Jdi na obsah Jdi na menu
 


Polní cesty Hajany

21. 2. 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše značka Vyřizuje/Telefon V Blatné dne

MUBL 1530/2010 Valášek / 383 416 220 12.02.2010

 

rozhodnutí

o prodloužení doby platnosti stavebního povolení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

Městský úřad Blatná, odbor dopravy, jako silniční správní úřad a speciální stavební úřad (dále jen „silniční správní úřad“) pro stavbu pozemních komunikací, příslušný podle § 15 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve správním řízení přezkoumal podle § 115, odst. 4 stavebního zákona žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení, vydaného silničním správním úřadem dne 15.01.2008, č.j. 10/11219/07/JV na stavbu „Cesty Hajany – ke Tchořovicům – cesty SR8, N6 a N17“ na pozemcích parc. č. (KN) 1283, 1305, 1329 a 1394 v k.ú. Hajany u Blatné, kterou dne 10.02.2010 podal

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Strakonice, IČ: 000 20 478, Palackého náměstí 1090, Strakonice, 386 27 Strakonice

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání, v souladu s § 67, 68 a 69 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (dále jen „správní řád“)

p r o d l u ž u j e p l a t n o s t

stavebního povolení vydaného dne 15.01.2008 silničním správním úřadem pod č.j. 10/11219/07/JV na stavbu „Cesty Hajany – ke Tchořovicům – cesty SR8, N6 a N17“ na pozemcích parc. č. (KN) 1283, 1305, 1329 a 1394 v k.ú. Hajany u Blatné (rozhodnutí nabylo právní moci dne 15.02.2008, původní dvouletá platnost by tak skončila dne 15.02.2010) o další 2 roky od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Ostatní podmínky stanovené ve stavebním povolení č.j. 10/11219/07/JV zůstávají v platnosti.

 

 

Odůvodnění:

Stavebník podal dne 10.02.2010 k silničnímu správnímu úřadu žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu „Cesty Hajany – ke Tchořovicům – cesty SR8, N6 a N17“ na pozemcích parc. č. (KN) 1283, 1305, 1329 a 1394 v k.ú. Hajany u Blatné. Protože splnil podmínky § 115, odst. 4 stavebního zákona a prodloužením stavebního povolení nebudou dotčeny zájmy chráněné stavebním zákonem, zákonem o pozemních komunikacích ani jiným zvláštním právním předpisem, bylo jeho žádosti v plném rozsahu vyhověno. Ve smyslu § 68, odst. 4 správního řádu se od dalšího odůvodnění upouští.

 

 

 

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do l5 dnů od jeho doručení (sejmutí veřejné vyhlášky) odvolání ve smyslu § 81 a 82 správního řádu ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím odboru dopravy MěÚ Blatná.

 

 

Ing. Jan Valášek

vedoucí odboru dopravy

 

 

Poplatek:

Osvobozeno od správního poplatku podle § 8, odst. 1, písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.

 

 

Vyvěšeno dne ............................................ Sejmuto dne................................................

 

 

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

 

 

Obdrží:

Účastníci řízení (datové schránky):

Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Strakonice, Palackého náměstí 1090, Strakonice, 386 27 Strakonice

Obec Hajany, Hajany 73, 388 01 Blatná

Obec Tchořovice, Tchořovice 77, 388 01 Blatná

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice

Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Vltavy, pracoviště Písek, Nádražní 1988, 397 01 Písek (dodejka)

E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/16, 370 49 České Budějovice
Telefónica O2 Czech Republic a.s., P.O.BOX 56, 130 76 Praha 3

Zemědělské družstvo Lnáře, 387 42 Lnáře 195

 

Dotčené orgány:

Policie ČR, krajské ředitelství, SDP Strakonice, Plánkova 629, 386 01 Strakonice (datovou schránkou)

MěÚ Blatná, odbor životního prostředí, tř. T.G. Masaryka 322, 388 11 Blatná

MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování, tř. T.G. Masaryka 322, 388 11 Blatná

Muzeum středního Pootaví, Zámek 1, 386 01 Strakonice (datovou schránkou)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář