Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z Á P I S č. 9/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 05. 10. 2012


Přítomni: Vohryzková, Lis, Bláha, Zíka, Meloun, Bartuška
Omluveni: Vaněčková
Přítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Dále přítomni: Vencl


Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,00 hod.
Program jednání:
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
3. Projednání aktualizace vnitřní organizační směrnice
4. Projednání výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 30. 09. 2012
5. Projednání Dohody s provozovatelem pohřebiště
6. Projednání rozpočtových změn č. 6
7. Projednání podání žádosti o dotace
8. Různé - informace starostky
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Bláha a p. Meloun
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Zápis a usnesení z minulého zasedání byly vyvěšeny na úřední desce a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.


Usnesení č. 32/2012
3. Byla projednána a schválena aktualizace vnitřní organizační směrnice obce Hajany.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k provádění rozpočtových změn dle potřeby v neomezeném rozsahu.
Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


4. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
k 30. 09. 2012 (viz příloha).


Dostavila se pí. Vaněčková.


5. Byla projednána dohoda s provozovatelem pohřebiště (hřbitov v Paštikách – Obec Bezdědovice). Příspěvek obce Hajany na provoz pohřebiště by měl činit 2.739,-- Kč ročně.
Po projednání navrhuje zastupitelstvo obce Hajany smlouvu obci Bezdědovice vrátit a
upravit dobu trvání dohody takto:
a) na dobu určitou, do té doby, do kdy má Obec Bezdědovice uzavřeny
nájemní smlouvy s vlastníky hrobových míst
nebo
b) vždy na dobu jednoho roku od 1. 1. do 31. 12. daného roku
Ke schválení opravené dohody se zastupitelstvo vrátí při následujícím zasedání
zastupitelstva obce Hajany.
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 6 za měsíc září 2012 (viz
příloha).


Usnesení č. 33/2012
7. Bylo projednáno a schváleno podání žádostí o dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
z programu „Obnova obecního a krajského majetku po živelných pohromách v roce
2012“ na opravu cest:
a) Hajany – etapa B (cesta na Zbiroh)
b) Hajany - Kocelovice
Hlasování: 7 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


Informace starostky:
 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 10. 09.
2012 – 05. 10. 2012


 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření
Krajským úřadem, která proběhla 13. 09. 2012 – výsledek nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.


 Zastupitelstvu obce bylo předloženo vyúčtování neinvestičních výdajů na žáky MŠ
Lnáře za rok 2011 – celková částka k úhradě: 10.852,-- Kč za 2 žáky.


 Zastupitelstvu obce bylo předloženo vyúčtování neinvestičních nákladů na žáky ZŠ
Lnáře za rok 2011 – celková částka k úhradě: 22.510,-- Kč za 2 žáky.


 Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 30. 09. 2012: 298.551,94 Kč


 Volby do zastupitelstva kraje – 12. -13. října 2012, volební místnost – klubovna.


 Beseda s p. Šestákem „Z Čech až nakonec světa“ v neděli 14. 10. 2012 od 16,00 hodin
v klubovně Obecního domu. Možnost zakoupení knih.


 Informace k hospodaření v lesích – proběhla kontrola se zástupcem Městského úřadu
Blatná, odboru ŽP a lesním hospodářem. Výsledek: nebylo vynaloženo značné úsilí na
zalesnění holin s cílem zabránění dalších škod na vysázených kulturách. Napravit po
dohodě s lesním hospodářem.


 KPÚ Chlum u Blatné – pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků v termínu 24.
– 26. 10. 2012


 Starostka informovala o žádosti pana XXX a paní XXX o přidělení čísla popisného –
rozhodnutím bylo přiděleno čp. 37.


 Starostka informovala o žádosti pana XXX a paní XXX o pokácení 2 ks stromů na
jejich pozemku, důvodem pokácení je to, že brání ve stavbě oplocení – rozhodnutím
bude povoleno kácení v době vegetačního klidu.


 Brigáda - sobota 6. 10. 2012 od 9,00 hodin, sraz u OÚ – rozvezení země za hospodou,
přidělání znaku na budovu obce, zabetonování uvítacích cedulí – souhlas SUS máme


 Brigáda – sobota 27. 10. 2012 od 8,00 hodin, sraz u kapličky – přestěhování
hodinového stroje do kaple, ořezání stromů kolem kaple


 Starostka požádala zastupitele o promyšlení možností, na co podáme žádosti o dotace z POV pro rok 2013. Návrhy mohou samozřejmě doručit i všichni občané obce.


Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,20 hodin.


Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 09. 11. 2012


Zapsala: Vohryzková Dana
Ověřovatelé zápisu:
Členové zastupitelstva obce:
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Ke stažení v pdf: ZDE zápis ze dne 5.10.2012

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář