Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ačkoliv nebyl do dnes na e-desce obce zveřejněn zápis z jednání zastupitelů dne 14. prosince 2012, náhodou jsem objevila, právě zveřejněnou vyhlášku o placení za popelnice.

S datem zveřejnění si starostka nedělá starosti, tak od kdy tam je. ví jen Bůh. Tak trochu jsme doufali, že zastupitelstvo po vzoru sousedního Chlumu dohodne možnost, aby hajanští mohli odvážet do Sběrného dvoru Blatná - marně.
Tak asi si budeme muset taky pořídit zemní stroj - odhrnout - vhodit bordel resp. velkoobjemový odpad vč. kategorie nebezpečný  + šrot -  a zahrnout, jak jsme všichni viděli u pana Vohryzky.

 

 
 
OBEC HAJANY
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 


Zastupitelstvo obce Hajany se na svém zasedání dne 14. 12. 2012 usnesením č. 43/2012
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 


Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Hajany touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.1


Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí:


a) fyzická osoba, 
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než
90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,


b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
                                                
 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o místních poplatcích“) 2
 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
 
 
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby
žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.
Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu
oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek
platí.


Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně
doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od
poplatku. 


(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

 
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo
popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li
stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník
parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník
povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo
bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba,
ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník
parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.


(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny
vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.


(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.3
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.


Čl. 4
Sazba poplatku


(1) Sazba poplatku činí 500,-- Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,-- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.


(Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
50.437,-- Kč a byly rozúčtovány takto:
                                                
 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
 
 
Náklady 50.437,-- Kč děleno 150 (118 počet osob s pobytem na území obce + 32 počet
staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 337,-- Kč. Z této částky je stanovena sazba
poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,-- Kč. 

 
(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se
poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo
vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.


Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. června příslušného
kalendářního roku.

.  
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.


(3) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu 2, 3 a 4 této vyhlášky je splatný
do 15 dnů od uplynutí lhůty pro splnění ohlašovací povinnosti.


Čl. 6
Osvobození a úlevy


(1) Od poplatku se osvobozují:


a) osoby, které mají na území obce Hajany pobyt, ale na území obce se nezdržují
déle, jak 300 dnů v roce.


b) osoby, které mají na území obce Hajany pobyt a současně vlastní na území obce
stavbu určenou k individuální rekreaci, rodinný dům či byt, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba, jsou osvobozeny od poplatku za tuto stavbu.


(2) Nárok na úlevu od poplatků mají:


a) osoby s pobytem v obci Hajany do věku 18 let, včetně osob, které dovršili věku 18
let v daném roce ve výši 300,-- Kč stanovené sazby.


b) osoby s pobytem v obci Hajany ve věku od 19 let v daném roce ve výši 100,-- Kč
stanovené sazby. 
 
Čl. 7
Navýšení poplatku 


(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
                                                
 § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích
 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
 
 
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.


Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku


(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za
zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně;
zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.


(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad
poplatek jednomu z nich.


Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení


(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ze dne 27. 11. 2010

.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.


Čl. 10
Účinnost
 Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2013.
 

 
 
 
 ................................... ..........................................
    Luboš Lis  Dana Vohryzková
         místostarosta obce Hajany                                                      starostka obce Hajany
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:    ?
Sejmuto z úřední desky dne:         ?
 
 
Vyvěšeno na internetových stránkách obce Hajany www.hajany.net ve stejném termínu.
                                                
 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
 

Vyhláška o placení odpadů ke stažení

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář