Jdi na obsah Jdi na menu
 


8. 11. 2010

 

Z Á P I S  č. 9/2010
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 06. 11. 2010

 
Přítomni: Vohryzková, Vaněčková, Lis, Meloun, Zíka, Bláha, Bartuška

 
Omluveni:

 
Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

 
Dále přítomni: Vencl, Zíková, Bartušková Z., Vohryzková P., Oulehle, Vohryzka

 
Dosavadní starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,10 hod.

 
Program jednání:

 
 1. Volba ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty a místostarosty
 1. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
 2. Volba starosty
 3. Volba místostarosty
 1. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 2. Volba předsedy finančního výboru
 3. Volba předsedy kontrolního výboru
 4. Volba členů finančního výboru
 5. Volba členů kontrolního výboru
 1. Diskuse

 

 
Před zahájenímzasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Dosavadní starostka (dále jako „předsedající“) konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu, na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 29. 10. 2010, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hajany zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29. 10. 2010 do 06. 11. 2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ (www.hajany.net).

 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2
zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí,
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 1). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

 
 1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Meloun a pí. Vaněčková
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 2 Zdržel se hlasování

 
Usnesení č. 42/2010
 1. Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou všem členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním byla dána možnost přítomným občanům vyjádřit se k navrhovanému programu.
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 
Usnesení č. 43/2010
 1. a) Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
Hlasování: 5 Pro 0 Proti 2 Zdržel se hlasování
VOLBA STAROSTY
b) Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy:
Do funkce starostky obce byla navržena starostky paní Dana Vohryzková.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Hajany volí starostkou obce paní Danu Vohryzkovou.
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 1 Zdržel se hlasování

 
Po zvolení starosty převzala zvolená starostka vedení zasedání (dále vedena jako „předsedající“).

 
VOLBA MÍSTOSTAROSTY
c) Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy:
Do funkce místostarosty byl navržen pan Luboš Lis.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Hajany volí místostarostou obce pana Luboše Lise.
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 
Usnesení č. 44/2010
 1. a) Předsedající nejprve informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor dle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l zákona o obcích.
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh nebyl podán.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Hajany zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 1 Zdržel se hlasování

 
VOLBA PŘEDSEDY FINANČNÍHO VÝBORU
Usnesení č. 45/2010
b) Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy:
Do funkce předsedy finančního výboru byl navržen pan Marek Zíka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Zastupitelstvo obce Hajany volí předsedou finančního výboru pana Marka Zíku.
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 
VOLBA PŘEDSEDY KONTROLNÍHO VÝBORU
Usnesení č. 46/2010
c) Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy:
Do funkce předsedy kontrolního výboru byl navržen pan Miroslav Bláha a Miroslav Bartuška. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

 
Návrh - pan Miroslav Bláha
Hlasování: 3 Pro 0 Proti 4 Zdržel se hlasování

 
Návrh - pan Miroslav Bartuška
Hlasování: 5 Pro 1 Proti 1 Zdržel se hlasování
Zastupitelstvo obce Hajany volí předsedou kontrolního výboru pana Miroslava Bartušku.
Hlasování: 5 Pro 1 Proti 1 Zdržel se hlasování

 
VOLBA ČLENŮ FINANČNÍHO VÝBORU
Usnesení č. 47/2010
d) Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány následující návrhy:
Za členy finančního výboru byli navrženi: pan Miroslav Bláha a paní Renáta Vaněčková
Zastupitelstvo obce Hajany volí členy finančního výboru: pana Miroslava Bláhu a paní Renátu Vaněčkovou.
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 
VOLBA ČLENŮ KONTROLNÍHO VÝBORU
Usnesení č. 48/2010
e) Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy:
Za členy kontrolního výboru byli navrženi: pan Tomáš Vencl a paní Edita Zíková.
Zastupitelstvo obce Hajany volí členy kontrolního výboru pana Tomáše Vencla a paní Editu Zíkovou.
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
 1. Diskuse na téma volby – sestavení kandidátky – celkový průběh voleb
Dotace Hasiči – nákup vybavení pro hasiče
Dotace úprava veřejného prostranství – oplocení – osvětlení
Dotace - cesty Hajany etapa A
Vánoční stromky na Višňovce
Promyslet na co podáme žádosti o dotace z POV

 

 
Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 27. 11. 2010 od 19,00 hodin

 
Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 21,00 hodin.

 

 

 
Zapsala: Vohryzková Dana

 
Ověřovatelé zápisu:

 

 
Členové zastupitelstva obce:

 

 

 

 
Vyvěšeno dne:

 
Sejmuto dne:
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář