Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 27.11.2010 - zveřejněno na e-desce dnes

 

Z Á P I S  č. 10/2010

ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 27. 11. 2010


 

Přítomni: Vohryzková, Lis, Vaněčková, Bláha, Zíka


 

Omluveni: Bartuška, Meloun


 

Přítomno 5 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.


 

Dále přítomni: Vencl, Lisová, Bartušková Z.


 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,00 hod.


 

Program jednání:


 

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 2. Projednání rozpočtových změn

 3. Projednání rozpočtu obce Hajany na rok 2011

 4. Projednání podání žádostí o dotace z POV

 5. Projednání podání žádosti o dotaci z MAS SOB o. p. s.

 6. Projednání zadání zhotovení návrhu symbolů obce (znak a vlajka)

 7. Projednání odměn

 8. Projednání pronájmu části pozemku č. 209/2

 9. Projednání zimní údržby komunikací

 10. Projednání žádosti pí. XXX

 11. Seznámení členů zastupitelstva s příkazem starosty

 12. Projednání vyhlášky č. 1/2010

 13. Různé - informace starostky, diskuse


 

Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Bláha a p. Zíka

Hlasování: 5 Pro

0 Proti

0 Zdržel se hlasování


 

 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.


 

Zápis a usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.


 

Usnesení č. 49/2010

 1. Byly projednány a schváleny rozpočtové změny č. 7 (viz příloha) a budou zaúčtovány v účetnictví za měsíc říjen 2010.

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 


 

Usnesení č. 50/2010

 1. Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje přebytkový rozpočet obce Hajany pro rok 2011 (viz příloha) s celkovými příjmy 1.400.000,-- Kč, s celkovými výdaji ve výši 1.243.000,-- Kč a financováním splátek úvěru na plynofikaci obce ve výši 157.000,-- Kč. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 10. 11. 2010 do 27. 11. 2010 a zároveň na internetových stránkách obce www.hajany.net ve stejném termínu.

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 


 

Usnesení č. 51/2010

 1. Bylo projednáno a schváleno podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova pro rok 2011:

   • DOT 8 – Dotace úroků z úvěru na plynofikaci – 38.150,-- Kč (cca 70%), celkové náklady 54.500,-- Kč

   • DOT 1 – 4 – Dotace na úpravu veřejného prostranství v obci Hajany -

200.000,-- Kč (cca 60 %), celkové náklady 333.333,-- Kč

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podání žádostí o dotace.

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

Usnesení č. 52/2010

 1. Bylo projednáno a schváleno podání žádosti o dotaci z Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska o. p. s. na projekt „Vybavení společenské místnosti a klubovny“ ve výši: 270.000,-- Kč (90 %), způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace: 365.666,-- Kč, celkové náklady akce: 438.800,-- Kč.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podání žádosti o dotaci.

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 


 

Usnesení č. 53/2010

 1. ZO projednalo a schválilo zadání návrhu symbolů obce (znaku a vlajky) heraldické kanceláři PATRIOT (Vladimír Červenka, Lnáře).

Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k zajištění návrhu.

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 


 

Usnesení č. 54/2010

 1. Byly projednány a schváleny odměny v následující výši s platností od 01. 01. 2011:

Starosta 10.000,-- Kč

Místostarosta 5.200,-- Kč

Pokladní 2.450,-- Kč

Účetní 5.200,-- Kč

Knihovnice 1.700,-- Kč

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

Usnesení č. 55/2010

 1. Byl projednán a schválen pronájem části pozemku č. 209/2 paní XXX. Pozemek bude pronajat od 01. 01. 2011 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Cena pronájmu byla stanovena na částku 50,-- Kč.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu nájemní smlouvy.

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 


 

Usnesení č. 56/2010

 1. Byla projednána a schválena zimní údržba komunikací, kterou bude provádět p. XXX. Cena za 1 hodinu prohrnování byla stanovena na částku 600,-- Kč. Prohrnovat se budou cesty dle stávajícího pasportu komunikací a následně bude prohrnuta nová polní cesta N 17 a na křižovatce se stávající cestou do Tchořovic směrem do vsi. Novou cestu N 6 a část stávající cesty do Tchořovic, od křižovatky směrem do vsi si bude prohrnovat ZD Lnáře.

Hlasování: 4 Pro 0 Proti 1 Zdržel se hlasování


 

Usnesení č. 56/2010

 1. Byla projednána žádost paní XXX ohledně nájemného v Hajanské hospodě. Zastupitelstvo obce schvaluje nájemné ve stejné výši jako v roce 2010 – tzn. v období leden – duben částka 1.000,-- Kč a květen – prosinec částka 1.500,-- Kč.

Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu obce pana Luboše Lisa k podpisu dodatku k nájemní smlouvě.

Hlasování: 4 Pro 0 Proti 1 Zdržel se hlasování


 

 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s příkazem starosty obce. ???????


Usnesení č. 57/2010

 1. Byla projednána a schválena Vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Hajany (viz. příloha).

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

Informace starostky:


 

 • Rozsvícení vánočního stromu – neděle 28. 11. 2010 v 17,00 hodin

 • Mikulášská nadílka – neděle 5. 12. 2010 od 14,00 hodin

 • Digitální podobu naší kroniky z let 1914 -1932 najdeme na stránkách http://digi.ceskearchivy.cz/cs/1500


 

 • Došlá pošta: viz příloha


 

Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 21,30 hodin.


 


 


 

Zapsala: Vohryzková Dana


 

Ověřovatelé zápisu:


 


 

Členové zastupitelstva obce:


 


 


 


 

Vyvěšeno dne: až 14.12.2010 a ne 10.12. jak je uvedeno - poznámka těchto stránek


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář