Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 1/2010 ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 5. února t. r.

10. 2. 2010

 

Z Á P I S  č. 1/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 05. 02. 2010

 

Přítomni: Vohryzková, Moulisová, Meloun, Necudová, Lis, Vencl


Omluveni: Vaněčková


Přítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.


Dále přítomni:


Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,10 hod.
Program jednání:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 2. Projednání inventarizace

 3. Projednání předložení výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2009

 4. Projednání výsledků hospodaření za rok 2009

 5. Projednání pořízení územního plánu obce Hajany

 6. Projednání zaslání výzvy na zpracovatele územního plánu

 7. Jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek

 8. Projednání prodeje části pozemku č. 1025

 9. Projednání žádosti firmy L+S SPEED

 10. Projednání žádosti pí. Vohryzkové

 11. Projednání smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

 12. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

 13. Různé - informace starostky


Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Meloun a p. Lis

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

0 Zdržel se hlasování


 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.


Usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.Usnesení č. 1/2010

 1. Byla projednána a schválena zpráva inventarizační komise za rok 2009 (viz. příloha).

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

0 Zdržel se hlasování

Usnesení č. 2/2010

 1. Byl předložen a schválen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2009 (viz příloha).

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

 1. Zdržel se hlasování


Usnesení č. 3/2010

 1. Byly projednány a schváleny výsledky hospodaření za rok 2009.

Příjmy: 2.007.272,41 Kč

Výdaje: 1.634.841,98 Kč

Rozdíl: 372.430,43 Kč

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

0 Zdržel se hlasováníUsnesení č. 4/2010

 1. Bylo projednáno pořízení územního plánu obce Hajany. Zastupitelstvo obce Hajany souhlasí s pořízením územního plánu obce Hajany a podáním žádosti na pořizování územního plánu na MĚÚ Blatná.

Zastupitelstvo obce Hajany ukládá pořizovateli pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, dále v souladu s  jeho prováděcími vyhláškami.

Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje v souladu s § 6 odst. 5 písm.f zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) zastupitele, starostku obce Hajany, paní Danu Vohryzkovou, která bude po dobu pořizování územního plánu Hajany spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací dokumentace.

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

 1. Zdržel se hlasování


Usnesení č. 5/2010

 1. Zastupitelstvo obce souhlasí se zasláním výzvy na zpracovatele ÚP Hajany a zahájením výběrového řízení na zpracovatele ÚPD Hajany. Výběrové řízení provede Ing.Roudnická za cenu 6.000,-- Kč.

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

 1. Zdržel se hlasováníUsnesení č. 6/2010

 1. Usnesením ZO jsou jmenováni členové a jejich náhradníky komise pro otvírání obálek a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na zpracovatele ÚPD HajanyI. člen – Dana Vohryzková

náhradník – Martina Necudová

II. člen – Renáta Vaněčková

náhradník – Iveta Moulisová

III. člen – Josef Meloun

náhradník – Dana Melounová

IV. člen – Tomáš Vencl

náhradník – Luboš Lis

V. člen - Ing. Hana Roudnická

náhradník – Ing. Martina RoudnickáUsnesení č. 7/2010

 1. Byl projednán a schválen prodej části pozemku č. 1025 paní XXX a panu XXX v maximální šíři do 5 metrů. Cena pozemku byla stanovena za 1 m2 = 110,-- Kč. Geometrické zaměření pozemku a sepsání kupní smlouvy si zajistí kupující na vlastní náklady. Geometrické zaměření pozemku proběhne po telefonické domluvě za přítomnosti zástupce obce.

Hlasování: 6 Pro

 1. Proti

0 Zdržel se hlasování


Usnesení č. 8/2010

 1. Byla projednána žádost firmy L+S SPEED ohledně snížení nájmu z pronajatých nebytových prostor v Obecním domě čp. 73. Zastupitelstvo obce schvaluje nájemné ve výši 20.000,-- Kč pro rok 2010.

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

 1. Zdržel se hlasováníUsnesení č. 9/2010

 1. Byla projednána žádost paní Dany Vohryzkové ohledně snížení nájmu v Hajanské hospodě. Zastupitelstvo obce schvaluje nájemné ve výši 1.000,-- Kč v období únor 2010 – květen 2010. V období červen 2010 – prosinec 2010 nájemné ve výši 1.500,-- Kč.

Hlasování: 5 Pro

 1. Proti

 2. Zdržel se hlasování


Usnesení č. 10/2010

 1. Bylo projednáno a schváleno podepsání Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice v návaznosti na stavbu s názvem: „Hajany – přípojka NN, 1037“

Hlasování: 5 Pro

 1. Proti

 2. Zdržel se hlasování


Usnesení č. 11/2010

 1. Bylo projednáno a schváleno podepsání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice v návaznosti na stavbu s názvem: „Hajany – p. č. 1313/2“

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

 1. Zdržel se hlasování

Informace starostky:

 • ODPADY

Náklady na likvidaci odpadu za rok 2009:

Technické služby – odvoz popelnic 48.975,40 Kč

Technické služby - odvoz tříděného odpadu 14.475,36 Kč

Technické služby - odvoz kontejneru 3.210,84 Kč

ECO-F - odvoz nebezpečného odpadu 7.115,61 Kč

CELKEM 73.777,21 Kč


Příjmy za odpad od poplatníků 50.850,-- Kč

Příjem za tříděný odpad od EKO-KOM 9.328,20 Kč

CELKEM 60.178,20 Kč

Rozdíl - 13.599,01 Kč


 • Výlet do Aquapalace Praha – pondělí 15. 02. 2010

 • Dětský maškarní bál – sobota 20. 02. 2010 od 14,00 hodin

 • Hasičský bál – sobota 20. 02. 2010 od 20,00 hodin

 • Nahlášení bezproudí:

22. 02. 2010 od 12,00 do 14,00 hod. – čp. 31

23. 02. 2010 od 13,00 do 15,00 hod. – parcela p.č. 1030 a 1033

24. 02. 2010 od 08,00 do 15,00 hod. – čp. 73, 12, 13, 61, 62, 31

 • 26. 01. 2010 proběhlo zasedání hodnotící komise v podlimitní veřejné zakázce „Polní cesty Hajany u Blatné I. etapa“ na Pozemkovém úřadu Strakonice. Další jednání se uskuteční 11. 02. 2010.

 • Došlá pošta:

 • Krajský úřad – Jihočeský kraj České Budějovice – Oznámení o vykonání přezkoumání hospodaření

 • MĚÚ Blatná, odbor výstavby a ÚP – Oznámení o spojení územního a stavebního řízení „Novostavba víceúčelového zařízení a sportovního hřiště“ –

 • Blatenská ryba s. r. o. – Oznámení o provedení běžné údržby a pokácení stromu na hrázi Hajanského rybníka

 • Zeměměřičský a katastrální inspektorát České Budějovice – Sdělení shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci čj. OR-41/2008-307

 • Zeměměřičský a katastrální inspektorát České Budějovice – Sdělení shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci čj. OR-208/2008-307

 • Elektromontáže Blatná s. r. o. – Oznámení vstupu na pozemek v souvislosti se stavbou „Hajany, Kabel NN“ a „Hajany, p. č. 1037“

 • Policie ČR – Trestné činy za rok 2009 spáchané na území obce

 • Krajský úřad – Jihočeský kraj České Budějovice, odbor ŽP – Pozvánka na ústní jednání a místní šetření

 • Krajský úřad – Jihočeský kraj České Budějovice, odbor ekonomický – Oznámení finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2010

 • Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ŽP – Protokol z ústního jednání ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek páchníka hnědého

 • Zeměměřičský a katastrální inspektorát, České Budějovice – Zrušení rozhodnutí Katastrálního úřadu čj. OR-41/2008-307
Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,50 hodin.


Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 05. 03. 2010.


Zapsala: Vohryzková Dana


Ověřovatelé zápisu:
Členové zastupitelstva obce:
Vyvěšeno dne:


Sejmuto dne:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 

 

 

.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář