Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh zadání územního plánu Hajany - textová část

20. 6. 2010

 

NÁVRH ZADÁNÍ
 
ÚzemníHO PlánU HAJANY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh zadání pro projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořizovatel:
Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování
 
Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
Ing.Hana Roudnická
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsah zadání územního plánu
 
požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů,
požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů,
požadavky na rozvoj území obce,
požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny),
požadavky na řešení veřejné infrastruktury,
požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území,
požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace,
další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy),
požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území,
požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose,
požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií,
požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem,
požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast,
případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant,
požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zastupitelstvo obce Hajany stanovuje pro zpracování územního plánu Hajany následující požadavky:
a.
Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů
Politika územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR ČR), schválená usnesením vlády č. 929 ze dne 20. 7. 2009.
V politice územního rozvoje není zahrnuto správní území obce Hajany, resp. obec s rozšířenou působností Blatná, do žádné vymezené rozvojové osy ani rozvojové oblasti.
Území obce Hajany není součástí vymezené specifické oblasti.
Na území obce Hajany se nenachází žádný z koridorů dopravy a technického vybavení.
Územně plánovací dokumentací vydanou krajem (dosud schválené ÚP VÚC) je územní plán velkého územního celku Písecko-Strakonicko (dále ÚPVÚC Písecko-Strakonicko). Jedná se o dokumentaci, která byla schválena usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje číslo 244/2004/ZK ze dne 14. 9. 2004. Závazná část byla vymezena obecně závaznou vyhláškou Jihočeského kraje č. 8/2004 ze dne 5. 10. 2004 a nabyla účinnosti dne 2. 11. 2004. Změna č. 1 ÚPVÚC Písecko-Strakonicko řeší území obce Hajany. Změna č. 2 ÚPVÚC Písecko-Strakonicko neřeší území obce Hajany.
ÚPVÚC Písecko-Strakonicko vymezuje na území obce Hajany:
Z ÚP VÚC Písecko-Strakonicko pro obec Hajany vyplývají požadavky:
 • P20 – koridor technické infrastruktury – plynovod – již realizováno
 • D5 – koridor dopravní infrastruktury – přeložka silnice I/20
 • přímo na hranici s kat.územím Blatná je vymezena plocha PZ-1a, rozvojová plocha nadmístního významu (podnikatelské a průmyslové plochy). Přes tuto návrhem vymezenou plochu umístila Změna č. 1 ÚPVÚC Písecko-Strakonicko koridor D24 II/173.
 
Změna č. 1 ÚPVÚC Písecko-Strakonicko
D24 II/173 Koridor standardní šíře 50 m od osy na obě strany.
Dotčená území: Město Blatná, obec Hajany, obec Chlum u Blatné.
 
Krajský úřad – Jihočeský kraj v současné době pořizuje v přenesené působnosti zásady územního rozvoje kraje (ZÚR). Zpracování územního plánu Hajany bude koordinováno s touto doposud nevydanou územně plánovací dokumentací. Pořizované zásady územního rozvoje vymezují v území obce Hajany:
 • V6 – vodovod Blatná – Lnáře, koridor vymezený pro vodovod v úseku Blatná (jižní okraj města) – Tchořovice – Lnáře (jižní okraj) . Šíře koridoru 100 m
 • D7 – silnice I/20, úsek D7/1 hranice Plzeňského kraje – Sedlice (jihovýchodní okraj), silnice v nové stopě, jižní obchvat Lnáře, jižní obchvat Blatné, šíře koridoru 200 m
 • D51 – homogenizace silnice II/173 v úseku Strakonice – Sedlice a západní přeložka Blatné, úsek D51/2 – západní přeložka Blatné, záměr nové silnice II.třídy vedené mimo zastavěné území města Blatné, šíře koridoru 100 m
 
Území obce Hajany je součástí rozvojové osy N-OS2 Severozápadní – Plzeňská, která je vázána na dopravní koridor nadregionálního významu tvořený silnicí I/20 (České Budějovice-Písek-Nová Hospoda-Plzeň)
ZÚR stanovují v rámci vymezení této osy tyto zásady pro rozhodování o změnách v území:
- podporovat rozvoj socioekonomických aktivit v N-OS2 především do území s dobrou dopravní dostupností, v dosahu pracovních sil a v návaznosti na veřejnou technickou infrastrukturu, zejména u sídel Vodňany, Sedlice, Blatná, Tchořovice a v prostoru u mimoúrovňové křižovatky Nová Hospoda,
- respektovat oblastně specifické přírodní a krajinářské hodnoty území a zachovat přiměřenou prostupnost krajiny,
- podporovat řešení, která budou minimalizovat dopady na kulturní a urbanistické hodnoty území v rámci rozvojové osy N-OS2, zejména chránit venkovský ráz sídel a převážně obytný charakter sídel a pohledově významná panoramata sídel a krajiny;
ZÚR stanovují tyto úkoly pro územní plánování v navazujících ÚPD dotčených obcí:
- řešit územní souvislosti upřesněného koridoru I/20 s ohledem na polohu a technické řešení a koridoru železnice ČD 190 (Plzeň) s ohledem na její výhledové zdvoukolejnění a koordinovat řešení těchto koridorů s Plzeňským krajem,
- při řešení urbanizace tohoto území minimalizovat negativní vlivy územního rozvoje na přírodní a krajinné hodnoty v území a při řešení rozvojových ploch a koridorů v rámci N-OS2 dbát na dostatečné zastoupení zeleně a ekoduktů respektovat oblastně specifické přírodní a krajinářské hodnoty území a to zejména se zvláštním důrazem při dotčení chráněných území přírody
- zpřesnit rozsah navržených rozvojových ploch a koridorů na území obcí v rámci vymezeného N-OS2 a stanovit pravidla pro jejich využití.
Ze širších územních vazeb (které nejsou obsahem PÚR a pořizovaných ZÚR) nevyplývají pro řešené území žádné skutečnosti, požadavky na řešení ani omezení.
Žádný územní plán, který by zahrnoval území obce, nebyl dosud vydán.
Žádný regulační plán, který by zahrnoval pozemky na území obce, nebyl dosud krajem vydán. Taktéž nebyla schválena žádná územní studie pořízená krajem.
Obec Hajany je součástí okresu Strakonice a patří pod obec s rozšířenou působností Blatná. Obec Hajany tvoří jedno katastrální území Hajany. Sousedícími obcemi je město Blatná, obec Chlum u Blatné, obec Kocelovice, obec Lnáře, obec Tchořovice.
b.
Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů
 
 
zastavěné území- je vymezeno v RP Hajany, bude revidováno a vymezeno v ÚP
 
plochy výroby a skladování – zemědělský areál
 
plochy občanského vybavení –obecní úřad
 
oblast krajinného rázu a její charakteristika – správní území obce Hajany patří geomorfologicky do Blatenské pahorkatiny.
 
územní systém ekologické stability – okraje území se dotýká část nadregionálního biocentra NBC 36 – Velká Kuš, prvky regionálního ÚSES se na území nenachází. V území je lokalizován lokální ÚSES
 
významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou – lesy, vodní plochy a toky
 
lesy hospodářské - ano
 
vzdálenost 50 m od okraje lesa – ano
 
bonitovaná půdně ekologická jednotka
5.29.01 II.
5.29.11 II.
5.32.01 III.
5.32.04 IV.
5.32.11 IV.
5.32.14 V.
5.32.41 IV.
5.37.16 V.
5.50.01 III.
5.50.11 III.
5.64.01 II.
5.67.01 V.
5.68.11 V.
7.32.04 III.
7.32.11 II.
7.32.14 IV.
7.50.11 III.
7.67.01 V.
7.68.11 V.
 
vodní útvar povrchových, podzemních vod - ano
 
vodní nádrž - ano
 
povodí vodního toku, rozvodnice – povodí řeky Lomnice
 
záplavové území – řeka Lomnice
 
vodovodní síť včetně ochranného pásma - ano
 
síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma – ne – dešťová kanalizace
 
elektrická stanice včetně ochranného pásma – ano
 
nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma – venkovní VN 22 kV
 
vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma – ano
 
silnice I. třídy včetně ochranného pásma - ano
 
silnice III. třídy včetně ochranného pásma - ano
 
místní a účelové komunikace -ano
 
železniční dráha regionální včetně ochranného pásma - ano
 
letiště včetně ochranných pásem - pouze ochranné pásmo (letiště Tchořovice)
 
zastavitelná plocha – budou navrženy územním plánem
Limity využití území a další limitující skutečnosti dle doplňujících průzkumů a rozborů ÚP Hajany:
 • Zachovalá venkovská krajina
 • Dobré životní prostředí
 • Ochranné pásmo zemědělského areálu
c.
Požadavky na rozvoj území obce
revidovat hranice zastavěného území z RP a územním plánem vymezit
prověřit návrhové prvky z RP
vymezit zastavitelné plochy obytné, případně ještě s jiným způsobem využití
prověřit vymezení ploch přestavby
vymezit plochu pro umístění ČOV (jihovýchodní část území u Hajanského potoka)
navrhnout koncepci dopravní infrastruktury
navrhnout koncepci technické infrastruktury
navrhnout koncepci uspořádání krajiny, posílit přírodní prvky v krajině
vymezit územní systém ekologické stability
zapracovat do územního plánu podklady z komplexních pozemkových úprav
zapracovat koridory nadmístního významu z dokumentace vydané krajem a také z pořizovaných zásad územního rozvoje
d.
Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území, tzn. urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny
Obecným základem řešení je umožnit rozvoj obce ve všech součástech života (bydlení, práce, rekreace) při maximální snaze o zachování a rozvíjení osobitosti obce a zdravého životního prostředí.
 
Urbanistická koncepce:
Stávající urbanistická koncepce, která je tvořena současným zastavěním obce, bude zachována.
Územní plán vymezí plochy pro novou obytnou zástavbu případně pro podnikatelské záměry, vymezení bude provedeno návrhem zastavitelných ploch, případně ploch přestavby.
Koncepce zástavby bude postavena tak, aby alespoň částečně respektovala majetkové poměry v lokalitě, aby byl záměr z hlediska majetkoprávního realizovatelný. Všechny parcely v zastavitelné ploše musí mít možnost realizace přístupové komunikace a napojení na inženýrské sítě.
Plochy pro výrobu a skladování nejsou návrhem předpokládány. Pokud vznikne potřeba plochy, bude její návrh umístěn tak, aby nedocházelo ke kolizi ani se stávající, ani s navrhovanou zástavbou.
Zeleň v sídle tvoří z největšího podílu soukromá zeleň zahrad a sadů. Žádoucí je tento stav uchovat a také nově navržené zastavitelné plochy by měly po realizaci výstavby doplnit tuto zeleň. Pokud bude vhodné tuto podmínku zakomponovat do podmínek využití ploch, bude to provedeno plošnými a prostorovými regulativy
U ploch s rozdílným způsobem využití bude definováno využití území. Pro nově navržené zastavitelné plochy bude stanoveno hlavní využití, přípustné využití, dále podmíněně přípustné využití, kde budou stanoveny podmínky pro přípustnost a nepřípustné využití. Dále budou stanoveny podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu. Jde například o výškovou regulaci zástavby, intenzitu využití pozemků, bude-li potřeba tvar střechy a sklon střešních ploch.
Pokud vzniknou požadavky na plochu pro bydlení či občanskou vybavenost nad 2 ha, bude návrhem ÚP naplněna potřeba na plochu pro veřejné prostranství o výměře minimálně 1000 m2.
Koncepce uspořádání krajiny:
Koncepce uspořádání krajiny, jenž je tvořena stávajícím stavem uspořádání území, zůstane zachována. Návrhem územního plánu budou zachovány přírodní prvky v krajině, bude prověřeno uspořádání území a doplněno. Pozornost bude věnována vodním prvkům v krajině.
Bude, současně s územním plánem, vymezen územní systém ekologické stability.
V k.ú. Hajany se nenachází žádný registrovaný významný krajinný prvek.
Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou všechny lesy, rybníky, vodní toky a údolní nivy vodních toků. Rašeliniště a jezera se v obci Hajany nevyskytují.
V obci Hajany není: přechodně chráněná plocha, přírodní památka včetně ochranného pásma, lokalita výskytu zvl. chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem.
e.
Požadavky na řešení veřejné infrastruktury
Dopravní infrastruktura
Koncepce dopravní infrastruktury daná stávajícím systémem silnic v území zůstává zachována.
 
Silnice
Stav:
Katastrem obce prochází silnice I/20 a dále silnice III. třídy. Jsou to silnice III/1738 Blatná – Kocelovice a silnice III/17310 směr Lnáře. Silnice III/1738 prochází zastavěným územím obce Hajany.
Požadavky:
Zapracovat z pořizovaných ZÚR a z ÚP VÚC Písecko - Strakonicko:
- koridor D7 – silnice I/20, úsek D7/1 hranice Plzeňského kraje – Sedlice (jihovýchodní okraj), dle možností a dostupných podkladů upravit koridor
- koridor D51 – homogenizace silnice II/173 - úsek D51/2 – západní přeložka Blatné, záměr nové silnice II.třídy vedené mimo zastavěné území města, dle možností a dostupných podkladů upravit koridor
- plocha PZ-1a (po prověření jejího rozsahu i umístění)
 
Místní komunikace
Stav:
Na silnici III/1738 procházející Hajany navazují místní zpevněné komunikace, propojující zástavbu v sídle. Katastr obce je protkán sítí polních a lesních cest. Jejich stav odpovídá charakteru a důležitosti trasy. Při tvorbě pozemkových úprav byla parcelací zajištěna dostupnost stavebních i zemědělských pozemků.
Požadavky:
Dle potřeby doplnit síť místních komunikací v zastavěném území s využitím pro navržené zastavitelné plochy
 
Doprava v klidu
Stav:
V obci se nenachází žádné centrální parkoviště s velkou kapacitou.
Místní komunikace, procházející zastavěným územím mají místy rozšířený profil podle způsobu zastavění území. V rozšířených profilech je možné parkování při krajnici. Parkovací místa jsou vytvořena před obecním úřadem.
Požadavky:
V navrhovaných plochách určených pro výstavbu individuelního bydlení doporučujeme realizovat několik odstavných stání na veřejné komunikaci.
 
Železniční doprava
Stav:
Železniční trať č. 191 prochází jižní částí území Hajany ( Blatná – Nepomuk).
Požadavky:
Trasa je stabilizována. Respektovat ochranné pásmo železniční dráhy.
 
Nemotorová doprava
Stav:
K pěší komunikaci slouží stávající cesty a komunikace.. Cyklistika se v řešeném území uplatňuje zvláště pro dojížďku za prací do blízkého okolí. Katastrem prochází cyklotrasa Blatná - Lnáře. Pro turistiku zde není poskytnuta žádná specielní nabídka či vybavenost.
Požadavky:
Respektovat cyklotrasu, prověřit možnost navržení doprovodných služeb pro cykloturistiku.
Prověřit cestní síť v krajině.
 
Veřejná prostranství
Stav:
Do veřejných prostranství náleží místní komunikace v sídle i mimo sídlo.
Požadavky:
Veřejná prostranství stávající budou zachována, budou případně doplněna řešením ÚP.
Pokud dojde k návrhu zastavitelné plochy pro bydlení, rekreace či občanské vybavenosti o výměře 2 ha, bude současně s touto zastavitelnou plochou vymezena související plocha veřejného prostranství o výměře 1000m2. Do výměry se nezapočítávají pozemní komunikace.
 
Technická infrastruktura
Koncepce technické infrastruktury tvořená současným stavem, zůstává zachována.
Vodovod
Stav:
V obci je vybudován vodovod. Zdrojem vody je vrt na severním okraji obce. Z vrtu je voda čerpána do vodojemu a následně gravitačně rozvedena po obci. Vlastníkem vodovodu je obec.
Do budoucna se počítá s využíváním obecního vodovodu.
Požadavky:
Doplnění stávajícího vodovodu v závislosti na navrhovaných jevech.
Zapracovat koridor V6 – vodovod Blatná – Lnáře, koridor vymezený pro vodovod v úseku Blatná (jižní okraj města) – Tchořovice – Lnáře (jižní okraj), dle možností a dostupných podkladů upravit (zúžit) koridor.
Kanalizace
Stav:
V obci je vybudována jednotná kanalizace. Kanalizace má tři stoky DN 300-400, které ústí samostatně do Hajanského potoka. Splaškové vody ze zástavby jsou zaústěny přes septiky nebo přímo do této kanalizace. Kanalizace je ve správě obce. Navrženým řešením bude vybudování čistírny odpadních vod v jihovýchodní části mezi silnicí a potokem
Požadavky:
Navrhnout plochu pro umístění ČOV
Navrhnout koncepci odkanalizování a likvidace odpadních vod, také v závislosti na navrhovaných jevech.
 
Elektrická energie
Stav:
Kmenová linka: Kraselovice
Nadřazená soustava: TR 110/22kV Mirovice
Obec Hajany je napojena na energetickou soustavu odbočkou z kmenové linky 22kV ve směru Blatná-Lnáře z jižní strany. V obci jsou dvě trafostanice připojené odbočkami z jihu a jihovýchodu. Odbočky jsou ukončeny sloupovou trafostanicí na okraji obce. Další trasa 22kV prochází jižním okrajem katastru. Další trasy VN a VVN řešeným územím neprocházejí.
Požadavky:
Prověřit kapacitu současného stavu v závislosti na navržené plochy rozvoje, zejména vymezení nových zastavitelných ploch. V případě potřeby doplnit zásobování elektrickou energií návrhem plochy pro trafostanici.
Plynovod
Stav:
Od severozápadu k jihovýchodu prochází zastavěným územím trasa STL plynovodu. Trasa prochází zástavbou v Hajanech a jsou postupně budovány domovní přípojky.
Obec je napojena z regulační stanice RS 500 (max.výkon 700m3/h) Tchořovice. Regulační stanice Tchořovice je zásobena z plynovodu DN 600 Blatná – Kraselovice přípojkou DN 80. Obec Hajany je napojena přes středotlakou rozvodnou síť řadem PE D 90. Rozvodná síť v obci je středotlaká z profilů IPe D 90-32. Přes obec Hajany je dále napojena obec Chlum.
Požadavky:
Dle potřeby doplnění plynovodu.
 
Vodní hospodářství v území
Stav:
Význam řešeného území pro vodní hospodářství je v regionálním měřítku průměrný. Hospodaření a využívání území není omezeno jinými než obecně platnými zásadami, platnými pro nakládání s vodami podle zákona o vodách.
Řeka Lomnice, Hajanský potok, který protéká přes rybník Kahoun a vlévá se do Havanského rybníka. V prostoru zastavěného území obce je několik drobných vodních ploch. Pozemkové úpravy vymezily další vodní plochy jižně od obce, které by měly fungovat jako záchytné v případě přívalových dešťů. V území jsou další bezejmenné drobné vodoteče.
Požadavky:
Prověřit možnost vymezení dalších návrhů ploch pro rybníky.
 
Občanské vybavení
Stav:
Charakter řešeného území orientuje na využívání občanské vybavenosti sídel vyššího významu. Hajany mají obecní úřad se shromažďovací místností.
Požadavky:
Prověřit potřebu vymezení plochy občanského vybavení.
Také do budoucna bude řešené území převážně orientováno na občanskou vybavenost sídel vyššího významu. Posílení vybavenosti a služeb by mohlo být spojeno s rozvojem obytné funkce území. Zdravotnické zařízení v obci není, je zabezpečeno mimo sídelní útvar.
 
Odpadové hospodářství
Stav:
Tuhý komunální odpad (TKO) je řešen popelnicovým systémem. Z obce Hajany odváží TKO firma TS Blatná na skládku cca 1x za 14 dnů nebo dle potřeby. V řešeném území se nenacházejí žádné registrované skládky TKO.
1x ročně je organizován svoz nebezpečného odpadu a 1x ročně jsou přistaveny 2 konteinery na svoz odpadu velkého objemu z domácností. V obci jsou kontejnery na tříděný odpad.
Požadavky:
Systém nakládání s komunálním odpadem bude probíhat v souladu s platnou obecní závaznou vyhláškou obce Hajany.
Prověřit možnost vymezení plochy pro nakládání s odpady.
 
f.
Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území
Kromě hodnot území stanovených zvláštními právními předpisy nebo na základě nich návrhem územního plánu budou zachovány a respektovány stávající hodnoty území zejména hodnoty urbanistické, architektonické, přírodní, také charakter venkovské krajiny. Bude zachována zeleň v sídle.
Ochrana kulturních památek
Stav:
V obci není vyhlášeno pásmo památkové ochrany. Žádná ze staveb není na seznamu památkově chráněných objektů. Architektonicky hodnotné stavby jsou kromě kaple sv. Anny na návsi, původní Havanský zámek i celky zemědělských usedlostí v obci.
Požadavky:
Pozornost by měla být věnována i případným nezapsaným stavbám a prvkům sakrálního charakteru v zastavěném i nezastavěném území – kapličky, kříže, boží muka.
Předmětem zájmu obce by měla být péče o veřejnou zeleň v zastavěném území.
Ochrana přírody a krajiny
Stav:
Území k.ú. Hajany je součástí kulturní zemědělské krajiny Blatenska, charakteristické výškovou variabilitou terénu, harmonickým střídáním zemědělských půdních celků (pole, louky, pastviny) s lesními celky především v severní a východní části k.ú. a s méně významným vodním tokem, potokem Hajanským a Hajanským rybníkem. Zvlněné území severně od sídla přechází k jihu do rovin s převážně zemědělským využitím.
Krajinná zeleň
K výrazným krajinným prvkům zeleně patří zalesněné území v severní a východní části katastru. Významným prvkem zeleně v krajině jsou porosty kolem Hajanského potoka. Krajinná zeleň je především výsadba podél silnic a polních cest. Krajinná zeleň se vyskytuje také v polích v podobě hájků a remízků.
Požadavky:
Zachovat všechny přírodní hodnoty, jakými jsou doprovodné zeleně liniových prvků v krajině (vodoteče, cesty…). Podle možností doplnit cestní síť v krajině, včetně doprovodné zeleně, nejlépe v závislosti na vymezení prvků územního systému ekologické stability..
 
Na území obce
 • nejsou registrovány žádné přechodně chráněné plochy,
 • nebyla stanovena biosférická rezervace UNESCO, ani geopark UNESCO,
 • nejsou vymezeny žádné prvky soustavy NATURA 2000 – evropsky významná lokalita ani ptačí oblast
 • Do území obce nezasahuje přírodní park
 • Na území obce se vyskytují významné krajinné prvky stanovené § 3 odst. b) zákona 114/92 Sb ve. znění pozdějších předpisů
 • Registrované VKP se na území obce nenachází
Na území obce jsou zastoupeny lesní pozemky. Všechny lesní pozemky budou respektovány. Změnou nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa.
Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)
Na zemědělských plochách v katastru byly v minulosti prováděny meliorace.
V katastru obce proběhly pozemkové úpravy.
 
V území jsou zemědělské pozemky s následujícími kódy BPEJ:
5.29.01 II.
5.29.11 II.
5.32.01 III.
5.32.04 IV.
5.32.11 IV.
5.32.14 V.
5.32.41 IV.
5.37.16 V.
5.50.01 III.
5.50.11 III.
5.64.01 II.
5.67.01 V.
5.68.11 V.
7.32.04 III.
7.32.11 II.
7.32.14 IV.
7.50.11 III.
7.67.01 V.
7.68.11 V.
 
Požadavky:
Územní plán provede vyhodnocení záboru zemědělského půdního fondu.
 
Pozemky určené k plnění funkce lesa
Stav:
Na území obce jsou zastoupeny lesní pozemky.
Požadavky:
Všechny lesní pozemky budou respektovány. Pokud dojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa, bude tento zábor vyhodnocen.
Bude respektována vzdálenost 50 m od okraje lesa..
Územní systém ekologické stability
LBC č.76- V Machoutkách
Katastr: Hajany
Plocha: 3.6 ha
Stabilita: 3-4
 
Ochrana: -
 
STG: 4AB3,4BC-C4-5
Kultura: tok,louka,ost.pl.
LBC č.78- Hajanský rybník
Katastr: Hajany
Plocha: 6.8 ha
Stabilita: 4
 
Ochrana: VKP
 
STG: 4BC-C4-5
Kultura: vod.pl.,ost.pl.
 
LBK č.286- V lomech
Katastr: Kocelovice,Tchořovice,Hajany
Délka: 2.2 km
Stabilita: 1-4
 
 
STG: 4AB-B4,4AB3,4A-AB4,4A-AB2
Kultura: les,orná,ost.pl.
 
LBK č.290- Hajanský potok-pod Hajany
Katastr: Hajany,Chlum
Délka: 2.1 km
Stabilita: 3-4
 
 
STG: 4BC-C4-5
Kultura: tok,louka
LBK č.292- Borce
Katastr: Blatná,Hajany
Délka: 0.7 km
Stabilita: 1-4
 
 
STG: 4BC-C4-5,4AB3
Kultura: tok,louka,ost.pl.,vod.pl.,orná
 
LBK č.293- Jesec
Katastr: Blatná,Tchořovice,Hajany
Délka: 1.4 km
Stabilita: 3-4
 
 
STG: 4BC-C4-5
Kultura: tok,louka
 
IP č.39 - Za horou
Katastr: Hajany
Velikost: 1.5 ha
Stabilita: 4
 
 
STG: 4A-AB2,4AB3
Kultura: ost.pl.
 
IP č.40 - Hajanský rybník
Katastr: Hajany
Velikost: 20.2 ha
Stabilita: 4
 
 
STG: 4BC-C4-5
Kultura: vod.pl.,louka.ost.pl.
Ochrana civilizačních hodnot
Z civilizačních hodnot je zde zastoupena dopravní a technická infrastruktura, vymezené cyklotrasy, také kulturní krajinu lze považovat za civilizační hodnotu.
Civilizační hodnoty zůstanou zachovány a podle možností doplněny.
 
Rekreace a cestovní ruch
Stav:
V katastrálním území obce se nenachází žádný objekt volného cestovního ruchu. Z vázaných forem rekreace je zastoupena rekreace soukromá v chalupách a v objektech individuální rekreace..
Požadavky:
Rekreační využití řešeného území bude i ve výhledu spojeno s pobytovými formami rekreace. Vhodnou formou je pronajímání tzv. letních bytů, příp. agroturistika. Dobré rekreační zázemí nabízí les na severu obce. V katastru obce se nenacházejí chatové osady. Výstavba chat se nepředpokládá a také nedoporučuje.
g.
Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace
Požadavky na veřejně prospěšné stavby
budou se případně týkat návrhů veřejné infrastruktury. Sem patří koridory silnic, koridor vodovodu, plocha pro ČOV a další prvky případně navržené územním plánem.
Požadavky na veřejně prospěšná opatření
budou se případně týkat veřejného prostranství určeného pro zeleň, dále případných biologických opatření protierozních, proti záplavám, plochy pro navržené prvky ÚSES.
Asanace nebudou navrhovány.
Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu nebudou navrhovány.
h.
Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)
Ložiska nerostných surovin
 • CHLÚ kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu č. 12410000
 • Ložisko nerostných surovin - kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu - č. 3124200
 • Dobývací prostor granodioritu č. 71146
Plochy těžby
Ve východní části katastru mezi Havanským rybníkem a silnicí III/1738 je kamenolom s aktivní probíhající těžbou nerostné suroviny.
Ochrana veřejného zdraví
Je potřeba předejít negativním účinkům hluku, imisí a zápachu řešením vhodného funkčního rozhraní mezi funkčními plochami s  rozdílným způsobem využití.
Civilní ochrana
Požadavky na řešení CO budou zakomponovány, v případě potřeby, do územního plánu.
Požární ochrana
V návrhu ÚP bude pamatováno na požární ochranu..
Ochrana a bezpečnost státu
Území obce je součástí území vojenských zájmů.
Ochrana ložisek nerostných surovin
V řešeném území se nenachází žádné ložisko nerostných surovin.
Ochrana geologické stavby území
V řešeném území nevzniká potřeba chránit geologickou stavbu území.
Poddolovaná a sesuvná území
V řešeném území se nenachází poddolované území.
Ochrana před povodněmi
V obci Hajany je stanoveno záplavové území na řece Lomnici.
i.
Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území
Problémy a střety je nutno řešit dle možností a s ohledem na řešení územního plánu v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Jedná se o střety zejména s limity využití území. Pro zastavitelné plochy bude navrženo takové využití území s takovými konkrétními regulativy a limity a uspořádání jednotlivých ploch tak, aby se výrazně eliminovaly případné negativní vlivy.
 
j.
Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose
Nejsou stanoveny žádné požadavky na vymezení nových zastavitelných ploch.
Povětšině se jedná o změnu využití území v již vymezených zastavitelných plochách.
k.
Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií
Požadavek na vymezení ploch, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií se nepředpokládá. Pokud požadavek vznikne, bude změna územního plánu obsahovat lhůtu pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o studii do evidence územně plánovací činnosti.
l.
Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem
Požadavek na vymezení ploch, ve kterých bude zpracování regulačního plánu, není.
m.
Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast
Na základě zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, tj. na základě stanoviska odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví krajského úřadu Jihočeského kraje bude rozhodnuto o případné nutnosti vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.
n.
Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant
Požadavek zpracování vyhodnocení hlediska vlivů na životní prostředí a vyloučení významného vlivu na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast bude výsledkem projednání zadání s ovlivněním případného požadavku na zpracování konceptu.
Variantní řešení není předpokládáno, ani požadováno.
o.
Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení.
územní plán bude obsahovat:
textová část
 • dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, pokud nebude rozhodnuto jinak.
grafická část
bude obsahovat:
 • výkres základního členění území v měřítku 1 : 5 000,
 • hlavní výkres v měřítku 1 : 5 000,
 • výkres veřejně prospěšných staveb v měřítku 1 : 5 000
Odůvodnění územního plánu bude obsahovat:
textová část
 • členění do kapitol dle přílohy č. 7 část II. odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb
grafická část
bude obsahovat:
 • koordinační výkres měř.1 : 5 000,
 • výkres širších vztahů v měřítku 1:25 000 nebo 1:50 000
 • výkres předpokládaných záborů půdního fondu měř. 1 : 5 000,
Způsob vyhotovení dokumentace
dokumentace bude zpracována digitálně nad katastrální mapou
dokumentace bude pro účely společného jednání odevzdána ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení bude následně uloženo u obce, jedno u pořizovatele.
Upravený ÚP podle výsledků společného jednání a posouzení návrhu krajským úřadem bude pro účely veřejného projednání odevzdán ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení bude následně uloženo u obce, jedno u pořizovatele. Výtisk hlavního výkresu navíc doporučujeme v jednom vyhotovení za účelem předání krajskému úřadu pro posouzení.
Na základě veřejného projednání bude ÚP po vydání odevzdán ve čtyřech vyhotoveních.
 

návrh zadání územního plánu ke stažení

 

Náhledy fotografií ze složky Hajany - územní plán - výkresy

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář