Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z Á P I S č. 4/2010 ze zasedání obce 7. května t. r.

18. 5. 2010

 

převzato z webu obce, doplněno naším komentářem

Z Á P I S  č. 4/2010
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 07. 05. 2010
 
Přítomni: Vohryzková, Moulisová, Lis, Vencl, Vaněčková
 
Omluveni: Meloun, Necudová
 
Přítomno 5 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
 
Dále přítomni:
 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,15 hod.
 
 
 
 
Program jednání:
 
 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
 2. Projednání závěrečného účtu obce Hajany za rok 2009
 3. Projednání pořádání zábav
 4. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
 5. Projednání podání žádosti o dotaci z MAS SOB o. p. s.
 6. Různé - informace starostky
 
Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Vencl a p. Lis
Hlasování: 5 Pro
0 Proti
0 Zdržel se hlasování
 
 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
 
Zápis a usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.
 
 
Usnesení č. 25/2010
 1. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2009 spolu se zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 2009 dle přiložených písemností. Zastupitelstvo souhlasí s celoročním hospodařením „bez výhrad“. Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce od 21. 04. 2010 do 07. 05. 2010.
Hlasování: 5 Pro
0 Proti
 1. Zdržel se hlasování
 
 
Dostavil se p. Meloun.
 
 
 
Usnesení č. 26/2010
 1. Bylo projednáno a schváleno pořádání zábav na hřišti a za hospodou v letních měsících. Jedná se cca o 3 akce na hřišti a 3 akce za hospodou. Pořadatel zábavy zodpovídá za pořádek a čistotu po ukončení zábavy.
Hlasování: 5 Pro
1 Proti
 1. Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 27/2010
 1. Bylo projednáno a schváleno podepsání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice v návaznosti na stavbu s názvem: „Hajany – připojení hřiště pro OÚ“.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy s firmou E.ON Distribuce a. s..
Hlasování: 6 Pro
0 Proti
 1. Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 28/2010
 1. Bylo projednáno a schváleno podání žádosti o dotaci z Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska o. p. s.
 • Nákup požární techniky – dotace 139.353,-- Kč, celkové výdaje projektu 185.804,-- Kč
 • Obnova veřejného prostranství v obci Hajany – dotace 99.347,-- Kč, celkové výdaje projektu 132.463,-- Kč
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k vyhotovení a předání žádostí o dotaci.
Hlasování: 6 Pro
0 Proti
 1. Zdržel se hlasování
 
 
 
Informace starostky:
 • Děti hrají divadlo – neděle 09. 05. 2010 od 14,00 hodin ve společenské místnosti Obecního domu – veršovaná pohádka na motivy Františka Hrubína O Šípkové Růžence
 • 30. 05. 2010 dětský den „Z pohádky do pohádky“, sraz ve 13,30 hodin za hospodou
 • Informace o svozu nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu
 • Informace o podaných žádostech o dotace z Programu obnovy venkova.
 
 
 • Došlá pošta: viz příloha
 
 
Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,20 hodin.
 
Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 04. 06. 2010.
 
Zapsala: Vohryzková Dana
 
 
  

 

Konspirativní způsob, jakým podává starostka informace na e-desce je "obdivuhodný". Očekáváme, že se vypracuje k modelu: 1. Nadpis, 2. Prezentace (nejlépe anonymizovaná), 3. Text: v příloze.

Pořád čekáme, že se budeme moci podívat na nějaké fotografie z dětského představení. Myslíme, že by si děti publicitu zasloužily?

K pořádání zábav: Pořadatel (snad to je obec, ne?) samozřejmě odpovídá za pořádek, ale i za dodržování zákona tj. hladiny hluku. Hřiště - rozumí se tím část soukromého pozemku pana K. u rybníku? Bylo projednáno "cca" ... akcí  (???) - to jich bude 3-30 nebo kolik? Nějak se nemůžeme dopočítat. Termíny se zřejmě taky tají, protože jsme na e-podatelně oznámili, že si objednáme měření hluku a kontrolu zajištění hygieny z KHS.
Pořád v kulturním programu na stránkách obce asi něco chybí:

Čejka band - program akcí
Babouci: Seznam her 2010 - klikni zde
Anča band: vystoupení 2010

Stojí za upozornění na jeden hlas "proti" - to se stalo, pokud víme, podruhé za tři roky, aby někdo hlasoval proti starostce. Klobouk dolů před takovou statečností. 

Když už ten plácek, paní starostko nazýváte hřištěm, tak ho taky dejte posekat, ať si tam děti můžou zakopat nebo hrát si (hřiště je od slová hrát, a to nejen na hudební nástroje). Zatím tam mohou jen zakopávat o vzrostlé drny pampelišek a hledat míč v kopřivách.

Informace o svozu nebezpečného a objemného odpadu - tj. kdy bude kontejner - by zajímalo asi víc lidí než jen zastupitele, které jste, jak se dočítáme, informovala, paní starostko. Vedlejší Chlum si už dohodl s Blatnou možnost ukládání odpadu v místním sběrném dvoru pro své občany, nešlo by to i pro hajanské???

Kdyby se zveřejňovala i ona "tajemná" příloha zápisů z jednání, možná, že bychom se konečně něco konkrétního dozvěděli.

Pravdou ale je, čím míň toho lidi vědí, tím míň do toho mluví, že ano?

Obrazek

 

Na závěr jedno drze odvážné přání. Nemohlo by se tentokrát investovat do opravy, přestavby či demolice této bývalé starostovny? Ostuda uprostřed vesnice - zezadu opadavájí nějaké plechy, jedno okno se už rozpadlo, další to čeká..."obnova veřejného prostranství" snad není jen šperkování starostčiny hospody. Psalo se o potřebě skladu - proč se to nepoužívá, ale nechává se rozpadat?

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář