Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na e-desce obce zveřejněno 16.6.2011

Z Á P I S  č. 5/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 03. 06. 2011


 

Přítomni: Vohryzková, Lis, Zíka, Bláha, Bartuška, Meloun, Vaněčková


 

Omluveni:


 

Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.


 

Dále přítomni: Kuželka Z. st., Vohryzka, Král


 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,05 hod.


 

Program jednání:


 

 1. Volba ověřovatelů zápisu

 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 3. Projednání zničené cesty na Řečici

 4. Projednání závěrečného účtu obce Hajany

 5. Projednání rozpočtových změn

 6. Projednání pořádání zábav

 7. Různé - informace starostky

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

 1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Lis a p. Zíka

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.


 

Zápis a usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.


 

 1. Za přítomnosti pana XXX bylo projednáno zničení cesty z Hajan na Řečici na pozemku p. č. 1196 a 1120 v k. ú. Hajany u Blatné. Bylo dohodnuto, že obec Hajany zajistí v rámci možností materiál na opravu cesty. Pan XXX zajistí dopravu materiálu, rozhrnutí a finální úpravu na místě materiálu na místě, tak aby cesta byla sjízdná.


 


 

Usnesení č. 16/2011

 1. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet za rok 2010 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 a Výkazu Fin 2-12 M k 31. 12. 2010 dle přiložených písemností. Zastupitelstvo souhlasí s celoročním hospodařením „bez výhrad“. Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce od 13. 05. 2011 do 03. 06. 2011 a zároveň na internetových stránkách obce Hajany www.hajany.net ve stejném termínu.

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 


 


 


 

 1. Zastupitelstvo obce Hajany bere na vědomí rozpočtové změny č. 2 (viz příloha).

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 


 

Usnesení č. 17/2011

 1. Bylo projednáno a schváleno pořádání zábav za hospodou v letních měsících. Jedná se cca o 5 akcí. Pořadatel zábavy zodpovídá za pořádek a čistotu po ukončení zábavy.

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

Informace starostky:


 

 • Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 06. 05. 2011 – 03. 06. 2011

 • Projednání návrhu územního plánu Hajany proběhlo dne 24. 05. 2011 v 10,00 hodin v kanceláři pořizovatele ve Strakonicích, ul. Katovická 175, 3. Patro – do 30 dnů podávají dotčené orgány státní správy své připomínky

 • Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem z jednání uskutečněného dne 01. 06. 2011 na stavbě „Stavba dojírny, stáje …. farma Hajany“ investor ZD Lnáře

 • Zastupitelstvo bylo seznámeno s činností dětských hasičů pod vedením paní Edity Zíkové a pana Jiřího Thorovského. Zároveň byl projednán požadavek na potřebné vybavení pro další činnost. Prozatím budou zakoupeny trička, dětské helmy, nástěnka a kronika. Dále budou proplaceny cesty na závody.

 • Starostka obce informovala o přiznání dotace na úroky z úvěru a opravu Obecního domu a jeho okolí.

 • Půjčování souprav stolů + lavic a stanů. Podmínky půjčování: cena za zapůjčení 1 soupravy na den 150,-- Kč. Stany se zapůjčovat nebudou. Ve vyjímečných případech budou podmínky domluveny individuálně. Potřeba všechny soupravy označit + opravit staré.

 • Starostka požádala zastupitele o promyšlení především investičních akcí, co je v obci potřeba udělat a zlepšit. Zapojit se mohou všichni občané obce. Z jednotlivých námětů bude nutné vypracovat nový „Místní program obnovy venkova“, který budeme muset předložit při podání další žádosti o dotace z Programu obnovy venkova. Nový „Místní program obnovy venkova“ musí schválit zastupitelstvo obce Hajany.

 • Starostka informovala zastupitelstvo o zatím ústním požadavku firmy Herlin s. r. o. Příbram, která má zájem o pronájem dalších pozemků pro provoz lomu v Řečici.

 • Informace k výletu na letiště Praha – Ruzyně.

 • Starostka seznámila zastupitelstvo s dopisem Ministerstva vnitra ČR ze dne 27. 05. 2011 – žádost o zaslání podkladů a vyjádření k věci


 

Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,45 hodin.


 

Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 08. 07. 2011.


 

Zapsala: Vohryzková Dana


 

Ověřovatelé zápisu:


 


 

Zápis 5/2011 ke stažení 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář