Jdi na obsah Jdi na menu
 


Elektronická úřední deska obce

12. 8. 2009

 Úřední deska  obce na stránkách www.hajany.net.

Na stránkách naší obce zůstává stránka "Úřední deska", bohužel, stále prázdná.

Jediný způsob, jak být informováni je docházet (lépe častěji) k nástěnce u hospody. Člověk menšího vzrůstu je nucen občas povyskakovat, aby přečetl vše, protože část dokumentů zakrývá rám nástěnky. Obec by měla najít pár korun a pořídit větší.

Zákon ukládá obci, zveřejňovat obsah úřední desky i elektronicky. Bohužel naše starostka a zastupitelstvo to ignoruje. Stejně tak ignoruje povinnost zveřejňovat  program jednání zastupitelstva v dalším termínu, to se nedočtete ani na nástěnce.Samotné zápisy z jednání zastupitelstva si občas nezadají s kryptogramem.Zapisovatel je mistr zkratky a nezasvěcený je z toho často jelen.

Upozorňujeme na to, že mnoho právních aktů obce je bez povinného a úplného zveřejnění, se všemi náležitostmi, neplatné.

Paní starostku jsme na to upozornili, marně.

Níže jsme vložili část "Metodického pokynu" ministerstva pro místní rozvoj ohledně elektronických úředních desek obcí. Možná to s někým pohne.

Budu zveřejňovat to, co se mi podaří z nástěnky-desky ofotit.

 

.
Uveřejňování dokumentů na elektronické úřední desce

 1. Na elektronické úřední desce musí být uveden celý obsah, tj. úplný text písemností (dokumentů, oznámení atd.), tedy to, co je umístěno na úřední desce, a nikoli jen soupis dokumentů nebo jejich zestručněný či omezený obsah. Uvádí se rovněž datum vyvěšení dokumentu na úřední desce. S výjimkou případů, kdy je po svěšení písemnosti z úřední desky tato písemnost odstraněna i z elektronické úřední desky, je třeba na elektronické úřední desce doplnit datum sejmutí písemnosti z úřední desky, a to i pro případy, kdy je k dispozici archiv dokumentů, které byly na elektronické úřední desce zveřejněny dříve. Pokud jsou na úřední desce zveřejňovány dokumenty jiných správních orgánů, doplňují se též údaje o vyvěšení (a sejmutí) na jejich úředních deskách, a to tak, že se zveřejní den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, jenž doručuje, den vyvěšení na úřední desce vlastní a den vyvěšení na elektronické úřední desce a následně dny sejmutí z těchto úředních desek. Z elektronické úřední desky se dokument snímá zpravidla po 15 dnech od vyvěšení na této elektronické úřední desce.

 2. Zveřejnění úplného textu dokumentu však neznamená, že musí být na elektronické úřední desce uveřejněn přímo identický obraz originálu písemnosti s podpisem oprávněné úřední osoby
  a otiskem úředního razítka, ale postačuje
  zveřejnění vlastního textu dokumentu s totožným obsahem, jaký je vyvěšen na úřední desce. Autorizace dokumentu postačí pouze na jeho listinné podobě uveřejněné na úřední desce. Nezměnitelnost elektronického dokumentu na elektronické úřední desce se zabezpečí např. uzamčením textu (jen pro čtení).

 3. Povinností správních orgánů je zveřejňovat na úřední desce, a tedy rovněž na elektronické úřední desce nejen písemnosti související se správním řízením, například při doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 2 správního řádu, ale podle zvláštních zákonů i další dokumenty, jejichž publikaci na úřední desce správního orgánu tyto zvláštní zákony ukládají. Rámcový přehled je uveden v příloze č. 1.

 4. Při povinnosti doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 2 správního řádu znamená nezveřejnění dokumentu na elektronické úřední desce neplatnost doručení. V jiných případech než podle § 25 odst. 2 správního řádu sankce neplatnosti stanovena není a musel by ji stanovit zvláštní zákon. Pokud zvláštní zákon stanoví povinnost publikovat na úřední desce určité dokumenty a nestanoví výslovně právní důsledky skutečnosti, že takový dokument nebude zveřejněn rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup (jako je tomu v § 25 odst. 2 správního řádu), nelze neplatnost, neúčinnost, resp. jiné právní důsledky této skutečnosti dovozovat z porušení § 26 odst. 1 věty třetí správního řádu, kde takové důsledky nejsou stanoveny.

 5. V případě obcí se na úřední desce obligatorně publikují obecně závazné vyhlášky a nařízení obce, záměry obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, uzavřené veřejnoprávní smlouvy nebo oznámení o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce, respektive rady obce, a usnesení zastupitelstva. Obdobným způsobem a s obdobnými právními důsledky jako v případě obcí je publikace dokumentů upravena i v zákoně o krajích a v zákoně o hl. m. Praze.

 6. Orgány, které vyžadují od obce zveřejnění svých dokumentů na úřední desce obce, zasílají obci jejich elektronickou podobu (vyplývá z § 8 odst. 2 správního řádu - princip dobré správy). Zde je možno akceptovat, že pokud subjekt požadující zveřejnění vyvěsí takový dokument elektronicky na vlastní elektronické úřední desce a obec prokazatelně informuje, provede obec zveřejnění aktivním odkazem ze své elektronické úřední desky na místo, kde je k dispozici dokument s totožným obsahem, vystavený jeho iniciátorem.

 7. Dokumenty publikované na úřední desce někdy objektivně není možné zveřejnit na úřední desce i na elektronické úřední desce v přesně stejný okamžik. Měly by však, z hlediska principu “dobré správy”, být takto zveřejněny bezodkladně.

IV.
Způsob vedení elektronické úřední desky na obcích

 1. Elektronickou úřední desku vede obec zpravidla prostřednictvím vlastních webových stránek, pokud tyto stránky provozuje, popř. má jejich provoz zajištěn prostřednictvím smluvního subjektu (tzv. outsourcingem), s tím že vyvěšování a svěšování dokumentů provádí vždy obec prostřednictvím úředních osob, viz dále odstavec č. 3.

 2. Odkaz na elektronickou úřední desku musí být jasně patrný a musí být umístěn zřetelným způsobem, nejlépe již na úvodní stránce webu obce, aby nemusela být elektronická úřední deska složitě vyhledávána.

 3. Provoz elektronické úřední desky formou outsourcingu (např. v případě, že provozování webu obce je svěřeno soukromému subjektu) nemůže v žádném případě zbavit obec odpovědnosti za zveřejnění příslušných údajů na elektronické úřední desce. Pro obec platí jak povinnost “zveřejnit příslušné údaje na úřední desce”, tak povinnost zveřejnit je způsobem umožňujícím dálkový přístup, tedy “zveřejnit je na elektronické úřední desce”. V tomto smyslu si může obec zajistit od soukromého subjektu např. převod údajů do elektronické formy (digitalizaci dokumentu) či návrh vhodné formy třídění a odkazů na webových stránkách obce (redakční systém). Samotné zveřejnění dokumentu musí obec provést sama prostřednictvím svých úředních osob, přičemž využívá takový informační systém, který tyto operace umožňuje. Majetkoprávní vztah obce k takovému informačnímu systému není podstatný.

 4. Není-li obec schopna sama zajistit vedení vlastní elektronické úřední desky, a to ani uzavřením smlouvy o outsourcingu s komerčním subjektem (ve výše uvedeném smyslu), uzavře v souladu s § 26 odst. 3 a § 160 správního řádu k zabezpečení této povinnosti veřejnoprávní smlouvu s obcí s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má sídlo.

 5. K uzavření uvedené veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu nadřízeného správního orgánu, tedy v případě obce (v rámci přenesené působnosti) krajského úřadu.

 6. Pokud by obec neplnila svoji povinnost vést elektronickou úřední desku a neuzavřela by veřejnoprávní smlouvu, musí být zveřejnění obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup zabezpečeno převedením této činnosti na jiný správní orgán. Příslušný krajský úřad v rámci své přenesené působnosti rozhodne, že výkon této činnosti zajistí pro obec pověřený obecní úřad, do jehož správního obvodu obec patří. Krajský úřad rozhodne o převodu části příspěvku na výkon přenesené působnosti a rozhodnutí o výkonu této přenesené působnosti se zveřejní nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce obecního úřadu obce, jejíž orgán neplnil povinnosti.

 7. Jak vyplývá z výše uvedeného, vlastní akt zveřejnění dokumentu na elektronické úřední desce je možný právě jednou ze tří následujících alternativ:

  1. obcí vlastními silami (web obce, popř. s využitím určitého druhu služeb komerčního subjektu nezahrnujícího vlastní zveřejnění, které je ze zákona na komerční subjekt nepřenositelné),

  2. obcí s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu má obec sídlo, na základě veřejnoprávní smlouvy (i tato obec s rozšířenou působností může využívat určitých druhů služeb komerčního subjektu, viz bod a),

  3. obcí s pověřeným obecním úřadem, jíž tuto činnost přikáže příslušný krajský úřad (z povahy věci si obce musí upravit mechanismus předávání informací a dokumentů tak, aby výkon veřejné správy v této oblasti byl řádně zajištěn).

Ve všech případech zodpovídá za obsah dokumentu obec, o jejíž úřední desku se jedná. U alternativ ad b) a c) odpovídá také za včasné dodání dokumentu a splnění podmínek, které jsou nezbytné ke včasnému a správnému uveřejnění na elektronické úřední desce. Obec s rozšířenou působností ad b) nebo obec určená ad c) poskytuje pouze službu související s vlastním aktem uveřejnění na elektronické úřední desce, nepřebírá od obce její povinnosti z příslušných správních činností a aktů a zveřejňování povinných informací na úřední desce.

 1. Obec předává dokument ke zveřejnění na elektronické úřední desce přednostně v elektronické podobě a pro možnost kontroly jeho obsahu ze strany obce s rozšířenou působností (jakož i k možnému nahlédnutí veřejnosti) také ve stejnopisu autorizované podoby listinné. Předání obou forem dokumentu se ve veřejnoprávní smlouvě upraví způsobem, který je v daných podmínkách nejvhodnější (elektronický dokument přímým dodáním elektronickou poštou na stanovenou adresu obce s rozšířenou působností, s využitím služeb Portálu veřejné správy či jiné obdobné aplikace, prostřednictvím elektronické podatelny, fyzickým doručením elektronického média, listinné formy dokumentu pak faxem, fyzickým doručením stejnopisu apod.). Z využité formy komunikace musí vždy vyplývat, že odesilatelem je příslušná obec a její vůle směřuje jednoznačně ke zveřejnění přiloženého dokumentu. Povinnost dle čl. II. odst. 1) věta poslední splní tak, že na své úřední desce zveřejní kontaktní údaje elektronické úřední desky, na které je obsah její úřední desky zveřejňován.

  Co se mi podaří ofotit z nástěnky, budu zveřejňovat ve fotogalerii.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář