Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kolik za odpady v r. 2011 - nová vyhláška

 


 
OBEC HAJANY
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Hajany se na svém zasedání dne 27. 11. 2010 usnesením č. 57/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
 1. Obec Hajany touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1
Čl. 2
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:
 1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí,
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
 2. Poplatník dle čl. 2 odst. 2, této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
 3. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
 4. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.3
 5. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4

Čl. 4
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky činí 400,-- Kč a je tvořena:
  1. z částky 150,- Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

 
 1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky činí 500,-- Kč a je
tvořena:
  1. z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 1. Skutečné náklady roku 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 48.976,-- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 48.976,-- Kč děleno 146 (116 počet osob s trvalým pobytem na území obce + 30 počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) = 335,45 Kč. Z této částky se uplatní sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 a 2 písm. b) vyhlášky ve výši 250,- Kč.
 1. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.5
Čl. 5
Splatnost poplatku
 1. Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 06. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
 1. Od poplatku se osvobozují:
  1. osoby, které se dlouhodobě nezdržují v místě trvalého bydliště

 
Úleva se poskytuje / nárok na úlevu od poplatků mají:
  1. osoby do věku 18 let, včetně osob, které dovršili věku 18 let v daném roce ve výši 50 % stanovené sazby, tj. 200,-- Kč
Čl. 7
Navýšení poplatku
 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.6
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.7
Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 15. 02. 2009.
Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01. 01. 2011.

 

 

 

 
................................... ..........................................
Luboš Lis Dana Vohryzková
místostarosta obce Hajany starostka obce Hajany

 

 

 

 

 
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

 
Vyvěšeno na internetových stránkách obce Hajany www.hajany.net ve stejném termínu.

 
1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5 § 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích
6 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
7 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář