Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. 9. 2012

 Z Á P I S   č. 7/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 13. 07. 2012

 
Přítomni: Vohryzková, Lis, Zíka, Vaněčková, Meloun
 
Omluveni: Bláha
 
Přítomno 5 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
 
Dále přítomni: 
 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 17,30 hod.
 
Program jednání:
 
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
3. Projednání zpráv kontrolního výboru
4. Projednání zpráv finančního výboru
5. Projednání výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 30. 06. 2012
6. Projednání rozpočtových změn č. 2 a č. 3
7. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí s firmou E-ON
8. Různé - informace starostky
 
Hlasování:       5 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Zíka a p. Vaněčková
Hlasování:       5 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
 
Zápis a usnesení z minulého zasedání byly vyvěšeny na úřední desce a nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený. 
 
3. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předložené zprávy kontrolního výboru
za I. pololetí roku 2012.
 
4. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předložené zprávy finančního výboru za
I. pololetí roku 2012.
 
5. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 
k 30. 06. 2012 (viz příloha).
 
Usnesení č. 28/2012
6. Byly projednány a schváleny rozpočtové změny č. 2 za měsíc květen 2012 a č. 3 za měsíc
červen 2012 (viz příloha).
Hlasování:       5 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
 
 
Usnesení č. 29/2012
7. Bylo projednáno a schváleno podepsání Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část
pozemku p. č. 1396 v k. ú. Hajany u Blatné mezi obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce,
a. s.. Záměr prodeje bude vyhlášen znovu na základě předloženého geometrického plánu
na oddělení části pozemku. Vzhledem k tomu, že pozemek bude sloužit pro výstavbu
obecně prospěšného zařízení, kupní cena bude stanovena na základě znaleckého posudku
dle vyhlášky o oceňování majetku. Znalecký posudek zajistí firma E.ON Distribuce a. s.
na svoje náklady. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy
s firmou E.ON Distribuce a. s..
Hlasování:       5 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
 Informace starostky:
Ø Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 23. 06.
2012 – 13. 07. 2012
Ø Zastupitelstvu obce bylo předloženo vyúčtování neinvestičních výdajů na dítě MŠ
Blatná za rok 2011 – celková částka k úhradě: 29.521,-- Kč za 6 dětí.
Ø Zastupitelstvu obce bylo předloženo vyúčtování neinvestičních nákladů na žáky ZŠ
Blatná za rok 2011 – celková částka k úhradě: 133.242,-- Kč za 17 žáků.
Ø Přerušení dodávky el. energie dne 31. 07. 2012 od 8,00 do 16,00 hodin.
Vypnutá oblast – seznam dotčených adres: 
Hajany čp.: 1, 21, 38, 41, 43, 45, 47, 53, 54, 68
Ø Starostka informovala o ústních připomínkách občanů ke svozu odpadu v letních
měsících 1 x za měsíc. Tento svoz je nevyhovující. Po krátké diskuzi bylo dohodnuto
odvoz popelnic v letním období zkusit zajistit 1 x za 14 dnů (dle možností Technických
služeb města Blatná). Odsouhlaseno všemi přítomnými zastupiteli. Zajistí: pí. D.
Vohryzková 
Ø Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem kontroly VZP ČR, která proběhla 13.
07. 2012 – výsledek nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Ø Rozdělení zajištění úkolů při přípravě pouti (sečení travnatých ploch, úklid obce a
kapličky, stavění stanů, příprava laviček). 
 
            Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 18,30 hodin.
 
            Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 07. 09. 2012
 
Zapsala: Vohryzková Dana
 
Ověřovatelé zápisu:
 
 
            Členové zastupitelstva obce:
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:
 
Sejmuto dne:
 Zápis ze 13. 7. 2012 - ke stažení v PDF

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář