Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání zastupitelů ze dne 1.12.2011 a naše vyjádření starostce

Klikněte na

Zápis z 1.12.2011 ke stažení

Naše vyjádření odeslané starostce e-mailem ke čtení a stažení

 

   Z Á P I S   č. 11/2011
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 02. 12. 2011

Přítomni: Vohryzková, Lis, Bláha, Meloun, Vaněčková, Bartuška, Zíka

Omluveni:

Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Dále přítomni:

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,05 hod.

Program jednání:

1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
3. Projednání rozpočtu obce Hajany pro rok 2012
4. Projednání rozpočtových změn č. 7
5. Projednání zápisu zástavního práva na pozemek p. č. 947 v k. ú. Hajany u Blatné
6. Projednání úhrady vlastního podílu obce na společném projektu SOB
7. Projednání podání žádostí o dotace z POV pro rok 2012
8. Seznámení zastupitelů s příkazem starosty
9. Projednání partnerské smlouvy s obcí Kadov
10. Projednání partnerské smlouvy s obcí Lnáře
11. Různé - informace starostky
Hlasování:            7 Pro         0 Proti     0 Zdržel se hlasování

1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Zíka a p. Meloun
Hlasování:          7 Pro         0 Proti     0 Zdržel se hlasování

2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

Zápis a usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.

Usnesení č. 29/2011
3. Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje přebytkový rozpočet obce Hajany pro rok 2012 (viz příloha) s celkovými příjmy 1.500.000,-- Kč, s celkovými výdaji ve výši 1.343.000,-- Kč a financováním splátek úvěru na plynofikaci obce ve výši 157.000,-- Kč. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 07. 11. 2011 do 02. 12. 2011 a zároveň na internetových stránkách obce www.hajany.net ve stejném termínu.
Hlasování:          7 Pro         0 Proti     0 Zdržel se hlasování

4. Zastupitelstvo obce Hajany bere na vědomí rozpočtové změny č. 7 (viz příloha).
Hlasování:          7 Pro         0 Proti     0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 30/2011
5. Byl projednán a schválen zápis zástavního práva na pozemek parcelní č. 947 v k. ú. Hajany u Blatné pro zajištění pohledávek Komerční banky a. s.. Dodatečné poskytnutí zástavy vyplývá ze Smlouvy o úvěru č. 027003200029 ze dne 23. 6. 2003.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu zástavní smlouvy.
Hlasování:          7 Pro         0 Proti     0 Zdržel se hlasování

Usnesení č. 31/2011
6. Zastupitelstvo obce Hajany projednalo a souhlasí s investičním příspěvkem obce ve výši 8.016,-- Kč pro Svazek obcí Blatenska na společný projekt členských obcí SOB „Vodní plochy a sakrální stavby na Blatensku“ z grantu Jihočeského kraje – dotačního titulu č. 7 z Projektu obnovy venkova 2011.
Hlasování:          7 Pro         0 Proti     0 Zdržel se hlasování


Usnesení č. 32/2011
7. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova pro rok 2012:
DOT 8 – Dotace úroků z úvěru na plynofikaci – 32.000,-- Kč (cca 70%), celkové náklady 47.000,-- Kč
DOT 1 – 4 – Dotace na dovybavení vnitřního a venkovního mobiliáře obce Hajany (symboly obce, rychlosti, kovaná mříž) 160.000,-- Kč (cca 60 %), celkové náklady 267.000,-- Kč
      Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podání žádostí o dotace.
Hlasování:                  7 Pro         0 Proti     0 Zdržel se hlasování

8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s příkazem starostky obce k provedení inventarizace majetku.

Usnesení č. 33/2011
9. Bylo projednáno a schváleno uzavření partnerské smlouvy o vzájemné spolupráci s Obcí Kadov v rámci dotačního titulu č. 7 – POV 2012 v projektu Obce Kadov  „Společně na údržbu zeleně v obcích“. Toto partnerství obnáší i finanční spoluúčast ve výši 5.000,-- Kč. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 02. 01. 2012 do 31. 12. 2017.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu Partnerské smlouvy mezi obcí Kadov a obcí Hajany.
Hlasování:                  7 Pro         0 Proti     0 Zdržel se hlasování

Usnesení č. 34/2011
10. Bylo projednáno a schváleno uzavření partnerské smlouvy o vzájemné spolupráci s Obcí Lnáře v rámci dotačního titulu č. 7 – POV 2012 v projektu Obce Lnáře: „Obnova objektu márnice p. č. st. 23 na hřbitově ve Lnářích“. Toto partnerství obnáší i finanční spoluúčast ve výši 2.000,-- Kč. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 02. 01. 2012 do 31. 12. 2012.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu Partnerské smlouvy mezi obcí Lnáře a obcí Hajany.
Hlasování:                  7 Pro         0 Proti     0 Zdržel se hlasování


        Informace starostky:

Zastupitelstvo obce bylo informováno o doručení podepsaných Smluv o převodu nemovitosti včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí od manželů XXX. Všechny doklady byly doručeny poštou dne 01. 12. 2011. Jedná se o návrh původní smlouvy ze dne 15. 09. 2011, která nebyla zastupitelstvem odsouhlasena (schválení smlouvy zastupitelstvem bylo provedeno na základě žádosti manželů XXX). Smlouvy byly rozešité a na druhém listu byl změněn datum z 15. 09. 2011 na 30. 11. 2011, toto lze brát jako pokus o podvod ze strany manželů XXX. U návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí je navíc uvedena smlouva s původním datem 15. 09. 2011. Vzhledem k tomu, že na minulém zasedání zastupitelstva obce Hajany bylo odsouhlaseno podepsání návrhu smlouvy ze dne 10. 10. 2011, která obsahovala prohlášení, že smlouva je podepsána svobodně a bez jakéhokoli útisku a stavu nouze, odmítá starostka obce tuto smlouvu podepsat. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí navíc obsahuje formální chybu v uvedeném datu kupní smlouvy.
Starostka obce dále informovala zastupitelstvo obce o došlé platbě na účet obce Hajany dne 24. 11. 2011. Jedná se o částku 1.800,-- Kč s identifikací „XXX“. Vzhledem k tomu, že manželé XXX odmítli podepsat zaslaný návrh „Dohody o narovnání“ a ani nijak nejednali o případné úpravě návrhu této dohody, zbývá pouze možnost předložení jednostranného písemného uznání dluhu. Tento postup byl manželům XXX doporučen i Odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR ve vyrozumění o výsledcích přezkoumání postupu obce Hajany ze dne 14. 11. 2011. Na základě této skutečnosti a v případě, že manželé XXX v co nejkratší době nepřijmou ani jednu z výše uvedených variant, bude muset obec platbu zaslat zpět, z důvodu neprůkaznosti platby.
Další platba od manželů XXX ve výši 4.620,-- Kč došla na účet obce Hajany dne 01. 12. 2011, (můžeme se domnívat, že se jedná o úhradu za prodej stavební parcely č. st. 95 v k. ú. Hajany u Blatné). Platbu opět nelze identifikovat, jelikož neexistuje zatím žádný smluvní vztah o prodeji výše uvedené parcely.
Po krátké diskusi bylo domluveno, manželům XXX zaslat výzvu k osobnímu jednání za účasti zastupitelů obce Hajany a projednat s nimi výše uvedené záležitosti.
Vyklizení pozemku p. č. 1418 v k. ú. Hajany u Blatné bude předáno k projednání právnímu zástupci.

(Naše vyjádření odeslané starostce e-mailem ke čtení a stažení)


Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 07. 11. 2011 – 02. 12. 2011
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem kontroly a přezkoumání postupu obce Hajany Ministerstvem vnitra ČR.
Starostka informovala o novém podávání hlášení o produkci odpadů – hlášení nebude možné podávat v papírové formě na MĚÚ Blatná ,ale přes ISPOP – starostka navrhuje zajistit přes firmu ECO-F.
Starostka obce informovala o postupu ve věci reklamace Stavby polní cesty SR3 a SR8
Mikulášská nadílka – sobota 03. 12. 2011 od 14,00 hodin
Chyby v „Sobáčku“ u datumů – došlo k nim při přepisu akcí, chyba redakce, v příštím čísle bude omluva.
Místostarosta byl upozorněn na nespokojenost s plněním povinností, které z této funkce vyplývají. Místostarosta nepřišel na úřední hodiny, aniž by se omluvil. Začátkem září jsem Místostarostu na tyto skutečnosti upozornila osobně – bohužel ke zlepšení nedošlo. Do budoucna navrhuji rozdělit veškeré úkoly. Místostarosta dále neprojevuje dostatečný zájem o písemnosti obce (dopisy, zápisy ze zasedání atd.).

ÚKOLY PRO ZASTUPITELE:
Úklid znečištěné nové polní cesty                                       O: J. Meloun T: do 23.12.
Autobusové zastávky – úklid                                              O: L. Lis T: trvale
Vyvěšování státní vlajky                               O: L. Lis T: trvale
Oprava dveří u klubovny                                                     O: L. Lis
Úklid venkovních lavic                                                        O: L. Lis T: průběžně
Výměna zářivek                                                                   O: L. Lis
Cesta do Řečice – stále není, pouze navezené kamení, není rozhrnuto. O: L. Lis

(Motto naokraj: "Člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy.") pozn. našich stránek

            Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání ve 20,30 hodin.

            Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 03. 02. 2012.

Zapsala: Vohryzková Dana

Ověřovatelé zápisu:Členové zastupitelstva obce:Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

 

Naše vyjádření odeslané starostce e-mailem ke čtení a stažení

 naskenované dokumenty z textu

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář