Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Z Á P I S   č. 5/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 08. 06. 2012
 
Přítomni: Vohryzková, Lis, Bláha, Bartuška, Meloun, Vaněčková
 
Omluveni: Zíka
 
Přítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
 
Dále přítomni: 
 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,10 hod.
 
Program jednání:
 
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
3. Projednání závěrečného účtu obce Hajany za rok 2011
4. Projednání záměru prodeje části pozemku
5. Projednání uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
6. Projednání uzavření dohody o provedení práce
7. Projednání poskytnutí dotace
8. Různé - informace starostky
 
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Lis a p. Bartuška
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
 
Zápis a usnesení z minulého zasedání byly vyvěšeny na úřední desce a nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený. 
 
Usnesení č. 22/2012
3. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Hajany za rok 2011 spolu se zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 a Výkazu Fin 2-12 M k 31. 12.
2011 dle přiložených písemností. Zastupitelstvo souhlasí s celoročním hospodařením
„bez výhrad“. Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce od 21. 05. 2012 do
08. 06. 2012 a zároveň na internetových stránkách obce Hajany www.hajany.net ve
stejném termínu.
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
 
Usnesení č. 23/2012
4. Byl projednán a schválen záměr prodeje části pozemku p. č. 1396 v k. ú. Hajany u
Blatné. 
Hlasování:       7 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
 
Usnesení č. 24/2012
5. Bylo projednáno a schváleno uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část
pozemku p. č. 1396 v k. ú. Hajany u Blatné mezi obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce,
a. s.. Část pozemku bude prodána za účelem výstavby nové trafostanice a jejího
nezbytného příslušenství (ochranné pásmo apod.). Přesná poloha části prodávaného
pozemku bude zakreslena v geometrickém plánu.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy
s firmou E.ON Distribuce a. s..
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování

Parcelní číslo: 1396
Výměra [m2]: 866
Katastrální území: Hajany u Blatné 636533
Číslo LV: 1
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku: zahrada
Ukázka mapy se zobrazenou parcelou


 
Usnesení č. 25/2012
6. Bylo projednáno a schváleno uzavření dohody o provedení práce s p. Josefem Ředinou,
Škvořetice. Předmětem dohody bude zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu
povolení na místní komunikaci na pozemku p. č. 1394 v k. ú. Hajany u Blatné. Dohoda o
provedení práce bude uzavřena na období od 01. 07. 2012 do 31. 08. 2012. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k uzavření
a podpisu dohody o provedení práce s panem Josefem Ředinou.
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování

cesta-p.-p.-1394.bmp.jpg

 

 

 

 

 


 
 
7. Starostka obce informovala o přiznání dotací z Krajského úřadu – Jihočeského kraje.
Ø Program obnovy venkova
DOT 1 – Dovybavení vnitřního a venkovního mobiliáře – výše dotace 150.000,-- Kč
V rámci této dotace budou pořízeny symboly obce –

slavnostní vyšívaný znak, slavnostní
vyšívaná vlajka se stuhami,

smaltovaný znak na budovu obce,

2ks uvítací tabule na
začátek obce,

notebook,

věžní hodiny do kaple,

kovaná mříž ke dveřím do kaple

.  
DOT 8 – Úroky z úvěru – plynofikace obce – výše dotace 32.000,-- Kč
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
 
Ø Grantový program na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů
Jihočeského kraje


Obnova požární techniky JSDHO Hajany – výše příspěvku 61.000,-- Kč
Z tohoto programu budou pořízeny nové pneumatiky na hasičské vozidlo a přívěsný
vozík na hasičskou stříkačku. 
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
 
 Informace starostky:
Ø Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 07. 05.
2012 – 08. 06. 2012
Ø Petr Štěpán – vyrobí a umístí kříž k umrlčí cestě na Kocelovice, info tabulku zajistí p.
Červenka
Ø Příprava - POUŤ
Obec Bezdědovice má zájem připojit se k žehnání symbolů s naší obcí. Průvod od
obce. Hudba p. Koubek
Ø Seminář „Posezení nad kronikou obce“ – zúčastní se pí. Vohryzková a pí. Vaněčková
 
            Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání ve 20,15 hodin.
 
            Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 22. 06. 2012
 
Zapsala: Vohryzková Dana

ke stažení :
 
Zápis usnesení z 8.6.2012 zveřejněn 1.7.2012

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář