Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Z Á P I S  č. 7/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 15. 07. 2011


 

Přítomni: Vohryzková, Lis, Bláha, Meloun, Vaněčková


 

Omluveni: Bartuška, Zíka


 

Přítomno 5 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.


 

Dále přítomni: Vencl


 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,05 hod.


 

Program jednání:


 

 1. Volba ověřovatelů zápisu

 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 3. Projednání zrušení usnesení

 4. Projednání záměru prodeje pozemku

 5. Projednání záměru pronájmu části pozemku

 6. Projednání zpráv kontrolního výboru

 7. Projednání zpráv finančního výboru

 8. Projednání výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 30. 06. 2011

 9. Projednání rozpočtových změn

 10. Projednání výběru zhotovitele

 11. Různé - informace starostky

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

 1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Meloun a pí. Vaněčková

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.


 

Zápis a usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.


 


 

Usnesení č. 19/2011

 1. Zastupitelstvo obce tímto ruší usnesení číslo 4/2011 ze dne 04. 02. 2011, týkající se vyhlášení záměru prodeje pozemku p. č. 95. Dále ruší usnesení číslo 8/2011 ze dne 11. 03. 2011, týkající se prodeje pozemku p. č. 95 a usnesení číslo 13/2011 ze dne 08. 04. 2011, týkající se vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p. č. 65/11.

Výše uvedená usnesení se ruší na základě doporučení Ministerstva vnitra ČR, odboru dozoru a kontroly veřejné správy. O záměru prodeje, samotném prodeji a záměru pronájmu bude znovu jednáno.

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 


 


 


 

Usnesení č. 20/2011

 1. Byl projednán a schválen záměr prodeje stavebního pozemku p. č. 95 v k. ú. Hajany u Blatné.

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

Usnesení č. 21/2011

 1. Byl projednán a schválen záměr pronájmu části pozemku p. č. 65/11 (trvalý travní porost) v k. ú. Hajany u Blatné.

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

 1. Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí předložené zprávy kontrolního výboru za I. pololetí roku 2011.


 

 1. Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí předložené zprávy finančního výboru za I. pololetí roku 2011.


 

 1. Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

k 30. 06. 2011 (viz příloha).


 

 1. Zastupitelstvo obce Hajany bere na vědomí rozpočtové změny č. 3 (viz příloha).

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

Usnesení č. 22/2011

 1. V rámci realizace akce „Oprava obecního domu a úprava jeho okolí bude provedeno:

Zhotovení opěrné zdi včetně oplocení – předloženy nabídky:

   • fa. Radek Šimsa, celková částka: 135.080,15 Kč včetně DPH

   • fa. Strabag a. s., celková částka: 154.401,20 Kč včetně DPH

Na základě finanční výhodnosti pro obec Hajany byla pro realizaci akce vybrána firma Radek Šimsa.


 

Dále bude provedena:

   • Oprava zpevněných ploch ze zámkové dlažby

   • Výměna dvoukřídlých dveří

   • Zhotovení závětrné stěny

   • Vestavba půdních protipožárních schodů

   • Nátěry oplocení a laviček

   • Výsadba zeleně

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

Informace starostky:


 

 • Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 06. 06. 2011 – 15. 07. 2011.

 • Zastupitelstvu bylo předloženo vyúčtování neinvestičních nákladů na žáky ZŠ Lnáře za rok 2010 – celková částka k úhradě: 45.744,-- Kč za dva žáky.

 • Zastupitelstvu bylo předloženo vyúčtování neinvestičních nákladů na žáky ZŠ Blatná za rok 2010 – celková částka k úhradě: 116.013,-- Kč za 15 žáků.

 • Zastupitelstvu bylo předloženo vyúčtování neinvestičních výdajů na dítě v MŠ Blatná za rok 2010 – celková částka k úhradě: 33.784,-- Kč za 4 žáky.

 • Zastupitelstvo bylo seznámeno s dopisem z Ministerstva vnitra ČR, odbor dozoru a kontroly veřejné správy „Vyrozumění o výsledcích přezkoumání postupu obce Hajany“ ze dne 27. 06. 2011 včetně přílohy.

 • Zastupitelstvo bylo seznámeno s „Protokolem z kontroly dodržování cenových předpisů“ ze dne 11. 07. 2011 provedené Finančním ředitelstvím v Českých Budějovicích.

 • Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledkem kontroly firmy E-ON na veřejném osvětlení v obci Hajany.


 


 

Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,15 hodin.


 

Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 02. 09. 2011.


 

Zapsala: Vohryzková Dana


 

Obec Hajany

IČO: 608 29 257

Hajany 73, 388 01 Blatná


 


 


 

Vyhlášení záměru pronájmu pozemku


 


 


 

Zastupitelstvo obce Hajany rozhodlo na zasedání zastupitelstva obce dne

15. 07. 2011 usnesením č. 21/2011 o vyhlášení záměru pronájmu části pozemku číslo 65/11 (trvalý travní porost) v katastrálním území a obci Hajany u Blatné. Záměr pronájmu se vyhlašuje na část pozemku vyznačenou žlutě v katastrální mapě, která je nedílnou součástí tohoto záměru pronájmu pozemku.


 

Výše uvedená nemovitost je ve vlastnictví Obce Hajany a je zapsána na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území Hajany u Blatné.


 

Výše uvedený záměr zveřejňuje obec dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a to zveřejněním na úřední desce obecního úřadu. K výše uvedenému záměru se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky do 20 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru.


 


 


 

V Hajanech dne 15. 07. 2011

 

Dana Vohryzková

starostka obce Hajany


 


 

 

Obec Hajany

IČO: 608 29 257

Hajany 73, 388 01 Blatná


 


 


 

Vyhlášení záměru prodeje pozemku


 


 


 

Zastupitelstvo obce Hajany rozhodlo na zasedání zastupitelstva obce dne

15. 07. 2011 usnesením č. 20/2011 o vyhlášení záměru prodeje stavebního pozemku číslo 95 v katastrálním území a obci Hajany u Blatné.

Záměr prodeje se vyhlašuje na stavební pozemek vyznačený žlutě v katastrální mapě, která je nedílnou součástí tohoto záměru prodeje pozemku.


 


 

Výše uvedená nemovitost je ve vlastnictví Obce Hajany a je zapsána na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území Hajany u Blatné.


 

Výše uvedený záměr zveřejňuje obec dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a to zveřejněním na úřední desce obecního úřadu. K výše uvedenému záměru se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky do 20 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru.


 


 


 

V Hajanech dne 15. 07. 2011


 

Dana Vohryzková

starostka obce Hajany


 

Naše doplnění, čeho se týkal dopis MV ČR a kontrola MF ČR (zmíněno v "Informacích starostky).
Jedná se o naši žádost na tyto orgány o prověření postupu starostky při jednání o prodeji parcely pod naší maštalí (p.p. č. 95), pronájem dvora p.p. 1418 a pronájmu rohů zahrady. Dle informace pracovníků MF byla za nedodržování cenové regulace (nájem dvora) udělena obci pokuta. Starostku i zastupitele jsme opakované na jednáních upozorňovali, že starostkou stanovené nájemné 150,-Kč(m2 je nezákonné. Marně.

MV ČR doporučilo, aby pro formální nedostatky byl celý proces prodeje parcely a pronájmu rohy zahrady proveden znovu od samého začátku - vyhlášení záměru atd. Cenu 110,- Kč/m2 stavební parcely (st.p.95) zdůvodnila starostka tím, že za tuto cenu byly prodány v roce 2008 dvě parcely. Předpokládáme, že se jedná o stavební parcely pro nové domy před rybníkem Kahoun.
Stavební parcely, které byly prodány obcí za 35,- Kč/m2 byly údajně za tuto cenu proto, že vlastníci nevěděli, že jsou obecní (!!!). My jsme to také nevěděli, ale my jsme "jiný případ".

Celé znění naší žádosti:

 


 

 

Ad.:


 

Jihočeský krajský úřad

odbor správní a právní

České Budějovice


 

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice

posta@kraj-jihocesky.cz


 


 

Oddělení dozoru

a kontroly veřejné správy

MV

Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice

dozorcb@mvcr.cz


 

Ministerstvo financí ČR

Letenská 15

118 10 Praha 1

petice.stiznosti@mfcr.cz


 


 

V Hajanech, dne 16. května 2011


 


 


 


 


 


 


 


 

Žádost o posouzení postupu obce Hajany u Blatné při prodeji a pronájmu pozemků


 


 

Od roku 2007 jsme vlastníci domu č. p. 47 v obci Hajany u Blatné, okr. Strakonice, kde i trvale bydlíme.


 

V dubnu 2007 probíhalo v obci měření k obnově a digitalizeci katastrálního operátu. Tehdy jsme zjistili, že část domu (maštal), dvůr a cca 9m2 zahrady leží na pozemkové parcele 65/6 patřící obci.

Takových případů bylo v obci více a obec přijala v prosinci 2007 Usnesení, že prodá dotčené pozemky uživatelům za 35,- Kč/m2.

Jednalo se stavební i pozemkové parcely užívané, jak trvale žijícími obyvateli, majiteli rekreačních nemovitostí i nemovitosti užívané k podnikání.


 

V průběhu dalších let až k dnešku byly všechny dotčené pozemky, až na ty námi užívané, za těchto podmínek prodány.


 

Katastrální úřad Strakonice zanesl do KN část námi užívané parcely 65/6 pod částí domu jako st. p. č. 95 a dvůr jako p.p.č. 1418. Dále se jedná o rohy zahrady za kamennou zdí, která ohraničuje část naší p.p.č. 60/1, a to p.p.č. 65/10 = 4m2 a část p.p.č. 65/11 = cca 5 m2.


 

 


 


 


 


 


 

Nebudeme popisovat všechna jednání, ale ve stručnosti:

Obec nejprve požadovala za prodej všeho část naší parcely č. 60/1 (zahrada za zdí), poté záměr prodeje zcela zrušila a nyní nabízí:


 

 1. Prodej jen. st.p. 95 (pod domem) za 110,- Kč/m2.

 2. Pronájem p.p. č. 1418 na dobu určitou – 2 roky za 150,-Kč/m2/rok.

 3. Pronájem rohů zahrady za 5,-Kč/m2/rok na domu 10 let


 

ad 1/

S cenou jsme nuceni souhlasit, chceme-li dosáhnout alespoň toho, aby celý náš dům stál na parcelách v našem vlastnictví. Žádáme ale obec, aby v kupní smlouvě uvedla Zdůvodnění stanovené ceny dle § 39, odstavec 2 Zákona o obcích. Požadovaná cena není totiž v obci obvyklá.

Starostka i zastupitelé toto odmítají. Tvrdí, že obec stavební parcely prodává za 110,- Kč tzn. jedná se tedy o cenu obvyklou.

Při prodejích po roce 2007 však byly všechny parcely, tedy i stavební prodány za obvyklých 35,- Kč/m2.

Jednalo se o 2 případy st. p. 56/1 a 72/2.

Obec vlastnila po prodeji těchto dvou parcel už jen 4 stavební parcely, a to pod Obecním úřadem, pod kapličkou , pod zchátralou budovou bývalého obecního domu a parcelu pod částí našeho domu. Možno zjistit na LV 1, který je přístupný na internetovém portálu KN.

Obec tedy nemůže tvrdit, že stavební parcely obvykle prodává za tuto cenu, protože takové prodeje neuskutečnila.


 

ad.2/


 

Navrhovanou výši nájemného za p.p.č. 1418 tj. 150,- Kč/m2/rok jsme odmítli jako nejen nehoráznou, ale i nezákonnou.

Argumentovali jsme na třech jednání zastupitelstva tím, že tento pronájem je regulován Výměrem MF č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, položka č. 3 části I. Oddílu A. Pozemek spadá pod písmeno d) a maximální výše nájemného, kterou není možné překročit činí u obcí do 1000 obyvatel 5 Kč/m2/rok. Obec Hajany má cca 100 obyvatel.


 

Námitku a požadavek jsme doložili zastupitelstvu i dopisem MF, odbor cenové politiky č.j.16/37 783/2011 z 5. dubna 2011, který tuto skutečnost potvrzuje.


 

Starostka, která výši nájemného stanovila i zastupitelé námitku odmítají, trvají na výši nájemného, což považujeme za nemravné, nezákonné a pokus o bezdůvodné obohacování. zápisu z jednání nebyla naše námitka starostkou uvedena.

Ilustrace 1: dvůr p.p.č. 1418 a maštal -vpravo vchod stodola a obyt.část


 


 

ad.3/


 

Starostka a zastupitelé nám v březnu t.r. nabídli, že rohy v zahradě (4+5m2) prodají jen za podmínky, že obci prodáme část zahrady za zdí tj. cca 30m2. Odmítli jsme tuto zjevně nevýhodnou podmínku. Argumentovali jsme m.j. tím, že ostatním obyvatelům a majitelům nemovitostí, nebyly žádné podmínky kladeny a postup k nám je diskriminující. Přijali jsme alespoň nabídku pronájmu, i když výše nájemného vzhledem k tomu, že se jedná o zemědělskou půdu (nájem obvyklý je 1% z ceny!), je vysoký. Do dnešního dne jsme neobrželi slíbenou nájemní smlouvu.

 


 

roh - 4m2 - p.p.č.65/10


 


 

 


 

2. roh - cca 5 m2 na obecním


 


 

Závěrem:


 

Pozemky, které se snažíme odkoupit byly úžívány majiteli nemovitosti po 3 generace, koupili jsme nemovitost v dobré víře, že jsou její součástí.


 

Stavební parcela č. 37 pod domem č.p. 47 byla od r. 1852 evidována ve výměře 241 m2. V r. 2007 se 39m2 ztratilo (plocha odpovídající zastavěné části - maštale).

Rozpor nevyřešil ani KI ČB.

Dům byl o maštal rozšířen po požáru v r. 1937, od té doby bylo i zastavěno celých 241 m2 st.p.č. 37.


 

Dvůr byl užíván a zaplocen také od 30. let minulého století, minimálně od roku 1944 – máme geometrický plánek z tohoto roku.


 

Zahradní zeď, která nekopíruje p.p.č. 60/1 - zahrada, je přes sto let stará, zakreslená už v historických katastrálních mapách. Svými rohy zasahovala do obecního pozemku od svého vzniku. Neoplocenou část za zdí používáme k uskladnění dřeva na zimu.


 

Dům i užívané pozemky tvoří funkční celek, vzájemně propojený a na sebe navazující. Do dvora (nyní p.p.č. 1418) vedou vstupní dveře do domu, stodoly a maštale.


 

 


 


 

Naše snaha napravit nesrovnalost mezi vlatnictvím parcel a užíváním, která trvá desítky let, chceme napravit

odkoupením, nebo alespoň rozumným pronájmem.


 

Žádáme Vás o vyjádření k postupu, usnesením a požadavkům starostky a zastupitelstva obce Hajany z pohledu zákonitosti, účelnosti, přiměřenosti, s přihlédnutím i k obecným dobrým mravům.


 

Děkujeme.


 


 

Manželé Věra a František Beranovi

Hajany 47, 388 01 Blatná


 

v.f.beran@seznam.cz


 

P.S. Všechny uvedené informace můžeme doložit kopiemi písemných dokladů.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář