nám již brzy obec tuto parcelu, spolu s díly na zahradě, prodá.
Kdyby obec splnila své sliby, prodala, tak jak učinila u ostatních vlastníků dotčených stejnými problémy, požádali bychom o sloučení těchto stavebních parcel v jednu a všechny staré problémy by byly vyřešeny.
Stejně tak, jak už jsme ostatně psali ve minulém odvolání, kdybychom tušili nevůli a obstrukce, které následovaly a místo důvěřivého čekání na prodej obcí či rozřešení KP Strakonice, jsme podali žalobu na určení vlastnictví užívaných pozemků vydržením, ušetřili bychom si léta starostí, nejistoty a mnohá vydání.
Rozhodně se ohražujeme proti vyjádření KP Strakonice: ....Budova na st. p.95 (bývalá stáj) bude označena jako jiná stavba bez č. p. a evidována na LV č. 1100 - neznámý vlastník. 
 
Zaprvé, bez předběžného varování resp. oznámení a bez našeho souhlasu už je tato část našeho domu delší dobu takto zapsána - byli jsme zbaveni vlastnictví zvůlí  KP Strakonice.
Zadruhé i z neúplných záznamů je víc než prokazatelné, že o stáj rozšířili dům právoplatní vlastníci nemovitosti - manželé Spálenský Bohumil a Anežka, minimálně před více jak 65 lety.
Dům byl převeden smlouvou postupnou na jejich syna Bohumila, poté darovací smlouvou na jeho syna Pavla a ve všech těchto smlouvách je uváděno  dům č.p. 47 (ev. příslušenství a inventář).
Ani dnešní katastr nemovitostí neeviduje u domů  výměru, či detailně popsané části, jak jsou využívány,ale pouze určení - dům určený k bydlení. 
 
To bychom se mohli ze strany KP Strakonice dočkat i rozhodnutí, že se jedná o tři budovy (součástí domu je i stodola), z čehož dvě nejsou naše,  postavil si je kdosi, kdysi a býti vyslýcháni,  kde na ně máme doklady?
Že dům nepřesahuje zastavěnou plochou evidovaný výměr stavební parcely, a to po celou dobu její zaknihované existence, není náhoda.
Nějak se ztratilo oněch 39m2 z původní parcely, přesně tolik, kolik dělá část stojící na cizí, resp. obecní parcele.
Dokonce i obec Hajany potvrdila v dopisu na KP Strakonice, že ...."pravděpodobně" hospodářská budova patří k domu č.p.47, stojící na nově očíslované parcele st. p. č. 95, byla vždy užívána vlastníky domu čp. 47, rodinou Spálenských a od roku 2007 manželi Beranovými.....A věřte tomu, že obec Hajany nelze v žádném případě podezírat z nějakého nadržování nám, z popsané historie vidíte pravý opak.
Část domu je ve zdůvodnění nazývána další prvek polohopisu a my domnělými vlastníky. 
 
Abychom znovu docílili zápisu našeho vlastnictví k této části domu č. p. 47, které je nyní interpretováno KP Strakonice, jako domnělé, máme "mimo toto řízení" (domníváme se, že řízení je právě o tomto???) předložit notářský zápis o tom, že jsme dům nabyli celý a přiložit znalecký posudek (není řečeno o čem), dále souhlas s prodejem od obce Hajany. Je pro nás novinkou, že s prodejem soukromé nemovitosti mezi dvěma občany musí souhlasit obec. Obci tento stav nevadil skoro třičtvrtě století. a KP při  zápisu vkladu do KN.
Je zajímavé, že KP Strakonice zmítané pochybnostmi, nevyužije práva dané mu Správním řádem, a nevyslechne předchozího vlastníka P.... S........nebo jeho matku E.....S.........,manželku předpředchozího majitele Bohumila Spálenského, oba bytem ....................? Paní................se svým již zesnulým manželem Bohumilem v domě žila a hospodařila, dokonce i s rodiči svého manžela, vlastníky domu před r. 1947, tedy těmi vlastníky, kteří dům rozšířili.
 
K dalšímu požadavku - listině ze Stavebního úřadu, potvrzující, že jde o jednu budovu více než 60 let - poznamenáváme, že jsme několikrát ústně i písemně vyzývali KP, aby provedl místní šetření a přesvědčil se, že budova splňuje předpoklady dané zákonem pro jednu celistvou stavbu - společné obvodové zdi, střecha, jednotná konstrukce krovů atd. Naposledy jsme žádali o návštěvu při jednání na KP dne 8. července t. r. P. Svobodová namítala, že to nepotřebuje ... v Hajanech to dobře zná. Domníváme se, že úředníci KP při svém postavení a kvalifikaci jsou schopni toto u budovy posoudit.
 
Navrhujeme proto znovu, aby si KP předvolalo a vyslechlo předchozí výše uvedené vlastníky, provedlo místní šetření, při kterém ohledá budovu - nic se tam stavebně od předválečné doby nezměnilo, jen jsme nechali natřít tašky na střeše a vyhodili kamenné žlaby pro dobytek -viz foto.
Místo toho, aby tato šetření KP dávno už provedlo (zabývá se tím už dva roky), požaduje na nás zařídit a zaplatit znalecké posudky, notáře a jednat se Stavebním úřadem atd.
foto z r.2009
 
Dosažitelné listiny jsme vypátrali, zaplatili, dva roky píšeme, jezdíme do Strakonic na KP. Pracovníci KP  si dávají s každým vyjádřením měsíce načas, my ovšem musíme odvolání zvládnout do 15 dnů. Řízení zahajují tak, že....dopisem ze dne 5. 5. 2009 vyrozumí dalšího účastníka řízení Obec Hajany..jak čteme v Rozhodnutí. Nám se již oznámit, že řízení bylo zahájeno, neobtěžují. Druhý účastník řízení - obec Hajany se nemusí  konkrétně k námitkám vyjadřovat, když doklady ke svým parcelám nemá, nic se neděje. My jsme zde noví, přistěhovali jsme se z druhého konce republiky, ale p. starostka jistě zná v obci starší obyvatele, kteří jsou pamětníci válečných či poválečných časů a poměrů v obci Hajany. Jejich vyjádření by mohlo věc také objasnit, ale se součinností obce nemůžeme počítat.
 
Na závěr:
 
Cítíme se nadále vlastníky domu č. p. 47 v celé jeho zastavěné ploše cca 241 m2 (malá část parcely č. 37 není zastavěna a nebylo nám sděleno, k jaké výměře domu došli pracovníci při přeměřování), a to po právu, které nám vzniklo dnem zapsání do KN.
 
To, že část domu nebo celý stojí na cizí parcele, není jistě v republice zvláštností, a dá se to řešit jinak. Ne však, jak to řeší KP Strakonice tím, že z domu na papíru vytvoří dvě virtuální budovy a jednu z nich nám znárodní.
Katastrální úřad Strakonice nám znemožňuje právo na pokojné užívání majetku, právo dané každému občanu Úmluvou o základních lidských právech.
 
Žádáme Vás, jako nadřízený a odvolací orgán, abyste zjednali nápravu.
Děkujeme.
 
 
   S pozdravem            Věra a František Beranovi
                           Hajany č. p. 47, 388 01 Blatná
 
 
 
 Přílohy: 1x dopis zastupitelstvu Hajan
            ze dne 15.3.2009
          1x dopis obce Hajany

          č.j. 53/2009 z 14.4.2009         ostatní dopisy vč. příloh jsou ve spisu

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

´Další naše dopisy na úřady a obec ve věci pozemků a domu:

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
katastrální pracoviště Strakonice
RNDr. Karel Hájek
ředitel katastrálního pracoviště
 
Krále Jiřího z Poděbrad 406
386 41  STRAKONICE I
 
Hajany, dne 27. dubna 2009
 
 
 
I. O d v o l á n í  proti Rozhodnutí č. j. OR-208/2008-307 ze dne 7.4.2009 k Zeměměřičskému a katastrálnímu inspektorátu v Českých Budějovicích prostřednictvím Katastrálního úřadu Strakonice.

 
II. Nesouhlas s postupem a rozhodnutím KP Strakonice č. j. OR-41/2008-307/1 ze dne 26. 3. 2009
 
I. a II. ve věci nemovitostí v k.ú. Hajany, a to dům č. p. 47, stavební parcela č. 37 a pozemková parcela č. 60/1, vše ve vlastnictví manželů Věry a Františka Beranových, bytem Hajany č. p. 47, 388 01 Blatná
 
 
 
I.
 
Proti rozhodnutí č. OR-208/2008-307 ze dne 7.4.2009  (dále jen Rozhodnutí) se odvoláváme do bodu 3), body 1) a 2) se nás netýkají.
 
 Nesouhlasíme jak s rozhodnutím, tak s postupem celého řízení.
 
Žádáme, aby bylo geometrické a polohové určení hranic parcel zakresleno v katastrální mapě tak, jak
je tomu v přiloženém geometrickém plánu č. 129/2008 ze dne 22. 9. 2008 vyhotoveném  ing. Františkem Koktánem a odsouhlaseném Katastrálním úřadem Strakonice - ing. Jiřím Hadravou dne 1. 10. 2008 pod č. 08982008.
 
Odůvodnění:
 
    Parcela č. 60/1 - zahrada je historicky součástí nemovitosti - domu č. 47 již nejméně od r. 1852. Zaknihována byla toho roku pro majitele Františka Bouše o výměře 363 m2 a zakreslena na historické mapě katastru Hajany.
Od roku 1917 byla až do roku 2007 v majetku rodu Spálenských.
 Po celých těchto 155 let se její hranice neměnily. Již v historické mapě je zakreslena zahradní zeď, která neopisuje hranici parcely. Ve dvou rozích zasahovala do obecního pozemku a trojúhelníková část pokračuje za východní částí zdi.
 
 
  O tuto část parcely usiluje již nejméně 13 let p. Englmajer, majitel sousedního rekreačního domu č.p.43. Nejprve její část vč. obecní parcely zaplotil.
V r. 1996  vypracoval dohodu o odprodeji a přemluvil p. Bohumila Spálenského k podpisu.
 
  Není jasné, zda p. Spálenský chtěl opravdu prodat, nebo jen mít klid od soustavného naléhání (dle slov jeho syna, jezdil za ním soused i do nemocnice), ale již za 7 měsíců poté, přepsal p. Spálenský dům i zahradu darovací smluvou na svého syna  Pavla Spálenského.
 Není tedy pravda, jak tvrdí soused, p. Vohryzková-starostka a bývalý starosta p. Vohryzka, že se prodej neuskutečnil proto, že p. B. Spálenský zemřel.  P. Spálenský zemřel až 4 roky poté, napodzim r. 2000. Snaha získat tento pozemek trvá dosud a je v tom podporován starostkou i zastupiteli.
 
V roce 1999-2000 postavil na této části parcely p. Englmajer a jeho zeť p. Chadima (rekreační dům č.p.21) el. přípojku přes nesouhlas p. Pavla Spálenského a poté  odkoupil část obecní parcely, kterou již  zčásti zaplotil s výběžkem opisující parcelu č. 60/1.
K tomuto přikládáme prohlášení p. Pavla Spálenského.
 
Jak tvrdí p. Englmajer, bylo před vypracováním geometrického plánu  v r. 2000 zaměřováno a vytýčeno.Při tomto bylo údajně zjištěno, že byly hranice v DKM chybně zobrazeny, jak sděluje KÚ Strakonice.
 
Nesděluje ovšem, zda byl vyměřování přítomen majitel parcely p. Spálenský, zda byl  o změně hranic  sepsán Protokol o vytýčení pozemku dle katastrální vyhlášky. Zda měl Spálenský  příležitost se k tomuto vyjádřit, zda byl písemně pozván k projednání vytýčení hranice.
Podle katastrální vyhlášky má  majitel  pozemku dotčeného vytýčením obdržet kopii dokumentace. Rozhodně se tak tehdy nestalo.
 
Tento geometrický plán měnil hranice i rozměry parcely 60/1, tím i vlastnické vztahy, jak ostatně říká napadené Rozhodnutí, přesto se ve "výkazu dosavadního a nového stavu" - v popisovém poli - tato parcela vůbec nezmiňuje.
Uvádí se jen rohová parcela 65/10, která leží uvnitř zahrady za zdí a patří obci. Výměra se zdvojnásobuje ze 4m2 na 8m2.
 Ani toto nebylo zaknihováno.
 
Parcela 60/1 existovala dříve než parcela 65/9, která vznikla oddělením části z obecní parcely č. 65/1, tudíž hranice této parcely nemohly změnit hranice parcely 60/1, nebo mělo být vyvoláno v této věci jednání či řízení s vlastníkem p. Pavlem Spálenským. Prodávala obec Hajany, nikoliv p. Pavel Spálenský.
Kupní smlouva mezi obcí Hajany a manželi Englmajerovými  postrádá i náležitosti dané Zákonem o obcích a je tedy formálně neplatná.
 
Dále je s podivem, že změny nebyly zakresleny do katastrální mapy už v r. 2000, kdy byly údajně lomové body p.p.č.65/9 s p.č.60/1 a p.č.65/1 (nyní 65/11) osazeny mezníky(?). Až na jeden - bod č. 15- se žádný nedochoval. Komu to prospělo?
 
Výměra parcely zapsaná na LV 633 zůstala rovněž zapsána v původní hodnotě 363 m2.Takto byl i proveden vklad vlastnického práva v náš prospěch Katastrálním úřadem Strakonice.
Je tedy protismyslné tvrzení p. Svobodové KÚ Strakonice, že k chybě zakreslení došlo  až při místním šetření v r. 2007, protože chyběly mezníky. Parcela byla takto zakreslena po celou dobu existence katastrální mapy .
 
Parcela  nemohla být údajně v r. 2007 nově zaměřena, přesto se na listu vlastnictví její výměra změnila na 339 m2, tedy o 24 m2 méně a nyní v Rozhodnutí je dokonce udána výměra 322m2.
Parcela se přes sto let  fyzicky nezměnila, ale za poslední dva roky se papírově  změnšila o 41 m2, tedy o 11,3%.
Nebyla překročena mezní odchylka?
 
1852-únor 2007  -  363 m2
duben ´2007      339 m2 
duben 2009       322 m2
 
Paní Svobodová, která věc vyřizuje říká "oni dříve neuměli měřit".Myslíme, že uměli a dokonce uměli zakreslit parcelu i bez mezníků viz přiložený měřičský plán z 9.8.1944 (vztahuje se i k bodu II. našeho odvolání).
 
Při místním šetření dne 25. 4. 2007, u kterého jsme byli přítomni my , p. Englmajer a starostka p. Vohryzková se konstatovalo, že chybí mezníky - hlavně mezník č. 14, který je nejdůležitější. O geometrickém plánu z r. 2000 nepadlo ani slovo. P. Englmajer se na nás dožadoval zřízení věcného břemene na právo cesty přes p.č. 60/1. To jsme odmítli s tím, že
mu v průjezdu nehodláme bránit, tak jako mu nebránili ani předchozí majitelé. Taktně přešel skutečnost, že má část naší parcely zaplocenou, na zbytku el. kiosek a velkou hromadu písku prorostlou vegetací.
Zaplocenou část naší p.č. 60/1 jsme později p. Englmajerovi při jednání na Obecním úřadu nabídli ke koupi. Nemá zájem.
 
Ve svém podání ze dne 19.5.2008 , které jako jediné nám bylo doručeno, hranice naší parcely nezpochybňuje, ačkoliv musel být s podobou nové katastrální mapy seznámen.
Problém začal až později, kdy jsme se domáhali u stavebního úřadu Blatná, aby přemístil el. sloupek-přípojku z naší parcely, neboť nám brání v používání této části. Necháváme si zde skládat nakoupené dřevo na otop.
 
Hranici p. Englmajer poprvé zpochybnil při místním šetření stavebního úřadu Blatná dne 3. 11. 2008. V té době jsme měli již k dispozici , geometrický plán ze dne 22.9.2008 č. 129/2008, který zadávala Obec Hajany, zaplatili my pro slíbený odprodej částí obecního pozemku za zdí a st. p. č. 95, dříve 65/6.
 
 Stavební úřad požadoval k dalšímu rozhodování vyznačení hranice. Zaplatili  jsme tedy podle tohoto plánu hranice orientační vytýčení geodetickou kanceláři ing. Fouse ,Blatná.
Naše parcela 60/1 nebyla zaplombovaná, na internetu jsme si zjistili, že není uvedeno žádné řízení a na Katastrálním úřadu Strakonice nám bylo sděleno, že se projednává pouze námitka p. Englmajera ze dne 19.5.2008 - viz bod 2 Odůvodnění k Rozhodnutí ze dne 7.4.2009 KÚ Strakonice, kde jak znovu uvádíme, se hranice nezpochybňovala.
Už to, že obec zadala vypracování geometr. plánu, který byl Katastrálním úřadem Strakonice odsouhlasen,  nás utvrdilo v dobré víře, že je vše v pořádku.
 
Katastrální úřad Strakonice ani starostka obce nás neinformovali o dopisu manž. Englmajerových ze dne 5.11.2008 označeném jako" Námitka vůči obnovenému katastrálnímu operátu", ani o následném dopisu z 22.12.2008 nazvaném "Žádost o pozastavení případné registrace a urychlené opravení chybně zakreslených hranic".Tyto dopisy jsme obdrželi až spolu s Rozhodnutím ze dne 7.4.2009. Bylo nám zněmožněno se ještě během řízení k námitkám vyjadřovat.
 
Jak jsme se později dozvěděli, starostka  i vedoucí stavebního úřadu Blatná ing. Hajna (dobrý známý zeťe pana Englmajera pan Chadima) intervenovali na Katastrálním úřadu Strakonice u p. Svobodové ve prospěch p. Englmajera. Informována byla i firma EON ,účastník našeho sporu o umístění el. přípojky, jenom my, vlastníci parcely, ne.
 
Obec mezitím změnila své usnesení  z prosince 2007 prodat nám části pozemků a parcelu 95 (o té v další části II. našeho odvolání).Ve snaze pomoci p. Englmajerovi a Chadimovi ve sporu o přípojku, podmínila prodej tím, že se vzdáme "sporné části" parcely č. 60/1 a prodáme jí obci.Obec se dříve snažila přemluvit nás k prodeji panu Englmajerovi, s odvoláváním na dohodu z r. 1996, o které se zmiňujeme výše. Přikládáme náš dopis obci z 15.3.09 a odpověď ze 14.4.09.
V usnesení z tohoto jednání se též udává, že obec nebude toto rozhodnutí zdůvodňovat.
 
Ještě koncem března nám p. Svobodová KÚ Strakonice tvrdila, že i když posuzujegeom. plán z r. 2000, bod 14 se nemění, "bude
tam někde rozdíl jen metr, a to ve váš prospěch"???
 
 
Příloha k ZPMZ 94 k.u. Hajany u Blatné - zobrazení parc.65/9 v S-JTSK je hybridem mezi plánem z r. 2000 a současným zobrazením na KM. Tvar parcely daný body 8,9.13 a 14 na příloze neodpovídá tvaru na geometrickém plánu z r. 2000 ani dosud platné mapě. Spojnice bodů 14 a 13 se za bodem 13 láme a končí někde uprostřed zdi, tento bod není zaměřen. Bod 9 je také vůči kamenné zdi na všech 3 zakresleních (,geometrický plán z r. 2000,2008, příloha) umístěn rozdílně.
Obecní parcela procházející kolem silnice, která zbyla po všech děleních původní parcely 65/1, která pokračuje východním směrem mezi silnicí a pozemky Hajanského ráje na katastrální mapě ,nemá vůbec nyní číslo.
 
 
Řízení trvalo téměř rok, výsledkem je, že veškeré předchozí mapy, zákres, plány  a zápisy byly "špatně", jen geometrický plán p. Englmajera z r. 2000 je přesný, ale výsledné zakreslení bude ale odlišné.
 
Žádáme tedy, aby bylo zachováno zakreslení, které bylo převzato z historické mapy, bylo platně  a dobře zakresleno v katastrální mapě až dosud ,se souřadnicemi tak, jak jsou uvedeny v geometrickém plánu č. 129/2008 z 22.9.2008, s tím, že čerchované vyznačení hranice bude zakresleno jako platné.
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

vydržení

(Jiří Dedera, 1. 9. 2011 16:31)

Vážení, válčím s obdobnými bl.. čtyři roky o vydržení. To by bylo pro vás řešení, to vydržení. Rodiče dostali Upřesněním přídělu podle 22/64 další část dnes spojené parcely do jednoho bloku 121m v roce 1979 a obec ani soudce to nechápou. Skončí to asi po dlouhé tahanici u US, mají na to judikáty. Když se chce tak starostka dělá potíže. Zdravím.

Re: vydržení

(Beranovi, 2. 9. 2011 16:07)

Dobrý den pane Dedero, dnes už víme, že jsme měli podat žalobu na vydržení hned v dubnu 2007. Jenže v té době jsme nevěděli "s kým tu máme tu čest", neznali poměry, vazby a zájmy místní "vrchnosti". Ač staří, naivně jsme uvěřili příslibům na bezproblémový a rychlý odprodej od obce za obvyklou cenu 35,-/m2, tak jak bylo prodáno ostatním. Dnes jsme na tom hůře než před 4-letou kalvárií. Metr pod částí domu nabízený ze 110,- a nádvoří? - žádný prodej, pronájem za 150,-/m/rok - nezákonné!!! Na katastru bordel, těsně hraničící se zlým úmyslem, stavební úřad to samé. Struktury propojené a s máslem na hlavě. Jediný, kdo nám v poslední době pomohl byl Cenový dozor Ministerstva vnitra Praha a České Budějovice a částečně i Katastrální inspektorát České Budějovice. Je možné, že vše skončí u soudu, ale ať žaluje obec, my už, z našich důchodů, si další investice nemůžeme dovolit. Má to jediný užitečný vklad, ač tu bydlíme krátce, dokonale víme, co je kdo zač. Zdravíme Beranovi