Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z Á P I S č. 7/2010 ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 20. 08. 2010

 

Z Á P I S  č. 7/2010
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 20. 08. 2010

 
Přítomni: Vohryzková, Vaněčková, Lis, Vencl, Necudová

 
Omluveni: Moulisová, Meloun

 
Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

 
Dále přítomni:

 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,05 hod.

 
Program jednání:

 
 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
 2. Projednání zadání územního plánu Hajany
 3. Projednání smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
 4. Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
 5. Projednání realizace stavby retenční nádrže v k. ú Hajany
 6. Různé - informace starostky

 
Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Vencl a pí. Necudová
Hlasování: 5 Pro
0 Proti
0 Zdržel se hlasování

 
 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

 
Zápis a usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.

 
Usnesení č. 34/2010
 1. Obecní zastupitelstvo projednalo zadání územního plánu a po projednání:

 
I. Bere na vědomí zprávu o projednání návrhu zadání územního plánu Hajany (viz příloha).
II. Souhlasí se způsobem zohlednění požadavků, připomínek a podnětů vzešlých z projednání návrhu zadání ÚP
III. Schvaluje v souladu s § 47 odst. 5 zákona 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) zadání ÚP Hajany
IV. Ukládá
pořizovateli pořídit návrh územně plánovací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, dále v souladu s  jeho prováděcími vyhláškami.
Hlasování: 5 Pro
0 Proti
 1. Zdržel se hlasování

 

 

 

 
Usnesení č. 35/2010
 1. Bylo projednáno a schváleno podepsání Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice v návaznosti na stavbu s názvem: „Hajany – p. Meloun, pč. 1037“.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy s firmou E.ON Distribuce a. s..
Hlasování: 5 Pro
0 Proti
 1. Zdržel se hlasování

 
 1. Zapisovatelkou pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 byla jmenována slečna Lenka Bartušková.

 
Usnesení č. 36/2010
 1. Zastupitelstvo souhlasí s výstavbou retenční nádrže v k. ú. Hajany u Blatné, dle projektové dokumentace vypracované Ing. Martinou Hřebekovou v roce 2008. Stavba je protipovodňovým opatřením navrženým v rámci společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy Hajany u Blatné. Stavba bude realizována na pozemcích p. č. 1333, 1334, 1356 dle KN v k. ú. Hajany u Blatné, na kterou bylo dne 09. 02. 2009 vydáno stavební povolení č. j. MUBL 8826/2008, které nabylo právní moci dne 28. 02. 2009. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podání žádosti a vyjádření souhlasu s realizací stavby Pozemkovému úřadu Strakonice.
Hlasování: 5 Pro
0 Proti
 1. Zdržel se hlasování

 
Informace starostky:
 • Informace k průběhu výstavby polních cest v k. ú. Hajany
 • Nahlášení bezproudí:
17. 09. 2010 od 8,00 hodin do 15,00 hodin
Vypnutá oblast: objekty čp. 19, 30, 50, 63, 56, 57

 
 • Došlá pošta: viz příloha

 
Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,00 hodin.

 
Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 08. 10. 2010.

 
Zapsala: Vohryzková Dana

 
Ověřovatelé zápisu:

 

 
Členové zastupitelstva obce:

 

 

 

 
Vyvěšeno dne:

 
Sejmuto dne:
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář