Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z webovky obce - zápis z 20.12.10 (komentář), vyhláška psi

cerna-dira.jpg

 červený text jsou naše poznámky ev. vysvětlivky nepatří do zápisu

Z Á P I S  č. 11/2010
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 20. 12. 2010

 
Přítomni: Vohryzková, Lis, Vaněčková, Bláha, Zíka, Meloun, Bartuška

 
Omluveni:

 
Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

 
Dále přítomni: Vaněček, Vohryzka

 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,05 hod.

 
Program jednání:

 
 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Projednání návrhu obecních symbolů
 4. Projednání dodatku ke smlouvě na odvoz domovního odpadu
 5. Projednání rozpočtu Svazku obcí NIVA
 6. Projednání zástupců do Svazku obcí NIVA
 7. Projednání pověření starostky k provedení rozpočtových změn k 31. 12. 2010
 8. Projednání žádosti manželů XXX
 9. Projednání uzavření dohod o provedení práce
 10. Projednání vyhlášky č. 2/2010
 11. Různé - informace starostky

 
Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Bláha a pí. Vaněčková
Hlasování: 7 Pro
0 Proti
0 Zdržel se hlasování

 
 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

 
Zápis a usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.

 
Usnesení č. 58/2010
 1. Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh obecních symbolů (znaku a vlajky) bez připomínek. Návrh symbolů byl zpracován Mgr. Vladimírem Červenkou, Heraldická kancelář PATRIOT.
Zastupitelstvo pověřuje starostku obce k zaslání žádosti o schválení obecních symbolů do Parlamentu ČR.
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

* možná by zajímalo více občanů obce, než jen nás, jak takový návrh vůbec vypadá. To je problém dát ho na stránky? Už vůbec si netroufám zmínit se o možnosti nějaké diskuze či připomínek občanů obce.

 

 
Usnesení č. 59/2010
 1. Byl projednán a schválen dodatek č. 7 ke smlouvě o zajištění svozu a likvidaci komunálního odpadu s Technickými službami města Blatná s. r. o.. Jedná se o navýšení ceny u položky ukládání odpadu o 90,-- Kč/1 t. Hlavní důvod je dle zákona o odpadech pojištění nových etap skládek.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu dodatku č. 7 ke smlouvě o zajištění svozu a likvidaci komunálního odpadu.
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 
Usnesení č. 60/2010
 1. Byl projednán a schválen rozpočet Svazku obcí NIVA pro rok 2011 (viz příloha) jako vyrovnaný. Příjmy ve výši 4.000,-- Kč, výdaje ve výši 4.000,-- Kč
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 
Usnesení č. 61/2010
 1. Zastupitelstvo obce souhlasí se zástupci obce Hajany do Svazku obcí NIVA:
Dana Vohryzková, Renáta Vaněčková, Pavel Vohryzka
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 1 Zdržel se hlasování

 
Usnesení č. 62/2010
 1. Zastupitelstvo obce Hajany pověřuje starostku obce k provedení rozpočtových změn k 31. 12. 2010.
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 
Usnesení č. 63/2010
 1. Byla projednána žádost manželů XXX ohledně odkoupení pozemků:
p. č. 1418 (dvůr 120 m2), st. p. č. 95 (parcela pod částí domu 42 m2) a p. č. 65/10 (roh v zahradě 4 m2) v k. ú. Hajany u Blatné.
Zastupitelstvo obce navrhuje zaslat manželům XXX následující stanovisko k výše uvedené žádosti:
 • prodat pozemek st. p. č. 95 o výměře 42 m2
 • pozemek p. č. 65/10 o výměře 4 m2 prodat za předpokladu, že manželé XXX odprodají obci část pozemku p. č. 60/1 za kamennou zdí
 • neprodat pozemek p. č. 1418 o výměře 120 m2. Zastupitelstvo obce navrhuje, aby pozemek p. č. 1418 byl manželům XXX pronajat na dobu určitou.
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 
Usnesení č. 64/2010
 1. Bylo projednáno a schváleno uzavření dohod o provedení práce od 01. 01. 2011 do 31. 12. 2011 pro účetní, pokladní a knihovnici Obce Hajany.
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
 
* Žádost je naše, nejmenujeme se XXX, ale Věra a František Beranovi. Prodej, pronájem, výměna atd. obecního majetku není citlivá osobní informace, naopak musí být o tom detailně informováno. Příště, prosíme, používejte naše jméno.

Žádost z 23. listopadu 2010 (několikátá za poslední 4 roky)
zadost-z-23.-11.-2010.bmp.jpg

 
 
 
 
 
 
 
Část pozemku za kamenou zdí - cca 40m2 - kde skládáme dříví chce soused z Prahy a starostka to podporuje. Část už má soused zaplocenou, na zbytku je uprostřed jejich el. kiosek. Ostatně tuto anabazi už znáte z našich stránek.
 
 
 
 
Usnesení č. 65/2010
 
 1. Byla projednána a schválena Vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů (viz. příloha).
 2.  
 3. Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 *vyhláška je uvedena níže

 
Informace starostky:

 
 • Všem zastupitelům byla předána „Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2010“
 • Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hajany za rok 2010
 • Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí NIVA za rok 2010
 • Zrušení železničních přejezdů P 1264 a P 1266 na trati Blatná – Nepomuk – žádost o vyjádření
 • Zastupitelstvo bylo seznámeno s informací FÚ Blatná o údajích k dani z nemovitostí

 
 • Došlá pošta: viz příloha

 
Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,15 hodin.

 

 

 
Zapsala: Vohryzková Dana

 
:

 
Sejmuto dne:
 

*Poznámka: Možná by už bylo načase upravit na webu obce složení zastupitelstva. Pořád jsou tam zastupitelé z minulého volebního období.


Když už jsme u těch voleb, nevím proč jsme tam chodili. Možná, že to umožňuje volební zákon (v tom případě je nanic), ale asi ti co šli v obci k volbám, čekali, že v zastupitelstvu budou ti, kteří dostali v pořadí nejvíce hlasů a ten s největším počtem hlasů bude starostou.
Mohlo se logicky státu ušetřit za pořádání voleb a jen oznámit, kdo tam další 4 roky bude.

kolaz---zapis.bmp.jpg
 

 


 
 
 
 
 
 
 
OBEC Hajany
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010
o místním poplatku ze psů
 
 
Zastupitelstvo obce Hajany se na svém zasedání dne 20. 12. 2010 usnesením č. 65/2010 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
 1. Obec Hajany touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Hajany 2
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.4
 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. V ohlášení držitel psa uvede5
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.6
Čl. 5
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
  1. za prvního psa 120,-- Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 120,-- Kč,
  3. za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 120,-- Kč,
  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení 120,-- Kč.
Čl. 6
Splatnost poplatku
 1. Poplatek je splatný nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla/nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 7
Osvobození a úlevy
 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis7.
Čl. 8
Navýšení poplatku
 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.8
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.9
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o místních poplatcích, ze dne 05. 12. 2003.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2011.

 

 

 

 
................................... ..........................................
Luboš Lis Dana Vohryzková
místostarosta obce Hajany starostka obce Hajany

 

 
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

 
1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
5 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
8 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
9 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

XXX

(XXX, 3. 1. 2011 18:55)

XXX je vždy dle zákona správně. Co Vám je do vlajky? Staráte se pouze o sebe, tak v tom pokračujte.

Re: XXX

(Beranovi, 6. 1. 2011 21:31)

Dobrý večer, děkujeme za komentář. Lépe bychom stav správy věcí veřejných v Hajanech nepopsali.
Dovolte odpovědět příslovími:
"Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.
Co je šeptem, to je s čertem.
Potrefená husa se vždycky ozve."
Zdraví Beranovi

Re: Re: XXX

(HUSA, 16. 1. 2011 22:17)

Jako nezávislý občan z nedaleké Blatné mě udivují Vaše stránky. Proč bohujete proti obci, ve které bydlíte? Potrefená husa jste Vy, stále se ozýváte. O volbách je asi nějaký zákon, na základě toho se to počítá.

Re: Re: Re: XXX

(Beranovi, 16. 1. 2011 23:13)

Dobrý večer,
děkujeme za názor. Nebojujeme, ale kritizujeme. Zastupitelstvo resp. starosta nejsou "obec".
Zastupitelstvo je tu pro občany ne naopak.
Odpovíme citátem z Listiny práv a svobod:

"Politická práva
Článek 17
(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu."

Informovanost a nové zastupitele u Vás v Blatné Vám docela závidíme. Zdravíme z Hajan

Kandidatka?

(1zobyvatel, 8. 1. 2011 15:06)

Kdo sestavil kandidatku a tim nakonec nejvice ovlivnil volby? kdo rekl ze kandidatku bude sestavovat on/ona (nemluvim o schvaleni)? Proc clenove z predchozich let byli na poslenich mistech kandidatky? Takových otazek je vice,ale odpovedi bohuzel jasne...

Re: Kandidatka?

(Beranovi, 10. 1. 2011 1:01)

Dobrý večer, díky za příspěvek. Jediné co prosáklo je, že zmocněncem volební strany byl pan Pavel Vohryzka - vyvěšeno na úřední desce Blatné - viz http://www.hajany.com/clanky/hajany-informace_fakta_data_zajimavosti/hajany--zaregistrovana-jedna-kandidatka-do-komunalnich-voleb-2010.html.