Jdi na obsah Jdi na menu
  

 Komentář a námi předložené připomínky uvedeny za Zápisem

Z Á P I S  č. 4/2011

ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 06. 05. 2011


Přítomni: Vohryzková, Lis, Zíka, Bláha, Bartuška, Meloun, Vaněčková


Omluveni:


Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.


Dále přítomni: Beranová, Kuželka Z. st.


Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,10 hod.


Program jednání:


 1. Volba ověřovatelů zápisu

 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

 3. Projednání pronájmu části pozemku p. č. 65/11 v k. ú. Hajany u Blatné

 4. Projednání smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu

 5. Projednání rozpočtových změn

 6. Různé - informace starostky

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Bláha a pí. Vaněčková

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

Zápis usnesení z minulého zasedání byl vyvěšen na úřední desce.


Přítomná paní XXX, předala v písemné formě zastupitelstvu připomínky, k zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce Hajany, které se konalo dne 8. 4. 2011 nikoliv

6. 4. 2011 jak je v dopise uvedeno.


  1. Zápis č. 3/2011  bod 5. Zde požadují manželé XXX doplnit, že jimi navrženou cenu za pronájem pozemku p. č. 1418 v k. ú. Hajany u Blatné ve výši 5,-- Kč za 1 m2 a rok opírají o výměr MFČR č. 01/2010 ze dne 8. 12. 2009.


  1. Návrh Kupní smlouvy na pozemek p. č. 95 v k. ú. Hajany u Blatné. Manželé XXX trvají na zdůvodnění prodejní ceny 110,- Kč za 1m2, protože se domnívají, že stanovená cena není obvyklá. Vzhledem k tomu, že pozemek p. č. 95 je veden na Katastrálním úřadu jako stavební parcela a tyto se v obci Hajany prodávají za 110,- Kč /m2 je výše stanovená cena obvyklá a zároveň byla již manželi XXX ústním souhlasem akceptována. Z výše uvedeného, není nutné na základě § 39 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů cenu v Kupní smlouvě dále zdůvodňovat.


  1. Návrh Kupní smlouvy na pozemek p. č. 95 v k. ú. Hajany u Blatné. Manželé XXX trvají na tom, že v Kupní smlouvě musí být článek ohledně smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za případné nezaplacení daně z převodu nemovitostí. O výši smluvní pokuty jsou dále ochotni vyjednávat s obcí Hajany. Starostka obce nechala o této připomínce hlasovat.


Hlasování: 0 Pro 7 Proti 0 Zdržel se hlasování

 

Vzhledem k tomu, že všichni zastupitelé jsou proti, nebude Kupní smlouva s pokutou podepsána. Stanovisko zastupitelstva bylo vysvětleno, paní XXX toto rozhodnutí akceptovala, a tudíž tato připomínka již nebude předmětem dalšího jednání.


  1. Manželé XXX požadují, aby konečné znění Kupní smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Hajany. Konečné znění Kupní smlouvy nemohlo být doposud schváleno, jelikož manželé XXX doposud nevrátili protinávrh Kupní smlouvy, který jim byl předán 02. 05. 2011 k vyjádření.


  1. Manželé XXX požadují vypracování znaleckého posudku na pozemek p. č. 95 v k. ú. Hajany u Blatné ještě před podepsáním kupní smlouvy. V případě, že nebude Finanční úřad požadovat vypracování znaleckého posudku, nebude obec Hajany tento posudek zajišťovat a to především z důvodu ekonomické nevýhodnosti pro obec Hajany.


  1. Manželé XXX požadují, aby obec Hajany nechala vytýčit parcelu 65/10 a 65/11 Geodetickou kanceláří. Obec Hajany s tímto návrhem souhlasí. Bylo dohodnuto s paní XXX, že toto zaměření budou v budoucnu obě strany akceptovat.


 1. Byl projednán pronájem části pozemku p. č. 65/11 v k. ú. Hajany u Blatné manželům XXX. Na základě místního šetření provedeného zástupci obce Hajany bylo dohodnuto s paní XXX, že výměra části pozemku p. č. 65/11 (trojúhelník u kamenné zdi u silnice) v k. ú. Hajany u Blatné určená k pronájmu bude 6 m2. Cena za pronájem byla stanovena zároveň s pozemkem p. č. 65/10 (pronájem byl projednán na zasedání zastupitelstva dne 08. 04. 2011) na 50,-- Kč za rok (12 po sobě jdoucích měsíců).

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


Usnesení č. 15/2011

 1. Byla projednána a schválena Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice v návaznosti na stavbu s názvem: „Hajany – připojení hřiště pro OÚ“

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy s firmou E.ON Distribuce a. s..

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


 1. Zastupitelstvo obce Hajany bere na vědomí rozpočtové změny č. 1 (viz příloha).

Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


Informace starostky:


 • Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 08. 04. 2011 – 06. 05. 2011

 • Svoz nebezpečného odpadu - 28. 05. 2011 od 9,00 do 10,00 hodin

 • Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven 28. 05. 2011 od 9,00 do 11,30 hodin

 • Projednání návrhu územního plánu Hajany proběhne dne 24. 05. 2011 v 10,00 hodin v kanceláři pořizovatele ve Strakonicích, ul. Katovická 175, 3. patro

 •  

 • Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí paní XXX, o vyjádření ke stavebnímu povolení kolny na nářadí, z hlediska vlastníka sousedního pozemku. Obec Hajany nemá připomínky. Vyjádření z hlediska dopravního vydá Městský úřad Blatná, odbor dopravy po konzultaci s Policií ČR.

 •  

 • Pan XXX bude dopisem pozván na příští jednání zastupitelstva obce k projednání zničené polní cesty z Hajan na Řečici na pozemku p. č. 1196 a 1120 v k. ú. Hajany u Blatné

 • Pan XXX byl jako zástupce ZD Lnáře upozorněn na znečištění polních cest zhotovených v loňském roce. Obec Hajany trvá na odstranění znečištění a opravení poškozených míst.


Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,45 hodin.


Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 03. 06. 2011.


Zapsala: Vohryzková Dana

 

Připomínky k předchozímu jednání předané námi (manžely Beranovými) při jednání:

Zastupitelstvu obce Hajany
Hajany 73
388 01

 

 

V Hajanech 6. května 2011


Připomínky k:

- zápisu z minulého jednání 6.4.2011
- protinávrhu kupní smlouvy - parc.č. 95
Nájem rohů zahrady
Nájem dvora
V zápisu z minulého jednání není ani zmíňka o tom, že jsme náš požadavek na nájem dvora ve výši max. 5,-Kč/m2 za rok opírali o fakt, že nájemné takového pozemku je regulováno, a to výměrem Ministerstva financí č. 01/2010 ze dne 8. prosince 2009, položka číslo 3 části 1. oddílu A .
Sdělili jsme to již při jednání v březnu. Při jednání jsme předložili zastupitelům i dopis z Ministerstva financi č.j. 16/37 783/2011 - 162 z 5.4.2011, který v příloze znovu předáváme.
Přestože tuto skutečnost pani starostka neuznává (což rovněž v zápisu neuvádí), trváme na tom, že požadované nájemné 150,-Kč/m2/rok je nejen nemravné, ale hlavně nezákonné.

K protinávrhu kupní smlouvy na p. p. 95

- trváme na tom, aby zdůvodnění, proč obec stanovila cenu vyšší než zde obvyklou, bylo uvedeno přímo ve smlouvě - bod č. 6. Odmítáme dodatek, který navrhuje starostka a ani nám ho s protinávrhem nedala.

- trváme na ujednání o smluvní pokutě za event. nezaplacení daně z převodu nemovitosti. O výši jsme ochotni jednat.Nechápeme, proč toto starostce vadí - hodlá obec daň neplatit?

- doložka 6. schválení smlouvy - trváme na tom, aby kupní smlouva v jejím dohodnutém, konečném znění byla před podpisem schválena Usnesením zastupitelstva.
11. března nebylo schváleno znění smlouvy!!!

- žádáme, aby obec před podpisem smlouvy nechala vypracovat posudek ceny pozemku znalcem, který bude předkládat FÚ.
Upozorňujeme, že pozemek leží v zátopovém území a v zóně spadu amoniaku (viz studie o vlivu na životní prostředí - rekonstrukce kravínu).

- netrváme na podpisech v bodu 6., stačí podpisy na konci smlouvy.

K rohům zahrady (65/10 + část 65/11) - při osobním jednání na místě, bylo dohodnuto 50,-/rok za cca 10 m2.
Žádáme, aby obec nechala vytýčit v terénu svou parcelu 65/11 a rovněž i parcelu 65/10. Vytýčení naší p.č. 60/1 jsme již zadali Geodetické kanceláři.
Svoji nabídku na výměnu částí pozemků bereme zpět, protože jsme se oplátkou žádné dobré vůle nedočkali.

-očekáváme, že nám budou k nahlédnutí předloženy smlouvy obce, o které jsme minule žádali.Dosud se nám nedostalo veřejného vysvětlení, proč se ostatním užívané pozemky prodaly a nám ne.

Žádáme, aby v zápisech z jednání byly uváděny naše faktické argumenty!!!!


Věra a František Beranovi

č.p. 47

 

 

Příloha::

mf-vyse-najmu-za-pozemek.jpg 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář