Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hajany a okolí v roce 1951 - historická letecká mapa ČR

10. 6. 2010

Klikněte na: http://kontaminace.cenia.cz. a ocitnete se v roce 1951. Na mapě můžete překliknout mezi historickou leteckou mapou z r. 1951 do té z r. 2008.
Uvidíte, co kde v Hajanech bylo a co nebylo, jak to vypadalo v okolních obcích nebo v Blatné, moc zajímavé.


O této mapě "určitě" nemá ani ponětí Katastrální úřad ve Strakonicích, protože jsme mu museli oveřenými prohlášeními a znaleckým posudkem dokazovat, že stáj našeho domu je stará nejméně 60 let. Mohli  se jednoduše podívat na leteckou mapu. 
Proč to ale dělat jednoduše, když se dá buzerovat občany, že pane ing. Svobodo??

Obrazek

 

Obrazek

 

 

 

 

 

Obrazek

 

Obrazek

 

 

Nápověda
 
Aplikace umožňuje rychlé postupné zvětšování nebo zmenšování obrazu buď použitím posuvného měřítka +/-  umístěného na levém okraji obrazovky, nebo kolečkem myši. Výběr vlastního území je možný podržením klávesy SHIFT a táhnutím obdélníku v mapě při držení levého tlačítka myši. Mapu je možné posouvat i kurzorovými klávesami.
 
Podkladová data
 
Tlačítko  Historická  zobrazuje černobílou historickou ortofotomapu celého území České republiky s rozlišením s prostorovým rozlišením 50 cm
 
Tlačítko Současná  přepíná na současnou barevnou  ortofotomapu celého území České republiky s rozlišením s prostorovým rozlišením 50 cm
 
Tlačítko Landsat zobrazí dvě další podkladové vrstvy pořízené z družice Landsat, mezi kterými je možné volit pomocí přepínačů:
 
Landsat ETM+ 635  Zdrojem jsou data z družice Landsat 7 (USA) zobrazující území ČR v infračervené oblasti elektromagnetického spektra. Celé území ČR je zobrazeno v tzv. nepravých barvách, kdy je standardní barevný obraz (tvořený červenou, zelenou a modrou barevnou složkou) nahrazen trojicí obrazů z termálního, červeného viditelného a středního infračerveného spektrálního pásma. Výsledné barvy neodpovídají běžnému lidskému vnímání, ale díky tomu se zobrazí mnoho jevů, které nejsou běžně pozorovatelné.  Prostorové rozlišení 30 m.
 
 Landsat ETM+ 321 (pravé barvy). Zdrojem jsou data z družice Landsat 7 (USA) zobrazující území ČR v infračervené oblasti elektromagnetického spektra. Kompozice byla vytvořena proto, aby bylo možno porovnat infračervené zobrazení zemského povrchu s běžným lidským vnímáním. Je tvořena obrazy zemského povrchu v červeném, zeleném a modrém viditelném světle. Při podrobnějším zkoumání detailů obou barevných kombinací je patrné, že mnoho informací získaných v infračervené oblasti spektra nelze ve viditelném světle vůbec zaznamenat. Prostorové rozlišení 30 m.
 
 
Další mapové vrstvy
 
 Pomocí zaškrtávacích políček jsou zobrazovány překryvné vrstvy na d podkladovými daty
þ popisy   
názvy měst, obcí a katastrálních území a hranice krajů, obcí a katastrálních území
þ roky snímkování
hranice souvislých území se stejnou dobou pořízení leteckých snímků s uvedením letopočtu
þ evidovaná kontaminovaná místa
referenčních bodů a názvů již evidovaných kontaminovaných míst
(starých ekologických zátěží)  - více viz SEKM – systém evidence
kontaminovaných míst http://sekm.cenia.cz
 
 
                         
Tisk mapy je možný pomocí tlačítka na levém okraji obrazovky.
 
Souřadnice bodu mapy, na němž je umístěn kurzor, jsou uvedeny v pravém dolním rohu obrazovky (systém S-JTSK).
 
 
 
Satelitní mapa ČR
 
Satelit Landsat 7 (start 15.4.1999) snímkuje zemský povrch pro potřeby mapování, analýz životního prostředí a pro další komerční a vědecké účely. Je vybaven přístrojem Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+), který pracuje v šesti spektrálních pásmech s rozlišením 28,5m (3 pásma v oblasti viditelného světla a 3 v infračervené oblasti spektra), v jednom pásmu s rozlišením 57 m (termální vyzařování zemského povrchu) a současně totéž území snímá i panchromaticky s rozlišením 15 m.
 
Vedle standardního barevného obrazu zemského povrchu je díky ETM+ možno zejména využitím infračervené oblasti spektra sledovat na povrchu Země objekty a jevy, které se jinak pozorují velmi obtížně. V projektu NIKM ověřujeme možnosti výskytu kontaminací životního prostředí pomocí dálkového průzkumu Země. Data z družice Landsat nám slouží jako podklad pro vytvoření metodiky využití družicových dat k detekci, evidenci a zjišťování některých informací o kontaminovaných lokalitách.
 
K získání představy o tom, jaké výsledky a možnosti lze očekávat od využití družicových snímků, byla vytvořena barevná fotomapa ze snímků Landsat, která pokrývá celé území ČR. Na této fotomapě jsou studovány projevy jednotlivých objektů na zemském povrchu v různých částech elektromagnetického spektra. Fotomapa byla sestavena z devíti snímků z přístroje ETM+, které byly spojeny do jednoho celku a společně pokrývají celé území ČR v sedmi hlavních spektrálních pásmech přístroje ETM+. Jednotlivé snímky byly pořízeny v letech 1999-2002.
 
Barevná kompozice Landsat ETM+ 635
tvoří obraz celého území ČR v tzv. nepravých barvách, kdy je standardní barevný obraz (tvořený červenou, zelenou a modrou barevnou složkou) nahrazen trojicí obrazů z termálního, červeného viditelného a středního infračerveného spektrálního pásma. Výsledné barvy neodpovídají běžnému lidskému vnímání, ale díky tomu se zobrazí mnoho jevů, které nejsou běžně pozorovatelné.
- Termální obraz je zobrazen červenou obrazovou složkou monitoru, aby se objekty vyzařující teplo zobrazily červenými odstíny.
- Červené viditelné pásmo je zařazeno do zelené obrazové složky a pomáhá zobrazit zejména objekty a plochy, které nejsou pokryty vegetací. Vegetace se v červeném světle jeví velmi tmavá, takže se dá tímto způsobem částečně odstínit.
- Modrá obrazová složka je tvořena infračerveným obrazem o střední vlnové délce. V kombinaci s viditelným infračerveným pásmem zobrazuje zejména objekty a struktury bez vegetace, které v našich podmínkách zpravidla souvisí s lidskou činností. Má však jinou "citlivost" na různé typy povrchových materiálů, takže tato dvě pásma spolu vytvářejí řadu různých odstínů, které pomáhají vzájemně barevně odlišit jednotlivé plochy s rozdílnými vlastnostmi.
Spektrální pásma této kompozice byla účelově zvolena tak, aby bylo možno detekovat co nejvíce zájmových objektů z pohledu projektu NIKM.
V tomto barevném podání některé zájmové objekty jsou zobrazeny červeně nebo oranžově (typicky např. deponie popílků na Ostravsku, uhelné skládky v blízkosti tepelných elektráren, haldy hlušiny poblíž uranových dolů na Příbramsku), jedná se typicky o objekty vyzařující více tepla než okolní plochy.
Stavební a těžební zásahy do horninového prostředí bez tepelné emise jsou zase zobrazeny jasně modrozelenou barvou (nápadné jsou např. severočeské hnědouhelné doly, těžba vápence na Berounsku nebo některé velké lomy v dalších oblastech. Většina objektů tohoto typu je však v daném prostorovém rozlišení obtížně pozorovatelná, neboť jejich velikost  odpovídá zhruba velikosti jednoho obrazového bodu. K jejich nalezení je pak nutno využít kombinaci s jinými typy dat, např. s leteckou fotomapou nebo metody analýzy obrazu využívané v dálkovém průzkumu Země.
V některých místech je obraz mírně narušen oblačností (zřetelná obláčky tyrkysově zelené barvy). Vliv oblačnosti byl však co nejvíce omezen volbou vhodných řezů při spojování snímků.
 
Barevná kompozice Landsat ETM+ 321 (RGB)
 byla vytvořena proto, aby bylo možno porovnat infračervené zobrazení zemského povrchu s běžným lidským vnímáním. Je tvořena obrazy zemského povrchu v červeném, zeleném a modrém viditelném světle. Při podrobnějším zkoumání detailů obou barevných kombinací je patrné, že mnoho informací získaných v infračervené oblasti spektra nelze ve viditelném světle vůbec zaznamenat.
 
 

Obrazek

O aplikaci
 
V rámci metodické části (1. etapy) projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst (NIKM) byla vytvořena ortofotomapa České republiky z historických snímků prvního plošného celostátního leteckého snímkování z 50. let a pro cca 10% část území ČR (3 testovací území projektu NIKM) i další ortofotomapa ze snímků pořízených v letech 1937-1938 (prozatím nezveřejňovaná).
 
Uvedené historické ortofotomapy budou v projektu NIKM základem pro multitemporální analýzu historických a současných ortofot a pro vytvoření odpovídající části jednotné metodiky dálkového průzkumu Země určené k použití v realizační fázi Národní inventarizace kontaminovaných míst (2012-2015).
 
Ortofotomapa je umístěna na http://kontaminace.cenia.cz. Mapová aplikace je dílem CENIA. Podklady – letecké měřické snímky poskytnuté Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem (VGHMÚř) Dobruška - zpracovala a historické ortofoto dodala společnost GEODIS BRNO, spol. s r.o. Součástí mapového portálu je i současná ortofotomapa taktéž od firmy GEODIS BRNO, spol. s.r.o (©) a podkladová vrstva datování snímků © GEODIS BRNO, spol. s.r.oa tématické geografické a další geoinformační vrstvy (datování snímků, barevná kompozice Landsat). Byly použity podkladové snímky družice Landsat 7 získané z veřejných zdrojů. Zdrojem těchto dat je Global Land Cover Facility, http://www.landcover.org.
 
Mapová aplikace je součástí projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst – 1. etapa (NIKM), který je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (oblast podpory 4.2. - Odstraňování starých ekologických zátěží)
 
Indikace kontaminace životního prostředí
 
Každý uživatel mapové aplikace má možnost oznámit jemu známé místo s důvodným podezřením na kontaminaci životního prostředí (indikace dosud neznámé staré ekologické zátěže, staré nelegální skládky). Pod zaškrtávacím políčkem „evidovaná kontaminovaná místa“ je uvedena lokalizace již evidovaných starých ekologických zátěží (více informací je uvedeno v Systému evidence kontaminovaných míst – SEKM na http://sekm.cenia.cz) .
 
V současné době je možno oznámení (souřadnice místa, stručný popis, případně fotografie) zaslat emailem na adresu kontaminace@cenia.cz. Souřadnice kurzoru se zobrazují v pravém dolním rohu obrazovky (nutno opsat a zapsat do emailu).
Informace bude verifikována a poté zařazena do zásobníku lokalit k ověření v projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst.
 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář