Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z Á P I S   č. 6/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 22. 06. 2012
 
Přítomni: Vohryzková, Lis, Bláha, Zíka, Meloun, Vaněčková
 
Omluveni: Bartuška
 
Přítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
 
Dále přítomni: 
 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,00 hod.
 
Program jednání:
 
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
3. Projednání závěrečného účtu Svazku obcí NIVA za rok 2011
4. Projednání společného projektu Svazku obcí Blatenska
5. Různé - informace starostky
 
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Zíka a p. Bláha
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
 
Zápis a usnesení z minulého zasedání byly vyvěšeny na úřední desce a nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený. 
 
Usnesení č. 26/2012
3. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet Svazku obcí NIVA za rok 2011 spolu se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí NIVA za rok 2011 a Výkazu
Fin 2-12 M k 31. 12. 2011 dle přiložených písemností „s výhradou“. 
Výhrada byla vznesena k výsledku přezkoumání hospodaření. Obec Chlum nevytvořila
podmínky pro provedení přezkoumání hospodaření - nezajistila přístup pracovníkovi
provádějící přezkoumání hospodaření do sídla Svazku obcí NIVA. 
Náprava stavu ze strany Obce Hajany :
-  Účetnictví Svazku obcí NIVA přesunuto na obec Hajany, s tím, že zde bude
vykonáno i další přezkoumání hospodaření 
- Na Krajský úřad - Jihočeský kraj byla odeslána žádost o přezkoumání hospodaření za
rok 2012 s požadavkem na dílčí přezkoumání. 
- Od 01. 04. 2012 došlo k výměně účetní Svazku obcí NIVA
Návrh závěrečného účtu DSO NIVA byl vyvěšen na úřední desce od 04. 06. 2012 do 22.
06. 2012 a zároveň na internetových stránkách obce Hajany www.hajany.net ve stejném
termínu.
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
 
Usnesení č. 27/2012
4. Starostka obce informovala o společném projektu Svazku obcí Blatenska v rámci
Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. Svazku obcí Blatenska byla přiznána
dotace na tento projekt, vlastní podíl hradí každá obec ze svého rozpočtu.
Projekt je možné využít na následující:
a) Navázat na loňský projekt „Rybníčky, studny a sakrální architektura na Blatensku“ a
nechat si dodělat pasporty na studny, vrty a rybníčky a případně projednat povolení
s patřičnými orgány.
b) Nákup venkovního mobiliáře (kolostavy, lavičky, odpadkové koše apod.) dle potřeb
obcí.
c) Propagační materiály obce (pohledy, letáky apod.)
 
Po krátké diskuzi bylo schváleno projednání pasportu obecní studny na pozemku p. č.
61/5 v k. ú. Hajany u Blatné s vodohospodářskýmni orgány (Povodí Vltavy, Městký úřad
Blatná – odbor životního prostředí)

obecni-studna-na-65-1.bmp.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

a zhotovení propagačních materiálů obce v podobě
vlaječek se znakem obce Hajany.
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
 

 

 

 

 Informace starostky:
Ø Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 11. 06.
2012 – 22. 06. 2012
 
 
 
 
            Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 19,30 hodin.
 
            Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 06. 07. 2012
 
Zapsala: Vohryzková Dana
 
Zápis usnesení z 22.6.2012 ke stažení - zveřejněn 1.7.2012

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář