Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání obce dne 4. června 2010

6. 6. 2010

 

Z Á P I S  č. 5/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 04. 06. 2010

 

Přítomni: Vohryzková, Moulisová, Lis, Vencl, Meloun, Necudová


Omluveni: Vaněčková


Přítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.


Dále přítomni:


Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,10 hod.

Program jednání:


 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 2. Projednání závěrečného účtu Svazku obcí NIVA za rok 2009

 3. Projednání výběru zhotovitele na opravu kapličky

 4. Projednání uzavření dohody o provedení práce

 5. Různé - informace starostky


Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Vencl a p. Moulisová

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

0 Zdržel se hlasování


 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.


Zápis a usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.Usnesení č. 29/2010

 1. Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje závěrečný účet Svazku obcí NIVA za rok 2009 spolu se zprávou o výsledku hospodaření svazku za rok 2009 dle přiložených písemností. Zastupitelstvo obce Hajany souhlasí s celoročním hospodařením „bez výhrad“. Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce od 20. 05. 2010 do 04. 06. 2010.

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

 1. Zdržel se hlasování
Usnesení č. 30/2010

 1. Byl proveden a schválen výběr zhotovitele výměny střešní krytiny místní kapličky. Předloženy byly nabídky od:

Pokrývačství PETRA ……………………………………. 106.404,-- Kč

Pokrývačství Tomáš Štěpán …………………………….. 169.955,-- Kč

Fa. JOKR Josef Pochman ……………………………….. 196.525,-- Kč


Zastupitelstvo rozhodlo o využití nabídky Pokrývačství Tomáš Štěpán. Jeho nabídka není sice nejlevnější, ale zahrnuje i nátěr věžičky a srovnání kříže na věžičce. Dále se cena liší výrazně u materiálu, který je kvalitnější a především určený pro památky.

Malování fasády a případně opravu vnitřních omítek, nátěr plotu provede pan Zdeněk a Pavel Zach v celkové částce cca 65.500,-- Kč.

Opravu kříže vedle kapličky provede pan Petr Štěpán v celkové ceně cca 14. 200,-- Kč.

Napojení osvětlení kaple ze stávajícího rozvaděče veř. osvětlení provede firma Stanislav Uhlík, Elektro v celkové ceně cca 24.000,-- Kč. Svítidla zn. WOODY 70W Hit dodá firma ETNA s.r. o. za cenu cca 20.000,-- Kč.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k zajištění realizace celé akce

Hlasování: 6 Pro

0 Proti

 1. Zdržel se hlasování


Usnesení č. 31/2010

 1. Bylo projednáno a schváleno uzavření dohody o provedení práce s paní Hanou Lisovou na údržbu veřejných prostranství v obci Hajany. Dohoda bude uzavřena od 07. 06. 2010 do 31. 10. 2010. Předmětem dohody bude údržba veřejných prostranství v obci Hajany dle potřeby. Odměna za 1 hodinu práce bude činit 75,-- Kč.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy s pí. Lisovou.

Hlasování: 5 Pro

0 Proti

1 Zdržel se hlasováníInformace starostky:

 • Informace o svozu nebezpečného odpadu – sobota 12. 06. 2010 od 10,00 do 10,45 hodin

 • Informace o svozu velkoobjemového odpadu – sobota 12. 06. 2010 od 9,00 do 11,30 hodin

 • Setkání rodáků a přátel obce Hajany se koná v sobotu 3. července 2010 od 14,00 hodin v Hajanské hospodě

 • Informace o přidělení grantu na opravu autobusové zastávky ve směru z Blatné do Lnář ve výši 69.950,-- Kč

 • Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie – 25. 06. 2010 od 8,00 do 10,00 hodin, vypnutá část obce od čp. 4 (telefonní budka) směr Lnáře • Došlá pošta: viz přílohaStarostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,30 hodin.


Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 02. 07. 2010.


Zapsala: Vohryzková Dana

 

Pozn.

Zápis byl poprvé zveřejněn ve velmi krátké době po zasedání, což nelze než přivítat.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář