Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání zastupitelů dne 2. července 2010

9. 7. 2010

 

Z Á P I S  č. 6/2010
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 02. 07. 2010
 
Přítomni: Vohryzková, Vaněčková, Moulisová, Lis, Vencl, Meloun, Necudová
 
Omluveni:
 
Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
 
Dále přítomni:
 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,15 hod.
 
 
Program jednání:
 
 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
 2. Projednání rozpočtových změn č. 1-3
 3. Projednání předložení výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 30. 06. 2010
 4. Projednání zpráv kontrolního výboru
 5. Projednání zpráv finančního výboru
 6. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2010 - 2014
 7. Různé - informace starostky
 
 
Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Lis a p. Vaněčková
Hlasování: 7 Pro
0 Proti
0 Zdržel se hlasování
 
 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
 
Zápis a usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.
 
Usnesení č. 33/2010
 1. Byly projednány a schváleny rozpočtové změny č. 1 za měsíc únor 2010, č. 2 za měsíc březen 2010, č. 3 za měsíc květen 2010 (viz příloha) a budou zaúčtovány v účetnictví dle uvedených měsíců.
Hlasování: 7 Pro
0 Proti
 1. Zdržel se hlasování
 
 1. Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
k 30. 06. 2010 (viz příloha).
 
 1. Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí předložené zprávy kontrolního výboru za I. pololetí roku 2010.
 
 1. Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí předložené zprávy finančního výboru za I. pololetí roku 2010.
 
 1. Byl stanoven počet členů zastupitelstva pro volební období 2010 – 2014. Nové zastupitelstvo bude mít 7 členů.
Hlasování: 7 Pro
0 Proti
0 Zdržel se hlasování
 
 
Informace starostky:
 • Setkání rodáků a přátel obce Hajany se koná v sobotu 3. července 2010 od 14,00 hodin v Hajanské hospodě
 • Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem valné hromady Svazku obcí Blatenska.
 • Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem valné hromady Svazu měst a obcí okresu Strakonice.
 
 
 
 • Došlá pošta: viz příloha
 
 
Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,30 hodin.
 
Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 06. 08. 2010.
 
Zapsala: Vohryzková Dana
 
 
Ověřovatelé zápisu:
 
 
 

Členové zastupitelstva obce:

Wordle: Hajany

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář