Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z Á P I S č. 3/2010 ze zasedání zastupitelstva 2. dubna 2010

8. 4. 2010

 

Z Á P I S  č. 3/2010
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 02. 04. 2010
 
Přítomni: Vohryzková, Vaněčková, Moulisová, Meloun, Necudová, Lis
 
Omluveni: Vencl
 
Přítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
 
Dále přítomni: pí. Krejsová
 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,00 hod.
 
Program jednání:
 
 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
 2. Projednání převodu části pozemku
 3. Projednání žádosti manželů XXX
 4. Projednání smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
 5. Projednání uzavření dohody o provedení práce
 6. Projednání podání žádosti o dotaci z MAS SOB o. p. s.
 7. Projednání stížnosti proti usnesení zastupitelstva obce
 8. Projednání výběru zpracovatele územního plánu obce Hajany
 9. Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
 10. Projednání účasti starostky na setkání starostek ČR
 11. Různé - informace starostky
 
Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: pí. Necudová a p. Meloun
Hlasování: 6 Pro
0 Proti
0 Zdržel se hlasování
 
 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
 
Zápis a usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce. Dne 16. 03. 2010 byl doručen dopis manželů XXX, kteří si stěžují na usnesení č. 12/2010 a záměr prodeje obecního pozemku č. 1414 v k. ú. Hajany u Blatné.
 
 
Usnesení č. 18/2010
 1. Bylo projednáno a schváleno zakoupení části pozemku č. 294/2 v k. ú. Blatná od paní XXX. Pozemek je nutné získat za účelem přístupové cesty k domům čp. 64 a 44 v Řečici. Paní XXX převede část pozemku za 1,-- Kč. Náklady na zaměření pozemku, sepsání kupní smlouvy a poplatek za vklad do katastru nemovitostí uhradí Obec Hajany. Obec Hajany se zavazuje, že při opravě komunikace nedojde k navýšení stávajícího terénu. Zároveň bude paní XXX při opravě komunikace umožněno napojit se do stávající kanalizace před čp. 64 a položit potrubí na hranici jejího pozemku. Potřebný materiál si paní XXX uhradí na vlastní náklady.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k zajištění geometrického zaměření pozemku a podepsání kupní smlouvy.
Hlasování: 6 Pro
0 Proti
 1. Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 19/2010
 1. Byl projednán a schválen prodej pozemku č. 1414 manželům XXX. Cena pozemku byla stanovena za 1 m2 = 35,-- Kč. Sepsání kupní smlouvy si zajistí kupující na vlastní náklady.
K vyhlášenému záměru prodeje se vyjádřili manželé XXX – zastupitelstvo obce bylo seznámeno s obsahem jejich dopisu.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy s manželi XXX.
Hlasování: 6 Pro
0 Proti
 1. Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 20/2010
 1. Bylo projednáno a schváleno podepsání Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice v návaznosti na stavbu s názvem: „Hajany – čp. 36, úprava sítě NN“.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy s manželi Chadimovými.
Hlasování: 6 Pro
0 Proti
 1. Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 21/2010
 1. Byla projednána údržba veřejných prostranství. Zastupitelstvo schválilo uzavření dohody o provedení práce s panem XXX. Dohoda bude uzavřena od 01. 05. 2010 do 31. 10. 2010. Předmětem dohody bude údržba veřejných prostranství v obci Hajany dle potřeby. Odměna za 1 hodinu práce bude činit 75,-- Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy s p. Rodem.
Hlasování: 5 Pro
 1. Proti
 2. Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 22/2010
 1. Bylo projednáno a schváleno podání žádosti o dotaci z Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska o. p. s. na nákup souprav laviček a stolů, soupravy pro venkovní posezení u OÚ, oplocení vrtu a veřejného osvětlení.
Hlasování: 6 Pro
0 Proti
 1. Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 23/2010
 1. Starostka obce seznámila členy zastupitelstva obce Hajany se stížností manželů XXX na usnesení č. 12/2010 ze dne 05. 03. 2010 a záměr prodeje obce o prodeji pozemku č. 1414 v k. ú. Hajany ze dne 05. 03. 2010.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí stížnost manželů XXX a trvá na svých předchozích rozhodnutích. Zároveň ukládá starostce obce zaslat manželům XXX vyjádření zastupitelstva obce.
Hlasování: 6 Pro
0 Proti
 1. Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 24/2010
 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a bere na vědomí zprávu předkladatele – hodnotící komise pro výběr zpracovatele územního plánu Hajany.
Zastupitelstvo obce souhlasí s doporučením hodnotící komise pro výběr zpracovatele ÚP Hajany a s výběrem zpracovatele ÚP Hajany Ing. Arch. Zdeňkem Gottfriedem.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou podpisem smlouvy se zpracovatelem ÚP Hajany Ing. Arch. Zdeňkem Gottfriedem.
Hlasování: 6 Pro
0 Proti
 1. Zdržel se hlasování
 
 1. Do funkce zapisovatele okrskové volební komise pro Volby do Poslanecké sněmovny ve dnech 28. a 29. května 2010 byla jmenována paní Renáta Vaněčková.
Hlasování: 5 Pro
0 Proti
1 Zdržel se hlasování
 
 1. Byla projednána a schválena účast starostky na XIX. Setkání starostek ČR ve dnech 21. – 25. dubna 2010.
Hlasování: 5 Pro
0 Proti
1 Zdržel se hlasování
 
Informace starostky:
 • Výlet do ZOO Praha – sobota 17. 04. 2010, odjezd od kapličky v 8,30 hod.
 • Čarodějnice 30. 04. 2010 – pozvánky v Sobáčku - stavění máje u hospody od 17,00 hodin
 • Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem porady starostů ve Strakonicích
dne 18. 03. 2010
 • Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem valné hromady Svazku obcí Blatenska dne 31. 03. 2010
 • Výběrové řízení na polní cesty v k. ú. Hajany u Blatné nabylo právní moci. Ve čtvrtek 08. 04. 2010 se na Pozemkovém úřadu Strakonice podepisuje smlouva o dílo s firmou ROBSTAV. Poté bude následovat předání staveniště a zahájení stavby.
 
 • Došlá pošta: viz příloha
 
 
Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,30 hodin.
 
Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 07. 05. 2010.
 
Zapsala: Vohryzková Dana
 
Ověřovatelé zápisu:
 
 
 
Členové zastupitelstva obce:
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

Komentář 

 

Nejprve k naší stížnosti (usnesení 23/2010), text:

 

Obecním zastupelstvu
obce Hajany
 
Hajany č. p. 73
388 01 Blatná
 
 
Doporučeně
V Hajanech dne, 15. března 2010
 
 
 
 

Stížnost na Usnesení č.12/2010 z 5.3.2010
a záměr obce o prodeji obecní parcely č. 1414 z 5.3.2010
 

 

Vážení,
 
nesouhlasíme s rozhodnutím obce prodat parcelu č. 1414 manželům Chadimovým z Prahy.
Obec prodává majitelům rekreačních nemovitostí pozemky, na které si ukáží, zatímco nám, trvalým obyvatelům obce opakovaně žádosti o prodej pozemků zamítá, resp. kladete si diskriminační podmínky.
Naposledy jste nám zamítli prodej pouhých 12 m2 a chcete, abychom obci prodali část naší parcely - zahrady, jen proto, že o ní mají zájem právě tyto rodiny z Prahy (manž. Englmajerovi a Chadimovi). Mají na této části neoprávněně postavenou přípojku elektřiny.)
Tuto část používáme ke skladování a manipulaci s dřevem na topení a pozemky, o které jsme žádali, užívali předchozí majitelé po tři generace, tj. růžky zahrady více než 100 let a pozemek pod částí domu a dvůr více než 60 let.
 
Žádáme Vás o písemné vyjádření a zdůvodnění Vašeho postupu a záměrů.
 
 
 
Věra a František Beranovi
Hajany č. p. 47
 

Dnes došla odpověď starostky - přepis:

"Starostka obce Hajany seznámila členy zastupitelstva obce Hajany na zasedání dne O2. 04. 2010 s Vaší stížnosti na usnesení č. 12/2010 z 05. 03. 2010 a záměr obce o prodeji obecní parcely č. 1414 v k. ú. Hajany u Blatné z 05. 03. 2010. Zastupitelstvo bere Vaši stížnost na vědomí a trvá na svých předchozích rozhodnutí.

Záměr prodeje pozemku č. 1414 v k. ú. Hajany byl řádně vyhlášen. Na základě vyhlášeného záměru prodeje pozemku, byl usnesením č. 19/2010 ze dne 02. 04. 2010 schválen prodej pozemku č. 1414 v k. ú. Hajany u Blatné.

S pozdravem Dana Vohryzková - Starostka obce Hajany

Tak nevíme, jestli je to vtip, nebo vypadl jeden list?
Starostka nás informuje o existenci toho, na co si stěžujeme. Fajn, kdybychom to ale nevěděli, tak bychom si neměli na co stěžovat.
Nezbývá než "číst mezi řádky".
Naše argumenty byly vzaty na vědomí, nejsou komentovány, vyvracovány, tudíž je to tak, jak popisujeme.
Ostatně již dříve nám starostka řekla, že není povinna nikomu nic zdůvodňovat. Pravda, v samoděržaví to tak chodí.
Nečekali jsme ostatně jiný výsledek, jen jsme doufali, že se zastupitelstvo pochlapí a vzmůže se na nějaké smysluplné stanovisko nebo polemiku.
Mlčí - taky odpověď.
Asi má pravdu spolumajitel Hajan, bývalý starosta, že jsme hloupí. Bydlíme tu už tři roky a pořád jsme nepochopili, že kdo nezlobí a kušuje, může si občas taky z jejich něco přištípnout.

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář