Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Z Á P I S  č. 2/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 11. 03. 2011


 

Přítomni: Vohryzková, Lis, Zíka, Bláha, Bartuška, Vaněčková


 

Omluveni:


 

Přítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.


 

Dále přítomni: Beran, Beranová, Vencl, Vaněček, Vohryzka


 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,05 hod.


 

Program jednání:


 

 1. Volba ověřovatelů zápisu

 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 3. Projednání prodeje pozemku

 4. Projednání pronájmu pozemku

 5. Projednání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek

 6. Projednání odstranění stavby

 7. Projednání obecních symbolů

 8. Projednání veřejné služby

 9. Různé - informace starostky


 

Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

 1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Bláha a p. Zíka


 

Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 


 

 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.


 

Zápis usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.


 


 

Usnesení č. 8/2011

 1. Byl projednán prodej pozemků p. č. 95 a 65/10 v k. ú. Hajany u Blatné manželům XXX (dále jen zájemci). Pozemek p. č. 95 v k. ú. Hajany u Blatné (zastavěná plocha) – zastupitelstvem navržená prodejní cena 110,-- Kč za 1 m2 (běžná prodejní cena stavební parcely v obci Hajany) byla zájemci o koupi akceptována. Zájemci předloží návrh Kupní smlouvy, ke kterému se obec Hajany vyjádří do 30 dnů od doručení.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu Kupní smlouvy s manželi XXX.


Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

Náš komentář: Jedná se o pozemek pod částí našeho domu - pod maštalí . Nejedná se o běžnou cenu, neboť obdobné případy (cca 12) zjištěné po obnově operátu byly řešeny prodejem za cenu 35,- Kč za m2, a to jak parcely pozemkové, tak i stavební. Za cenu 35,-Kč/m2 byly prodány i parcely nemovitostí, které slouží k podnikání.

Bylo takto obcí  prodáno:

celá pozemková parcela 930/1
část pozemkové parcely 930/4
3 části pozemkové parcely 930/5
celá pozemková parcela 930/10
část pozemkové parcely 209/10
celá stavební parcela 72/2 (21m2)
část pozemkové parcely 225/7
celá stavební parcela 56/1 (117m2)
2 části pozemkové parcely 66/2
celá pozemková parcela 65/11
celá pozemková parcela 65/12

 


 


 

Usnesení č. 9/2011

Pozemek p. č. 65/10 v k. ú. Hajany u Blatné (nezastavěná plocha) – manželé XXX (dále jen zájemci) o zakoupení tohoto pozemku nevyužili návrhu obce Hajany – tj. obec odprodá pozemek p. č. 65/10 v k. ú Hajany u Blatné za podmínky, že zájemci odprodají část pozemku 60/1 v k. ú. Hajany u Blatné (za kamennou zdí), která není v současné době oplocena. Z výše uvedeného důvodu zastupitelstvo obce Hajany rozhodlo neprodat pozemek p. č. 65/10 v k. ú. Hajany u Blatné. Zájemci projevili zájem o pronájem pozemku p. č. 65/10 v k. ú. Hajany u Blatné. Obec Hajany vyhlásí záměr pronájmu pozemku p. č. 65/10 v k. ú. Hajany u Blatné.


Hlasování: 5 Pro 0 Proti 1 Zdržel se hlasování

Náš komentář: Jedná se o 4m2 rohu naší zahrady převážně pod zdí, za které požaduje zastupitelstvo část pozemku naší zahrady ve velikosti cca 32 m2 - ono místo, kde skládáme dřevo. Starostka na jednání zdůvodňovala potřebu této parcely pro obec tím, že tam vedou sítě - minulé roky (od r. 2007) nám naopak všemožně dokazovala, že na této části parcely není el. kiosek ani vedení p. Englmajerů /?????/ . Pasport této stavby nám neukázala.


 


 

 1. Byl projednán pronájem pozemku p. č. 1418 v k. ú Hajany u Blatné manželům XXX (dále jen zájemci). Zastupitelstvo obce Hajany navrhuje pozemek pronajmout na dobu určitou a to na dva roky za cenu 150,-- Kč za 1m2 a rok (12 po sobě jdoucích měsíců). Zájemci návrh obce Hajany nepřijali a navrhují pronájem pozemku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou nebo na dobu určitou minimálně na 15 let. Zájemci dále navrhují cenu za pronájem pozemku 5,-- Kč za 1 m2 a rok (12 po sobě jdoucích měsíců). Vzhledem k tomu, že návrh zájemců je zásadně rozdílný od návrhu obce Hajany, nebyl návrh zájemců zastupitelstvem obce Hajany odsouhlasen. Zájemci požadují oba návrhy písemně uvést do zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Hajany. Z výše uvedených důvodů bude pronájem pozemku p. č. 1418 v k. ú. Hajany u Blatné dále projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce Hajany.

Náš komentář: Proti této nehorázné a mimo to i nazákonné výši nájmu jsme se důrazně ohradili. Jedná se o dvůr u našeho domu, užívaný již předchozími majiteli od 40. let minulého století.Naše několikeré žádosti o odprodej byly zamítnuty.
 Roční nájem tohoto dvora (120m2) by činil 18 000,- Kč. Porovnejte to s nájmem za hospodu, který si paní starostka, která jí provozuje, nechala odsouhlasit na 14500,- Kč ročně.

Nájemné 150,-Kč za 1 m2 této pozemkové parcely je 420% její ceny (ceny obvyklé v Hajanech 35,-Kč/m2 pro všechny ostatní občany).

Usnesení č. 10/2011

 1. Byl projednán protokol z otevírání obálek s nabídkami a zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na stavbu „Stavební úpravy místní komunikace Hajany – etapa A“.

Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí s vyhodnocením výběrového řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy místní komunikace Hajany – etapa A“ a rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Josef Jůn – DŘEVO TRANS, Drahonice 46, 389 01 Vodňany, IČ 47731478, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zakázku „Stavební úpravy místní komunikace Hajany – etapa A“ s vybraným uchazečem - firmou Josef Jůn – DŘEVO TRANS, Drahonice 46, 389 01 Vodňany, IČ 47731478.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu předmětné smlouvy o dílo s vybraným uchazečem fa. Josef Jůn – DŘEVO TRANS, Drahonice.


 

Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 

Usnesení č. 11/2011

 1. Bylo projednáno a schváleno odstranění dřevěné části stavby starého obecního úřadu, čp. 24.


 

Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Náš komentář: Bylo načase, je to ostuda vesnice.


 

 1. Zastupitelstvo bylo seznámeno s udělením obecních symbolů – znaku a vlajky. Symboly byly schváleny Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR v navrhované podobě.

Zastupitelstvo po projednání navrhuje zhotovit symboly v následující podobě:

 • Slavnostní vyšívaná vlajka ze saténu

 • Slavnostní vyšívaný znak ze saténu s třásněmi

 • Slavnostní vyšívaná stuha ze saténu s třásněmi

 • Obecní vlajka obyčejná

 • Smaltovaný znak na budovu OÚ


 

Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 


 

Usnesení č. 12/2011

 1. Zastupitelstvo obce po projednání souhlasí se zřízením výkonu veřejné služby.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu Smlouvy o výkonu veřejné služby (uzavřené dle § 18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů) a dále k zajištění a podpisu pojistné smlouvy kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo jí bude způsobena.

Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 


 

Informace starostky:


 

 • Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 07. 02. 2011 – 11. 03. 2011

 • Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem Valné hromady Svazku obcí Blatenska dne 23. 02. 2011


 


 

Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,45 hodin.


 

Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 08. 4. 2011.
 


 

Obec Hajany

IČO: 608 29 257

Hajany 73, 388 01 Blatná


 


 


 

Vyhlášení záměru pronájmu pozemku


 


 


 

Zastupitelstvo obce Hajany rozhodlo na zasedání zastupitelstva obce dne

11. 03. 2011 usnesením č. 9/2011 o vyhlášení záměru pronájmu pozemku číslo 65/10 v katastrálním území a obci Hajany u Blatné.


 

Výše uvedená nemovitost je ve vlastnictví Obce Hajany a je zapsána na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území Hajany u Blatné.


 

Výše uvedený záměr zveřejňuje obec dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a to zveřejněním na úřední desce obecního úřadu. K výše uvedenému záměru se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky do 20 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru.


 


 


 

V Hajanech dne 11. 03. 2011


 


 


 


 


 


 


 

Dana Vohryzková

starostka obce Hajany


 


 


 


 


 

Vyvěšeno dne:


 

Sejmuto dne:


 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář