Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z Á P I S č. 9/2011 ze zasedání zastupitelstva ze dne 7. 10. 2011

 Zápis 9 - zde ke stažení

Z Á P I S  č. 9/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 07. 10. 2011


 

Přítomni: Vohryzková, Lis, Bláha, Meloun, Vaněčková, Bartuška, Zíka


 

Omluveni:


 

Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.


 

Dále přítomni: Vencl, Zíková, Lisová


 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,05 hod.


 

Program jednání:


 

 1. Volba ověřovatelů zápisu

 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 3. Projednání předložení výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 30. 09. 2011

 4. Projednání dopisů manželů XXX

 5. Projednání Místního programu obnovy venkova obce Hajany

 6. Různé - informace starostky

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

 1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Bláha a p. Lis

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.


 

Zápis a usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.


 

 1. Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

k 30. 09. 2011 (viz příloha).


 

Usnesení č. 27/2011

 1. Byly projednány - dopisy manželů XXX


 

 1. Nájemní smlouva 1/2011 na rohy zahrady p.p.65/1O a část 65/11

Manželům XXX bude zaslána žádost, aby nájemné bylo hrazeno vždy za roční období z důvodu účetní správnosti.


 

 1. Kupni smlouva na st.p. 95

Manželům XXX bude zaslána odpověď ve smyslu Kupní smlouva nelze uzavřít ve stavu nouze a útisku. Smlouva bude ze strany obce Hajany o tento článek doplněna. Poplatek za žádost zápisu do katastru nemovitostí ve výši 500,- bude hrazen kupujícím, tak jak je v obci Hajany zvyklostí. Upozorňujeme, že poplatek je hrazen jednou ze smluvních stran na základě dohody.


 

 1. Odvolání proti: "Výzva k odplocení pozemku" ze dne 15. září 2011

Manželům XXX bude zaslána odpověď ve smyslu Obec Hajany navrhne smírčí řešení tj. odprodej části pozemku parc. č. 1418 v k. ú. Hajany u Blatné, tak aby obci Hajany zůstaly dva běžné metry od hranice dalšího pozemku (silnice) z důvodu budoucí výstavby inženýrských sítí (především vodovodu a kanalizace). V případě, že manželé XXX nebudou akceptovat ani jedno řešení, bude do budoucna celý případ předán právnímu zástupci obce Hajany. Dále bude vysvětleno, proč a z jakého důvodu byla zaslána Dohoda o narovnání ve věci neoprávněného užívání cizího pozemku.

Hlasování: 6 Pro 1 Proti 0 Zdržel se hlasování

 

Usnesení č. 28/2011

 1. Byl projednán a schválen Místní program obnovy venkova obce Hajany.

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 


 


 

Informace starostky:


 

 • Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 03. 09. 2011 – 07. 10. 2011.

 • Demolice starého OÚ proběhne ve dnech 8. - 9. 10. 2011

 • Svoz železného odpadu proběhne v neděli 16. 10. 2011 od 14,00 hodin

 • Informace k návrhu rozpočtu obce pro rok 2012

 • Informace k návrhu územního plánu

 • Informace k podání žádostí o dotaci z PRV na výstavbu hřiště a hasičárny, retenční nádrže a polní cesty SR 9

 • Prodej vánočních stromků – bude se realizovat ve spolupráci s SDH


 


 

Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,20 hodin.


 

Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 04. 11. 2011.


 

Zapsala: Vohryzková Dana


 Komentáře netřeba, je již zde: https://hajany.estranky.cz/clanky/hajany-informace_fakta_data_zajimavosti/2011/dalsi-dil---starostka-versus-beranovi.html

dopisy starostky už byly doručeny 11. října 2011

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář