Jdi na obsah Jdi na menu
 


z webu obce - zápis ze zasedání dne 2. října 2009

8. 10. 2009

 

Obrazek

Z Á P I S  č. 11/2009

ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 02. 10. 2009

 

Přítomni: Vohryzková, Vaněčková, Vencl, Moulisová, Meloun, Necudová

 

Omluveni: Lis

 

Přítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

 

Dále přítomni:

 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,10 hod.

 

 

 

Program jednání:

 

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 2. Projednání Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

 3. Projednání předložení výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 30. 09. 2009

 4. Projednání rozpočtových změn č. 5

 5. Projednání úhrady vlastního podílu na grafický informační systém (GIS)

 6. Různé - informace starostky

 

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Vencl a pí. Vaněčková

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

0 Zdržel se hlasování

 

 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

 

Usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.

 

 

Usnesení č. 50/2009

 1. Bylo projednáno a schváleno podepsání Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice v návaznosti na stavbu s názvem: „Hajany – přípojka NN,209/23, pí. xxx“

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

 1. Zdržel se hlasování

 

 

 1. Zastupitelstvo bere na vědomí předložený výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 30. 09. 2009 (viz příloha).

 

 

 

 

 

Usnesení č. 47/2009

 1. Byly projednány a schváleny rozpočtové změny č. 5 za měsíc září 2009 (viz příloha).

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

 1. Zdržel se hlasování

 

 

Usnesení č. 48/2009

 1. Zastupitelstvo obce souhlasí s úhradou vlastního podílu ve výši 30 % na Grafický informační systém GIS (místní informační systém MISYS) včetně první aktualizace, tj. celkem částka 3.541,50 Kč. Tato částka bude uhrazena na účet Svazku obcí Blatenska na základě předloženého avíza.

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

 1. Zdržel se hlasování

 

 

 

 

 

Informace starostky:

 

 • Zastupitelstvo bylo seznámeno a bere na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření obce Hajany dne 24. 09. 2009

 • Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem valné hromady Svazku obcí Blatenska dne 30. 09. 2009

 • Podávání žádostí o dotace z POV bude probíhat do 31. 12. 2009 – nutno promyslet na jakou akci žádosti podáme

 • Zastupitelstvu předloženo vyúčtování neinvestičních výdajů na žáky MŠ Blatná za období září - prosinec 2009 - celková částka k úhradě: 11.200,-- Kč, počet žáků: 4

 • Došlá pošta:

 • MĚÚ Blatná, odbor výstavby a ÚP – Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení pro stavbu: „Hajany, xxx – kabel NN“

 • Ministerstvo pro místní rozvoj – Závěrečné vyhodnocení akce – Oprava komunikací, ev. Č. 2178160665

 • xxx – Žádost o kopie zápisů z jednání zastupitelstva obce

Stížnost proti formě a rozsahu informování občanů

 • Krajský úřad – Jihočeský kraj České Budějovice – Úprava zálohy na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do Evropského parlamentu

 • SÚS Strakonice – Oznámení o kácení dřevin rostoucích na pozemcích mimo les

 

 

 

Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 19,40 hodin.

 

Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 06. 11. 2009.

 

Zapsala: Vohryzková Dana

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

Členové zastupitelstva obce:

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 07. 10. 2009

 

Sejmuto dne:

 

 

 

 

Do originálu zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hajany mohou občané nahlédnout na Obecním úřadě Hajany v úředních hodinách.

-----------------------------------------------------

Vyjádření k ochraně osobních údajů: ZDE

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář