Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Z Á P I S  č. 10/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 04. 11. 2011


 

Přítomni: Vohryzková, Lis, Bláha, Meloun, Vaněčková, Bartuška, Zíka


 

Omluveni:


 

Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.


 

Dále přítomni: Vencl


 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,05 hod.


 

Program jednání:


 

 1. Volba ověřovatelů zápisu

 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 3. Projednání rozpočtových změn

 4. Projednání rozpočtového výhledu

 5. Projednání návrhu rozpočtu

 6. Projednání smlouvy o převodu nemovitosti (kupní smlouvy) s manžely XXX

 7. Různé - informace starostky

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

 1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: pí. Vaněčková a p. Bartuška

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.


 

Zápis a usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.


 

 1. Zastupitelstvo obce Hajany bere na vědomí rozpočtové změny č. 5 (viz příloha).

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

Usnesení č. 29/2011

 1. Byl projednán a schválen rozpočtový výhled obce Hajany na roky 2013 – 2017.

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

 1. Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce Hajany pro rok 2012 (viz příloha). Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce.


 


 

 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhy smlouvy o převodu nemovitosti (kupní smlouvy) týkající se prodeje pozemku parc. č. st. 95 v k. ú. Hajany u Blatné  manželům XXX ze dne 15. 09. 2011 a 10. 10. 2011. Návrh Smlouvy o převodu nemovitosti ze dne 10. 10. 2011 obsahuje prohlášení, že smlouva je podepsána svobodně a bez jakéhokoli útisku a stavu nouze. Starostka obce nechala hlasovat, o podepsání smlouvy ze dne 10. 10. 2011, která je doplněna o výše uvedené prohlášení. Zastupitelstvo obce Hajany se dále dohodlo, že do 30. 11. 2011 se musí manželé XXX vyjádřit, zda chtějí smlouvu podepsat či ne.

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 


 


 

Informace starostky:


 

 • Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 08. 10. 2011 – 04. 11. 2011.

 • Zastupitelstvo obce bylo informováno o pronájmu manipulační plochy ke stavbě „Stavební úpravy místní komunikace Hajany – etapa A“

 • Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hajany za rok 2011 se závěrem - nebyly zjištěny chyby a nedostatky

 • Informace k návrhu územního plánu – Ing. Kulířová KUJCK – zběžně prošla a souhlasí s úpravou, co nejdříve vydá stanovisko.

 • Informace k podání žádostí o dotaci z PRV na výstavbu hřiště a hasičárny – žádost nelze podat z důvodu vyhlášení dotačních titulů pouze na rekonstrukce objektů, nikoliv na novou výstavbu.

 • Prodej vánočních stromků – bude se realizovat ve spolupráci s SDH.

 • Starostka obce upozornila, že je nutné dořešit navezení zpevňujícího materiálu na cestu na Řečici. Odvoz materiálu, který poskytne firma Herlin, je dohodnut s panem Králem. Tímto úkolem byl pověřen místostarosta obce Hajany.

 • Rozsvícení vánočního stromu – neděle 27. 11. 2011 v 17,00 hodin

 • Mikulášská nadílka – sobota 03. 12. 2011 od 14,00 hodin


 


 

Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,30 hodin.


 

Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 02. 12. 2011.


 

Zapsala: Vohryzková Dana


 

Ověřovatelé zápisu:


 


 


 

Členové zastupitelstva obce:


 


 


 


 


 


 


 

Vyvěšeno dne:


 

Sejmuto dne:

Zápis 10/2011 ke stažení

 

pro ty co pochopí:

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář