Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 2. zasedání obce v r. 2010

13. 3. 2010

 

Z Á P I S  č. 2/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 05. 03. 2010

 

Přítomni: Vohryzková, Vaněčková, Moulisová, Meloun, Necudová, Lis, Vencl

 

Omluveni:

 

Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

 

Dále přítomni:

 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,00 hod.

 

Program jednání:

 

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 2. Projednání žádosti manželů XXX

 3. Projednání zhotovení projektu na cesty

 4. Projednání smlouvy o připojení k distribuční soustavě

 5. Projednání smlouvy o právu

 6. Projednání žádosti firmy Herlin spol. s r. o., Příbram

 7. Projednání podání žádosti o grant

 8. Různé - informace starostky

 

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: pí. Vaněčková a pí. Moulisová

Hlasování: 7 Pro

0 Proti

0 Zdržel se hlasování

 

 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

 

Zápis a usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.

 

 

Usnesení č. 12/2010

 1. Byl projednán a schválen záměr prodeje pozemku č. 1414 v k. ú. Hajany u Blatné.

Hlasování: 7 Pro

0 Proti

0 Zdržel se hlasování

Obrazek

 

 

Usnesení č. 13/2010

 1. Bylo projednáno a schváleno zhotovení projektu na cesty v obci Hajany. Předložena cenová nabídka firmy BUILDING-INVESTMENT,s. r. o., Doubravice. Projektová dokumentace bude vypracována na všechny navržené komunikace: Hajany – etapa A, Hajany – Kocelovice, Řečice, Hajany – etapa B.

Hlasování: 7 Pro

0 Proti

 1. Zdržel se hlasování

 

Usnesení č. 14/2010

 1. Byla projednána a schválena Smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 700042710000020 mezi E.ON Distribuce a. s. a Obcí Hajany. Jedná se o navýšení již rezervovaného příkonu.

Hlasování: 7 Pro

0 Proti

 1. Zdržel se hlasování

 

Usnesení č. 15/2010

 1. Byla projednána a schválena smlouva o právu mezi panem XXX a Obcí Hajany o provedení stavby „Víceúčelové zařízení a sportovní hřiště v Hajanech – SO 05 Kanalizační přípojka“. Jedná se o vedení dešťové kanalizace na pozemku p. č. 1121 v k. ú. Hajany s vyústěním do vodní nádrže na témže pozemku. Do vodní nádrže budou vypouštěny dešťové vody a přečištěné splaškové vody.

Hlasování: 7 Pro

0 Proti

 1. Zdržel se hlasování

  Obrazek

 

Usnesení č. 16/2010

 1. Byla projednána a schválena žádost firmy Herlin spol. s r. o., Příbram ohledně položení vzduchového vedení z lomu Řečice do lomu Chlum-Škalí. Jedná se o vedení po pozemku č. 1079 v k. ú. Chlum, který je ve vlastnictví Obce Hajany (viz náčrt v příloze).

Veškeré práce budou provedeny na vlastní náklady firmy Herlin. Při položení vedení se bude dbát maximální opatrnosti, aby nebyly poškozeny stromy a především kořeny lesního porostu.

Hlasování: 7 Pro

0 Proti

 1. Zdržel se hlasování

 

Usnesení č. 17/2010

 1. Bylo projednáno a schváleno podání žádosti o grant na novou autobusovou zastávku v obci Hajany ve směru z Blatné na Lnáře z grantového programu Jihočeského kraje „GP Podpora výstavby a oprav autobusových zastávek“ ve výši 89.950,-- Kč (70 %), celkové náklady 128.500,-- Kč.

Hlasování: 7 Pro

0 Proti

 1. Zdržel se hlasování

 

 

 

Informace starostky:

 • Nahlášení bezproudí:

19. 03. 2010 od 07,30 do 10,00 hod.–část obce Hajany od čp. 4 (tel.budka) směr Lnáře

19. 03. 2010 od 10,00 do 12,30 hod.–část obce Hajany od čp. 4 (tel.budka) směr Blatná

 • 11. 02. 2010 proběhlo zasedání hodnotící komise v podlimitní veřejné zakázce „Polní cesty Hajany u Blatné I. etapa“ na Pozemkovém úřadu Strakonice. Vybrána byla firma Sdružení Robstav a VIDA Invest.

 

 • Došlá pošta: viz příloha

 

 

Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,30 hodin.

 

Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 02. 04. 2010.

 

Zapsala: Vohryzková Dana

 Naše poznámka: Ta zastávka bude i s televizí a bazénem???

 

 

Obecním zastupelstvu
obce Hajany
 
Hajany č. p. 73
388 01 Blatná
 
 
Doporučeně
V Hajanech dne, 15. března 2010
 
 
 
 

Stížnost na Usnesení č.12/2010 z 5.3.2010
a záměr obce o prodeji obecní parcely č. 1414 z 5.3.2010
 

 

Vážení,
 
nesouhlasíme s rozhodnutím obce prodat parcelu č. 1414 manželům Chadimovým z Prahy.
Obec prodává majitelům rekreačních nemovitostí pozemky, na které si ukáží, zatímco nám, trvalým obyvatelům obce opakovaně žádosti o prodej pozemků zamítá, resp. kladete si diskriminační podmínky.
Naposledy jste nám zamítli prodej pouhých 12 m2 a chcete, abychom obci prodali část naší parcely - zahrady, jen proto, že o ní mají zájem právě tyto rodiny z Prahy (manž. Englmajerovi a Chadimovi). Mají na této části neoprávněně postavenou přípojku elektřiny.)
Tuto část používáme ke skladování a manipulaci s dřevem na topení a pozemky, o které jsme žádali, užívali předchozí majitelé po tři generace, tj. růžky zahrady více než 100 let a pozemek pod částí domu a dvůr více než 60 let.
 
Žádáme Vás o písemné vyjádření a zdůvodnění Vašeho postupu a záměrů.
 
 
 
Věra a František Beranovi
Hajany č. p. 47
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář