Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání zastupitelů Hajan ze dne 6.listopadu 09

16. 11. 2009

 

Z Á P I S  č. 12/2009

ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 06. 11. 2009

 

Přítomni: Vohryzková, Vaněčková, Vencl, Moulisová, Meloun, Necudová, Lis

 

Omluveni:

 

Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

 

Dále přítomni:

 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,05 hod.

 

 

 

Program jednání:

 

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 2. Projednání rozpočtových změn č. 6

 3. Projednání dokumentace pro výstavbu víceúčelového zařízení a sportovního hřiště

 4. Projednání žádosti p. XXX

 5. Různé - informace starostky

 

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Lis a p. Meloun

Hlasování: 7 Pro

0 Proti

0 Zdržel se hlasování

 

 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

 

Usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.

 

 

Usnesení č. 53/2009

 1. Byly projednány a schváleny rozpočtové změny č. 6 za měsíc říjen 2009 (viz příloha) a budou zaúčtovány v účetnictví za říjen 2009.

Hlasování: 7 Pro

0 Proti

 1. Zdržel se hlasování

 

 

Usnesení č. 54/2009

 1. Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženou dokumentací pro výstavbu „Víceúčelového zařízení a sportovního hřiště“.

Hlasování: 7 Pro

0 Proti

 1. Zdržel se hlasování

 

 

 

Usnesení č. 55/2009

 1. Byla projednána a schválena žádost pana XXX o povolení výstavby mysliveckého zařízení (posedu) na pozemku p. č. 250 v k. ú. Chlum u Blatné, který je ve vlastnictví Obce Hajany. Umístění je zakresleno v přiložené mapce.

Hlasování: 7 Pro

 1. Proti

0 Zdržel se hlasování

 

 

Informace starostky:

 

 • Oslava postavení Obecního domu a otevření knihovny se bude konat ve společenské místnosti 21. 11. 2009 od 16,00 hodin. Posezení s hudbou bude pokračovat v hospodě od 18,00 hodin.

 • Mikulášská nadílka 05. 12. 2009 od 14,00 hodin

 • Seznámení s možností a oblastmi čerpání dotace z Programu obnovy venkova na rok 2010 prostřednictvím Svazku obcí Blatenska. Naše obec navrhne pasportizaci kanalizace a studii proveditelnosti (stavba nové kanalizace, čištění stávající apod.)

 • Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu pro rok 2010 (viz příloha). Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce.

 • Došlá pošta:

 • MĚÚ Blatná, odbor výstavby a ÚP – Kolaudační souhlas s užíváním stavby „Hajany-čp. 36, úprava sítě NN“

 • Krajský úřad – Jihočeský kraj České Budějovice, odd. reg. rozvoje – Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV – Oprava obecního domu

 • Krajský úřad – Jihočeský kraj České Budějovice, odd. reg. rozvoje – Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV – Úprava veřejných prostranství na pozemku parc. č. 1127

 • Jihočeský kraj – Krajský úřad – Oznámení o poskytnutí příspěvku na hospodaření v lesích

 • MĚÚ Blatná – Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému jednání „Buňka na uskladnění krmiv a rybářského nářadí“

 • E.ON – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – „Hajany, Vohryzková – kabel NN“

 • MĚÚ Blatná, odbor dopravy – Rozhodnutí o prodloužení doby platnosti stavebního povolení „Obnova polních cest SR3 a SR5 v k. ú. Hajany u Blatné“

 • Česká republika – Ministerstvo vnitra – Smlouva o převodu vlastnictví k majetku ČR (hasičské obleky + boty)

 • Krajský úřad – Jihočeský kraj – Dotační dopis – Oprava obecního domu

 • Krajský úřad – Jihočeský kraj – Dotační dopis – Úprava veřejných prostranství na pozemku parc. č. 1127

 • E.ON – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – „Hajany, Meloun – p. č. 1037“

 • E.ON – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – „Hajany – čp. 36, úprava sítě NN“

 • Státní okresní archiv Strakonice – Oznámení o provedení státní kontroly

 • Exekutorský úřad Praha 1 – Usnesení - Exekuční příkaz

 • Komerční banka Písek – Potvrzení o zaplacených úrocích

 

Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,20 hodin.

 

Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 11. 12. 2009.

 

Zapsala: Vohryzková Dana

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

Členové zastupitelstva obce:

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 06. 11. 2009

 

Sejmuto dne:

 

 

 

 

 

 

 

Do originálu zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hajany mohou občané nahlédnout na Obecním úřadě Hajany v úředních hodinách.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář