Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z Á P I S  č. 8/2010 ze zasedání zastupitelů dne 8.10.2010

13. 10. 2010

 

Z Á P I S  č. 8/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 08. 10. 2010


 

Přítomni: Vohryzková, Vaněčková, Lis, Vencl, Necudová, Meloun


 

Omluveni: Moulisová


 

Přítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.


 

Dále přítomni:


 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,05 hod.


 

Program jednání:


 

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 2. Projednání smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

 3. Projednání smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

 4. Projednání záměru pronájmu pozemku

 5. Projednání rozpočtových změn č. 4 – 6

 6. Projednání úhrady příspěvku SOB

 7. Různé - informace starostky


 

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Lis a p. Meloun

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

0 Zdržel se hlasování


 

 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.


 

Zápis a usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.


 

Usnesení č. 37/2010

 1. Bylo projednáno a schváleno podepsání Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice v návaznosti na stavbu s názvem: „Hajany – p. Loula, p. Zrostlík – kNN přípojka“.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy s firmou E.ON Distribuce a. s..

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

 1. Zdržel se hlasování


 

Usnesení č. 38/2010

 1. Bylo projednáno a schváleno podepsání Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice v návaznosti na stavbu s názvem: „Hajany – pí. Vohryzková, kabel NN pč. 1069“.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy s firmou E.ON Distribuce a. s..

Hlasování: 6 Pro

 1. Proti

0 Zdržel se hlasován


 

Usnesení č. 39/2010

 1. Byl projednán a schválen záměr pronájmu části pozemku č. 209/2 v k. ú. Hajany u Blatné.

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

 1. Zdržel se hlasování


 

Usnesení č. 40/2010

 1. Byly projednány a schváleny rozpočtové změny č. 4 za měsíc červenec 2010, č. 5 za měsíc srpen 2010, č. 6 za měsíc září 2010 (viz příloha) a budou zaúčtovány v účetnictví dle uvedených měsíců.

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

 1. Zdržel se hlasování


 


 

Usnesení č. 41/2010

 1. ZO po projednání schvaluje příspěvek obce Hajany ve výši 3.708,-- Kč jako investiční příspěvek Svazku obcí Blatenska za „Studii proveditelnosti – vodovody a kanalizace na území obce Hajany“. Příspěvek bude poukázán na účet SOB, příspěvek obce tvoří 30% z celkové ceny 12.360,-- Kč. 70% z celkové ceny zajistil SOB jako dotaci od kraje. Součástí zakázky je digitální vrstva do programu GIS (MISYS), který SOB pro obce zakoupil v loňském roce.

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

 1. Zdržel se hlasování


 


 

Informace starostky:


 

 • Informace k výstavbě polních cest v k. ú. Hajany

 • Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce Hajany pro rok 2011 (viz příloha). Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce.

 • Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu Svazku obcí Blatenska pro rok 2011 (viz příloha). Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce.

 • Nahlášení bezproudí

21. 10. 2010 od 7,30 do 14,30 hodin

Vypnutá oblast: celá obec Hajany

 • Nahlášení bezproudí

27. 10. 2010 od 8,00 do 11,00 hodin

Vypnutá oblast: část obce Hajany od čp. 4 (telefonní budka) směr Blatná po čp. 1 včetně


 

 • Došlá pošta: viz příloha


 

Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,00 hodin.


 


 


 

Zapsala: Vohryzková Dana


 

Ověřovatelé zápisu:


 


 

Členové zastupitelstva obce:


 


 


 


 

Vyvěšeno dne:


 

Sejmuto dne:

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář