Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hajany - informace z webu obce k územnímu plánu

4. 5. 2010

Územní plán je druh studie, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. V Česku je územní plán vyhotovován na základě stavebního zákona 183/2006 Sb, má formu opatření obecné povahy a vydává ho zastupitelstvo obce.

Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvalé udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích.

Územní plán je vyhotován na základě vlastních podkladů a rozborů daného území.

 

regulační plán

plán, který stanoví využití jednotlivých pozemků a určuje regulační prvky plošného a prostorového uspořádání. V případě, že pro řešené území není schválen územní plán obce, stanoví regulační plán hranice zastavitelného území a vyznačí se hranice současně zastavěného území obce

 

 

 

Obec Hajany

Hajany 73, 388 01 Blatná

Informace pro občany!

Územní plán obce Hajany

Vzhledem k tomu, že Obec Hajany ještě nikdy neměla zpracovaný územní plán, je potřeba toto napravit. Ze zákona tak musíme učinit nejpozději do konce roku 2015. Doposud byla v Hajanech zpracována pouze urbanistická studie a regulační plán.

 

Usnesením Zastupitelstva obce Hajany č. 4/2010 ze dne 5. února 2010 bylo schváleno pořízení nového územního plánu obce Hajany.

 

Prostřednictvím MĚÚ Blatná, odboru výstavby a územního plánu bude územní plán pořizovat paní Ing. Hana Roudnická ve spolupráci s vybraným architektem, sestaví tzv. Průzkumy území jako podklad pro sestavení zadání.

Bude následovat zpracování zadání územního plánu, které zpracuje pořizovatel spolu se starostkou obce.

Dále pak proběhne veřejné projednání zadání. Byl připraven informační leták – dotazník, který byl do domácností distribuován již koncem roku 2009. Po dobu 30 dní bude návrh zadání vystaven k veřejnému nahlédnutí. V této době bude možné uplatnit požadavky, připomínky a podněty. 

Pořizovatel uplatněné požadavky vyhodnotí a připraví ve smyslu ustanovení stavebního zákona upravené zadání ke schválení v zastupitelstvu obce.

Schválené zadání bude předáno projektantu k přípravě návrhu územního plánu. Po jeho zpracování pořizovatel vypíše nejprve "společné projednání", které je bez účasti veřejnosti. Podle jeho výsledků bude dokumentace návrhu upravena a předložena Krajskému úřadu k vydání stanoviska. 

V případě souhlasu s dalším projednáváním vypíše pořizovatel řízení o vydání, jehož součástí je veřejné projednání. V rámci tohoto řízení může veřejnost opět uplatnit připomínky i námitky. 

Závěrem je vydání územního plánu opatřením obecné povahy podle správního řádu. Do doby vydání a nabytí účinnosti tohoto nového územního plánu je stále platný regulační plán.

Pro informace a prezentaci materiálů využijeme úřední desku OÚ a samozřejmě internetové stránky obce www.hajany.net.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář