Jdi na obsah Jdi na menu
 


  cerna-dira.jpgČervený text jsou naše poznámky, nikoliv součást dokumentů!!

 

 

 

 
 
 
 
Z Á P I S  č. 1/2011
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 04. 02. 2011

 
Přítomni: Vohryzková, Lis, Zíka, Bláha, Meloun, Vaněčková

 
Omluveni: Bartuška

 
Přítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

 
Dále přítomni:

 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,00 hod.

 

 

 
Program jednání:

 
 1. Volba ověřovatelů zápisu
 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
 3. Projednání inventarizace
 4. Projednání předložení výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2010
 5. Projednání rozpočtových změn č. 9
 6. Projednání výsledků hospodaření za rok 2010
 7. Projednání zpráv kontrolního výboru
 8. Projednání zpráv finančního výboru
 9. Projednání záměru prodeje pozemku
 10. Projednání záměru pronájmu pozemku
 11. Projednání smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
 12. Projednání mandátní smlouvy
 13. Různé - informace starostky

 
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 
 1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Meloun a p. Zíka

 
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 

 
 1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

 
Usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.

 

 
Usnesení č. 1/2011
 1. Byla projednána a schválena zpráva inventarizační komise za rok 2010 (viz. příloha).

 
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 

 

 

 
 1. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předložený výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2010 (viz příloha).

 
Usnesení č. 2/2011
 1. Byly projednány a schváleny rozpočtové změny č. 9 (viz příloha).

 
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 
Usnesení č. 3/2011
 1. Byly projednány a schváleny výsledky hospodaření za rok 2010.

 
Příjmy
1 789 894,97 Kč
Výdaje
2 273 365,05 Kč
Rozdíl
- 483 470,08 Kč

 
Výše uvedený schodek vznikl při financování vlastních podílů investičních akcí, na které obec obdržela dotace. K velkému zatížení došlo při předfinancování akcí „Nákup požární techniky pro SDH“ a „Obnova veřejného prostranství“ (zhotovení veřejného osvětlení, oplocení obecního vrtu a venkovního posezení). Prostředky na tyto dvě akce budou proplaceny v roce 2011 od Státního zemědělského intervenčního fondu.
Schodek v roce 2010 byl financován z prostředků našetřených na běžném účtu v předchozích letech.

 
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 
 1. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předložené zprávy kontrolního výboru za II. pololetí roku 2010.

 
 1. Zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí předložené zprávy finančního výboru za II. pololetí roku 2010.

 

 
Usnesení č. 4/2011
 1. Byl projednán a schválen záměr prodeje pozemku p. č. 95 a 65/10 v k. ú. Hajany Blatné
  ./naše poznámka, jedná se o pozemek pod částí našeho domu (pod maštalí)  a 4m2 v rohu zahrady - viz zápis z předchozího zasedání/ 

Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 

 
Usnesení č. 5/2011
 1. Byl projednán a schválen záměr pronájmu pozemku p. č. 1418 v k. ú Hajany u Blatné./Naše poznámka, jedná se o dvůr před naším domem č.p.47/ 

 
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 

 

 

 

 

 
Usnesení č. 6/2011
 1. Byla projednána a schválena Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice v návaznosti na stavbu s názvem: „Hajany – Moulisová, p. č. 1313/2“
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy s firmou E.ON Distribuce a. s..

 
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 
Usnesení č. 7/2011
 1. Byla projednána a schválena Mandátní smlouva mezi Obcí Hajany a firmou CORPORIN s. r. o. Strakonice. Jedná se o zajištění výběrového řízení na veřejnou zakázku na akci „Stavební úpravy místní komunikace Hajany – etapa A“.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu mandátní smlouvy s firmou CORPORIN s. r. o. Strakonice.

 
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 
Informace starostky:

 

 
 • ODPADY
Náklady na likvidaci odpadu za rok 2010:
Technické služby – odvoz popelnic
51 100,60 Kč
Technické služby – odvoz tříděného odpadu
16 536,00 Kč
Technické služby – odvoz kontejneru
1 546,60 Kč
6 432,00 Kč
CELKEM
75 615,20 Kč

 
Příjmy za odpady v roce 2010:
Příjmy za odpad od poplatníků (občanů)
49 825,00 Kč
Příjmy za tříděný odpad od EKO-KOM
12 739,80 Kč
CELKEM
62 564,80 Kč

 
Rozdíl  - 13 050,40 Kč
 
/Přestáváme třídit odpad, dělali jsme to proto, že jsme mysleli, že je to pro obec finančně přínosné - není, tak proč si přidělávat práci??/

 

 
 • Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 01. 01. 2011 – 04. 02. 2011
 • Výlet do Aquapalace Praha – pondělí 28. 02. 2011
 • Dětský maškarní bál – sobota 19. 02. 2011 od 14,00 hodin
 • Hasičský bál – sobota 19. 02. 2011 od 20,00 hodin

 
Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 19,50 hodin.

 
Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 11. 03. 2011.

 
Zapsala: Vohryzková Dana

 


 

Obec Hajany
IČO: 608 29 257
Hajany 73, 388 01 Blatná

 

 

 
Vyhlášení záměru prodeje pozemku

 

 

 
Zastupitelstvo obce Hajany rozhodlo na zasedání zastupitelstva obce dne
04. 02. 2011 usnesením č. 4/2011 o vyhlášení záměru prodeje části pozemku číslo 95 a 65/10 v katastrálním území a obci Hajany u Blatné.

 
Výše uvedené nemovitosti jsou ve vlastnictví Obce Hajany a jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území Hajany u Blatné.

 
Výše uvedený záměr zveřejňuje obec dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a to zveřejněním na úřední desce obecního úřadu. K výše uvedenému záměru se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky do 20 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru.

 

 

 
V Hajanech dne 04. 02. 2011

 

 
Parcela 95 je pozemek pod naší maštalí, p.č. 65/10 jsou 4m2 rohu v zahradě (2 třetiny pod zdí).
 

 

 

 

 
Dana Vohryzková
starostka obce Hajany

 

 

 

 


 

Obec Hajany
IČO: 608 29 257
Hajany 73, 388 01 Blatná

 

 

 
Vyhlášení záměru pronájmu pozemku

 

 

 
Zastupitelstvo obce Hajany rozhodlo na zasedání zastupitelstva obce dne
04. 02. 2011 usnesením č. 5/2011 o vyhlášení záměru pronájmu pozemku číslo 1418 v katastrálním území a obci Hajany u Blatné.

 
Výše uvedené nemovitosti jsou ve vlastnictví Obce Hajany a jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území Hajany u Blatné.

 
Výše uvedený záměr zveřejňuje obec dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a to zveřejněním na úřední desce obecního úřadu. K výše uvedenému záměru se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky do 20 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru.

 

 

 
V Hajanech dne 04. 02. 2011
 
Jedná se o dvůr před naším domem č.p.47

 

 

 

 

 

 

 
Dana Vohryzková
starostka obce Hajany

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář