Jdi na obsah Jdi na menu
 


Červený text je naším komentářem, není součást zápisu. 

Z Á P I S  č. 3/2011
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 08. 04. 2011

 
Přítomni: Vohryzková, Lis, Zíka, Bláha, Bartuška, Meloun, Vaněčková

 
Omluveni:

 
Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

 
Dále přítomni: Beran, Beranová, Vaněček

 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,15 hod.

 
Program jednání:

 
 1. Volba ověřovatelů zápisu
 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
 3. Projednání pronájmu pozemku p. č. 65/10 v k. ú. Hajany u Blatné
 4. Projednání záměru pronájmu pozemku
 5. Projednání pronájmu pozemku p. č. 1418 v k. ú. Hajany u Blatné
 6. Projednání žádosti manželů XXX
 7. Projednání žádosti manželů XXX
 8. Projednání předložení výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 03. 2011
 9. Informace o přecenění pozemků
 10. Projednání uzavření dohody o provedení práce
 11. Různé - informace starostky
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 
 1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Bartuška a p. Lis
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 
 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

 
Zápis usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.

 
 1. Byl projednán pronájem pozemku p. č. 65/10 v k. ú. Hajany u Blatné manželům XXX (dále jen zájemci). Zastupitelstvo obce Hajany navrhlo pozemek pronajmout zájemcům na dobu určitou a to deset let s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Cena za pronájem pozemku byla navržena ve výši 5,-- Kč za 1m2 a rok (12 po sobě jdoucích měsíců). Zájemci výše uvedené podmínky akceptovali. Pozemek bude tedy zájemcům pronajat za výše uvedených podmínek.
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

Komentář: Jedná se o roh naší zahrady, který leží  za zdí na S straně zahrady. Starostka nás informovala, pokud nepřijmeme navrhovaný nájem (rozhodně nám ty 4 m2 neprodá) bude prodáno sousedům Englmajerovým...., kteří o odprodej obou rohů naší zahrady požádali - viz bod č. 7.Při jednání ovšem byla sdělena výpovědní lhůta 1 rok - nyní se dočítáme něco jiného. Pořád trvá náš zájem koupit, ale alespoň něco....
parcela 65/10 - roh v zahradě

 
Usnesení č. 13/2011
 1. Byl projednán a schválen záměr pronájmu části pozemku p. č. 65/11 v k. ú Hajany u Blatné.
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování
Komentář: Tady se jedná o ten druný roh naší zahrady cca 5m2
roh zahrady u silnice

 

 
 1. Byl projednán pronájem pozemku p. č. 1418 v k. ú. Hajany u Blatné manželům XXX. Zastupitelstvo obce Hajany navrhuje pozemek pronajmout na dobu určitou a to na dva roky za cenu 150,-- Kč za 1m2 a rok (12 po sobě jdoucích měsíců). Manželé XXX návrh obce Hajany nepřijali, cenu za pronájem pozemku navrhují ve výši 5,-- Kč za 1 m2 a rok (12 po sobě jdoucích měsíců).
Pronájem pozemku na dobu určitou a to na dva roky za cenu 5,-- Kč za 1 m2 a rok (12 po sobě jdoucích měsíců) zastupitelstvo obce Hajany neschválilo.
Hlasování: 0 Pro 7 Proti 0 Zdržel se hlasování

Komentář: Při minulém i tomto zasedání jsme upozornili na to, že pronájem pozemků je "zbožím, jehož cenu reguluje stát". Požadovat takové nájemné je nejen nemravné, ale také nezákonné. Předložili jsme starostce dopis z Ministerstva financi. To neuznává a trvá na nájemném 18 000,-Kč ročně, které sama stanovila a zastupitelé jí odsouhlasili.
parcela 1418 - 120m2
dopis-mf.jpg

 
 1.  
 2. Byl projednán návrh manželů XXX o výměně části pozemku p. č. 60/1 v k. ú Hajany u Blatné (za kamennou zdí), která není v současné době oplocena, za část pozemku p. č. 65/6 v k. ú. Hajany u Blatné. Zastupitelstvo obce Hajany bere návrh na vědomí, tento bude projednán na dalším zasedání zastupitelstva obce Hajany
  .
  Komentář: Naivně jsme se domnívali, že když navrhneme v pořadí již několikáte řešení sporu a zájmu o část naší parcely za zdí, starostka nabídne, že nám prodá parcelu dvora - ó jaká naivita - neprodá...více v našem dokumentu na konci.

 
 1. Byla projednána žádost (doručena e-mailem) manželů XXX na odkoupení pozemku p. č. 65/10 a části pozemku p. č. 65/11 v k. ú. Hajany u Blatné. Vzhledem k tomu, že v době doručení žádosti, nebyl na výše uvedené pozemky vyhlášen záměr prodeje pozemků, nebylo této žádosti vyhověno
  .
  Komentář: Jedná se (jak jinak) o majitele sousední rekreační nemovitost Englmajerovi.. Nestačí jim, že část naší parcely za zdí mají již léta oplocenou, na zbývající části si postavili el. kiosek pro sebe a rekreační nemovitost dcery, samozřejmě pozemkem vedou i el. sítě k domům - to vše neoprávněně. Nyní si brousí zuby na ty rožky - ono toho obecního, které se jim ještě neprodalo už moc nezbývá.
  části v naší zahradě, které chce koupit Englmajer

 
 1. Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
k 31. 03. 2011 (viz příloha).

 
 1. Starostka obce informovala zastupitelstvo obce Hajany o přecenění lesních pozemků včetně porostu na cenu 57,-- Kč za 1m2.

  Komentář: Všechny lesy v majetku obce jsou v zástavě na dluh za plyn. Starostka se při jednání zmínila, že chce budovat vodovod. Co asi zastaví, když je v zástavě i Obecní dům s parcelou???

 
Usnesení č. 14/2011
 1. Byla projednána údržba veřejných prostranství. Zastupitelstvo obce schválilo uzavření dohody o provedení práce s XXX. Dohoda bude uzavřena od 01. 05. 2011 do 31. 10. 2011. Předmětem dohody bude údržba veřejných prostranství v obci Hajany dle potřeby. Odměna za 1 hodinu práce bude činit 75,-- Kč.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu dohody s XXX.
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

Komentář: Znovu a znovu upozorňujeme starostku, že jméno toho ev. firmy, který je placen z veřejných prostředků (peněz obce) není chráněná informace, naopak obec je povinna o tom informovat detailně.. Marně.

 
 

 

 
Informace starostky:

 
 • Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 14. 03. 2011 – 08. 04. 2011
   
 • Brigáda – příprava dřeva a májky na čarodějnice – neděle 17. 04. 2011, sraz v 15,00 hod. u obecního úřadu
  Komentář: Možná, že bychom také šli pomoci, to by se to ale nesmělo konat 4 dny před zveřejněním.
   
 • Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - 28. 05. 2011
  Komentář: Místo kontejneru bude zase náklaďák p. exstarosty Vohryzky???
 •  
 • Starostka seznámila zastupitele s došlými nabídkami na zhotovení obecních symbolů
  Komentář: Kdy se už konečně jiní než "vyvolení" dozvědí, jak symboly obce vypadají? Bude také diadém se znakem obce tvořený diamanty pro carevnu?
 • Starostka obce požádala zastupitele pana Miroslava Bartušku, aby se ujal pravidelného hlášení obecním rozhlasem a pravidelně sděloval informace ze zasedání zastupitelstva občanům obce Hajany.
  Komentář: Tak on ten obecní rozhlas opravdu existuje!!!! My tu bydlíme teprve 4 roky, tak to nepamatujeme, ale určitě se najdou pamětníci, kteří ho někdy slyšeli. 
   
Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,45 hodin.

 
Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 06. 05. 2011.

 
Zapsala: Vohryzková Dana

 


Na závěr zvřejňujeme naše stanovisko a požadavky, které jsme na začátku jednání předali starostce (měli jsme počkat až na konec - to bychom škrtatli "dobré úmysly"!!!)

 

Zastupitelstvu obce Hajany
Hajany 73
388 01


V Hajanech, 8. dubna 2011

Připomínky a žádosti ve věci koupě a pronájmu
parcel užívaných ve vztahu k č. p. 37


S odvoláním na jednání ze dne 11. března 2011

 • ke stavební parcele č. 95 (zastavěná plocha částí domu č.p.47) nesouhlasíme s konstatováním, že cena za m2 stanovená zastupitelstvem je cenou obvyklou v obci Hajany. Ve všech případech odsouhlasených a provedených prodejů po opravě katastrálního operátu bylo obcí prodáváno za 35,- Kč/m2, a to i v případě stavebních parcel, dokonce u nemovitostí užívaných k podnikání.
 • Dle Oceňovací vyhlášky je cena za m2 stavební parcely pro obec Hajany stanovena ve výši 35,- Kč
 • Žádáme o předložení kupní smlouvy na st. p. č. 56/1 k.ú. Hajany
 • Pokud máme tuto cenu akceptovat, požadujeme, aby bylo v kupní smlouvě zdůvodněno, proč obec prodává za cenu jinou, než v obci obvyklou.
 • předkládáme návrh kupní smlouvy k jednání

 • k pozemkové parcele č. 1418
 • nadále trváme na požadavku, aby cena nájmu ze 1m2/rok byla dohodnuta na max. 5,- Kč
 • žádáme o nájem na dobu neurčitou event. na 1 volební období tj. 4 roky.
 • Žádáme o předložení nájemní smlouvyna část obecní parcely č. 209/2
 • k pozemkové parcele č. 65/10
 • upozorňujeme, že se jedná o zemědělskou půdu -
zahrada – zemědělská půda
BPEJ 56701– dle oceňovací vyhlášky č. 2/2008 příloha 22 a 23

1 m2 = 1,21 Kč
 • 40% (poloha v obci) = 1,79564 Kč/m2
 • zaokrouhleno 1,80 Kč/m2
 • 4 m2 = 7,20 Kč
 • nájemné ze zemědělských pozemků = 1% z ceny – viz zák. č. 229/1991,§ 22, odstavec 9
 • 1% z ceny p.p. 65/10 = 7,20 Kč x 1% = 0,072 Kč/rok
 • Týká se parcel: 65/10, 65/11, 65/9 a 60/1
 • znovu sdělujeme, že máme zájem na jejím odprodání, ale je pro nás nepřijatelná a zcela nevýhodná podmínka obce, abychom za tyto 4 m2 pozemku v zahradě odprodali obci cca 30 m2 pozemku stejné zahrady.
 • k části naší parcely 60/1 – trojúhelník za zdí, částečně užívaný Englmajerovými
 • zastupitelstvo obce resp. starostka již 4 roky naléhají, abychom tuto část odprodali obci, ale ani jednou nebylo písemně zdůvodněno, proč a nač těchto 30m2 obec tak naléhavě potřebuje.
 • Proč jsme kvůli tomu oproti ostatním vlastníkům nemovitostí v obci diskriminováni a našim žádostem není vyhověno
 • v r. 2008 jsme navrhli 3 řešení, jedno bylo všemi stranami odsouhlaseno a následně zrušeno na přání p. Englmajera (mimochodem, který není občanem obce, jen zde vlastní rekreační nemovitost, přesto je jeho přáním dávána větší váha, než našim potřebám bydlení.
 • Žádáme aby obec písemně sdělila důvody svého požadavku a jako projev dobré vůle navrhujeme další řešení:
 • žádáme o výměnu této části p. č. 60/1 za stejně velkou část obecní parcely 65/6 za zdí naší maštale, kam bychom si mohli skládat dřevo, tak jako to dosud děláme na předmětné části zmíněné parcely 60/1. Žádáme o projednání tohoto našeho návrhu– žádosti zastupiteli a o konkrétní, písemné vyjádření stanoviska zastupitelstva.
Orientační zaměření zaměření trojúhelníku za zdí.

Orientační zaměření dílu p.č. 65/6 pro navrženou výměnu.
Věra a František Beranovi
Hajany č. p. 47


 

Obec Hajany

IČO: 608 29 257

Hajany 73, 388 01 Blatná


 


 


 

Vyhlášení záměru pronájmu pozemku


 


 


 

Zastupitelstvo obce Hajany rozhodlo na zasedání zastupitelstva obce dne

08. 04. 2011 usnesením č. 13/2011 o vyhlášení záměru pronájmu části pozemku číslo 65/11 v katastrálním území a obci Hajany u Blatné.


 

Výše uvedená nemovitost je ve vlastnictví Obce Hajany a je zapsána na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území Hajany u Blatné.


 

Výše uvedený záměr zveřejňuje obec dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a to zveřejněním na úřední desce obecního úřadu. K výše uvedenému záměru se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky do 20 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru.


 


 


 

V Hajanech dne 08. 04. 2011

 

roh zahrady u silnice
 


 


 


 


 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář