Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejná vyhláška - polní cesty Hajany

28. 10. 2009

 Klepnutím zobrazíte cesty na mapě:

Parcela 1073 - cesta k lesu
Parcela 1096 - cesta ke Chlumu

Městský úřad Blatná odbor dopravy třída T.G. Masaryka 322, 388 11 Blatná tel. 383 416 220 fax: 383 416 220

Naše značka Vyřizuje/Telefon V Blatné dne MUBL 12562/2009 Valášek / 383 416 220 14.10.2009 

rozhodnutí o prodloužení doby platnosti stavebního povolení 


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
 Městský úřad Blatná, odbor dopravy, jako silniční správní úřad a speciální stavební úřad (dále jen „silniční správní úřad“) pro stavbu pozemních komunikací, příslušný podle § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve správním řízení přezkoumal podle § 115, odst. 4 stavebního zákona žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení, vydaného silničním správním úřadem dne 10.10.2007, č.j. 10/8077/07/JV na stavbu „Obnova polních cest SR 3 a SR 5 v k.ú. Hajany u Blatné“ na pozemcích parc. č. (KN) 1096, 1073 v k.ú. Hajany u Blatné a parc.č. (KN) 1155 v k.ú. Chlum u Blatné, kterou dne 12.10.2009 podal Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Strakonice, IČ: 000 20 478, Palackého náměstí 1090, Strakonice, 386 27 Strakonice (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání, v souladu s § 67, 68 a 69 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (dále jen „správní řád“)
 p r o d l u ž u j e p l a t n o s t 
stavebního povolení vydaného dne 10.10.2007 silničním správním úřadem pod č.j. 10/8077/07/JV na stavbu „Obnova polních cest SR 3 a SR 5 v k.ú. Hajany u Blatné“ na pozemcích parc. č. (KN) 1096, 1073 v k.ú. Hajany u Blatné a parc.č. (KN) 1155 v k.ú. Chlum u Blatné (rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.11.2007, původní dvouletá platnost by tak skončila dne 10.11.2009) o další 2 roky od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Ostatní podmínky stanovené ve stavebním povolení č.j. 10/8077/07/JV zůstávají v platnosti.

Odůvodnění: Stavebník podal dne 12.10.2009 k silničnímu správnímu úřadu žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu „Obnova polních cest SR 3 a SR 5 v k.ú. Hajany u Blatné“ na pozemcích parc. č. (KN) 1096, 1073 v k.ú. Hajany u Blatné a parc.č. (KN) 1155 v k.ú. Chlum u Blatné. Protože splnil podmínky § 115, odst. 4 stavebního zákona a prodloužením stavebního povolení nebudou dotčeny zájmy chráněné stavebním zákonem, zákonem o pozemních komunikacích ani jiným zvláštním právním předpisem, bylo jeho žádosti v plném rozsahu vyhověno. Ve smyslu § 68, odst. 4 správního řádu se od dalšího odůvodnění upouští.

Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí lze podat do l5 dnů od jeho doručení (sejmutí veřejné vyhlášky) odvolání ve smyslu § 81 a 82 správního řádu ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím odboru dopravy MěÚ Blatná. Ing. Jan Valášek vedoucí odboru dopravy 
Poplatek: Osvobozeno od správního poplatku podle § 8, odst. 1, písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů. Vyvěšeno dne ............................................ Sejmuto dne................................................

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: Obdrží: Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Strakonice, Palackého náměstí 1090, Strakonice, 386 27 Strakonice Obec Hajany, Hajany 73, 388 01 Blatná Obec Chlum, Chlum 43, 388 01 Blatná Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Vltavy, pracoviště Písek, Nádražní 1988, 397 01 Písek E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/16, 370 49 České Budějovice (technická evidence a dokumentace + správa sítě plynu) Policie ČR, krajské ředitelství, SDP Strakonice, Plánkova 629, 386 01 Strakonice Muzeum středního Pootaví, Zámek 1, 386 01 Strakonice MěÚ Blatná, odbor životního prostředí, tř. T.G. Masaryka 322, 388 11 Blatná MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování, tř. T.G. Masaryka 322, 388 11 Blatná

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář