Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 16. prosince 2009

21. 12. 2009

 

Z Á P I S  č. 13/2009

ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 16. 12. 2009

 

Přítomni: Vohryzková, Vaněčková, Moulisová, Meloun, Necudová, Lis

 

Omluveni: Vencl

 

Přítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

 

Dále přítomni:

 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 18,05 hod.

 

 

 

Program jednání:

 

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 2. Projednání rozpočtu obce Hajany pro rok 2010

 3. Projednání podání žádostí o dotace z POV

 4. Projednání dodatku č. 6 ke Smlouvě o zajištění svozu a likvidaci komunálního odpadu

 5. Projednání rozpočtu Svazku obcí NIVA pro rok 2010

 6. Seznámení členů zastupitelstva s příkazem starosty

 7. Projednání záměru prodeje části pozemku č. 1025

 8. Projednání podání žádosti o dotaci z MAS SOB o. p. s.

 9. Projednání žádosti manželů XXX

 10. Projednání rozpočtových změn č. 7

 11. Různé - informace starostky

 

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: pí. Vaněčková a pí. Necudová

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

0 Zdržel se hlasování

 

 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

 

Usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.

 

 

Usnesení č. 56/2009

 1. Byl projednán a schválen rozpočet obce Hajany pro rok 2010 (viz příloha).

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

 1. Zdržel se hlasování

 

 

Usnesení č. 57/2009

 1. Bylo projednáno a schváleno podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova pro rok 2010:

   • DOT 8 – Dotace úroků z úvěru na plynofikaci – 48.000,-- Kč (70%), celkové náklady 69.354,-- Kč

   • DOT 1-4 – Dotace na opravu kapličky – 156.000,-- Kč (60%), celkové náklady akce 260.000,-- Kč

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

 1. Zdržel se hlasování

 

Usnesení č. 58/2009

 1. Byl projednán a schválen Dodatek č. 6 ke Smlouvě o zajištění svozu a likvidaci komunálního odpadu. Jedná se o navýšení u pracovní hodiny závozníka ze 39,-- Kč/15 min. na 45,-- Kč/15 min..

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

 1. Zdržel se hlasování

 

Usnesení č. 59/2009

 1. Byl projednán a schválen rozpočet Svazku obcí NIVA pro rok 2010 (viz příloha).

Hlasování: 6 Pro

 1. Proti

0 Zdržel se hlasování

 

 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s příkazem starosty.

 

Usnesení č. 60/2009

 1. Byl projednán a schválen záměr prodeje části pozemku č. 1025 v k. ú. Hajany u Blatné.

Hlasování: 6 Pro

 1. Proti

 1. Zdržel se hlasování

 

Usnesení č. 61/2009

 1. Bylo projednáno a schváleno podání žádosti o dotaci z Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska o. p. s. na nákup vybavení pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce ve výši: 88.896,-- Kč (90 %), celkové náklady: 98.774,-- Kč.

Hlasování: 6 Pro

 1. Proti

0 Zdržel se hlasování

 

Usnesení č. 62/2009

 1. Byla projednána žádost manželů XXX o směnu pozemků dle přiloženého náčrtu. Obec Hajany nesouhlasí s navrženou směnou pozemků. Obec je ochotna ke směně přistoupit za předpokladu, že manželé XXX smění celou trojúhelníkovou část parcely č. 60/1 za kamennou zdí.

Hlasování: 6 Pro

 1. Proti

0 Zdržel se hlasování

 

 

 

 

 

Usnesení č. 63/2009

 1. Byly projednány a schváleny rozpočtové změny č. 7 za měsíc listopad 2009 (viz příloha) a budou zaúčtovány v účetnictví v měsíci prosinci 2009.

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

 1. Zdržel se hlasování

 

 

Informace starostky:

 • Zastupitelstvo bylo seznámeno s Protokolem o státní kontrole provedené Státním oblastním archivem v Třeboni ze dne 13. 11. 2009

 • Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem valné hromady Svazku obcí Blatenska dne 02. 12. 2009

 • Zastupitelstvo bylo seznámeno s protokolem o výsledku kontroly výkonu státní správy na úseku ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisů (vidimace a legalizace) ze dne 09. 12. 2009

 • Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem valné hromady SMOOS dne 10. 12. 2009

 • Zastupitelstvo bylo seznámeno s odvoláním manželů XXX, čj. OR-41/2008-307 doručeného prostřednictvím Katastrálního úřadu Strakonice. K výše uvedenému odvolání se Obec Hajany nebude znovu vyjadřovat, protože se k tomuto řízení vyjadřovala dopisem ze dne 01. 06. 2009. Vzhledem k tomu, že nejsou známé nové skutečnosti v dané věci, není nutné se znovu vyjadřovat.

 • Vánoční stromky na višňovce – možnost prodeje místním občanům – 100,-- Kč/ks

 

 

 • Došlá pošta:

 • Krajský úřad – Jihočeský kraj České Budějovice, odd. reg. rozvoje – Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV – Úroky u úvěru – plynofikace obce Hajany

 • MĚÚ Blatná, odbor výstavby – Rozhodnutí o umístění stavby - „Buňka na uskladnění krmiv a rybářského nářadí“

 • E.ON – Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – „Hajany, p. Námešný, p. Restr – kabel NN“

 • XXX, Hajany – Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les

 • Elektromontáže Blatná s. r. o. – Oznámení o provedení energetických prací v souvislosti se stavbou – „Hajany, Meloun p. č. 1037“

 • Elektromontáže Blatná s. r. o. – Oznámení o provedení energetických prací v souvislosti se stavbou – „Hajany, Vohryzková – kabel NN“

 • Elektromontáže Blatná s. r. o. – Oznámení o provedení energetických prací v souvislosti se stavbou – „Hajany, Loula, Zrostlík – kabel NN“

 • PIK engineering s. r. o. Písek – Změna trasy kabelového vedení v souvislosti se stavbou „Hajany, Vohryzková – kabel NN“

 • Ředitelství silnic a dálnic ČR, České Budějovice – Oznámení o kácení dřevin na rostoucích na pozemcích mimo les

 • Katastrální úřad Strakonice – Rozhodnutí ve věci řízení čj.: OR-41/2008-307

 • Katastrální úřad Strakonice – Rozhodnutí ve věci řízení čj.: OR-208/2008-307

 • E.ON – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – „Hajany, Loula, Zrostlík – kabel NN“

 • Katastrální úřad Strakonice – Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – „Hajany – přípojka NN, 209/23, pí. Čermáková“

 • Správa a údržba silnic JČK, Č. Budějovice – Žádost o vyjádření k existenci inženýrských sítí ve vlastnictví Vaší obce na mostních objektech ve vlastnictví kraje

 • Katastrální úřad Strakonice – Žádost o vyjádření k odvolání manželů XXX, čj. OR-41/2008-307

 

Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 19,35 hodin.

 

Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 30. 12. 2009.

 

Zapsala: Vohryzková Dana

 


 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář