Jdi na obsah Jdi na menu
 


  Z Á P I S   č. 4/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 04. 05. 2012
 
Přítomni: Vohryzková, Lis, Bláha, Bartuška, Meloun, Vaněčková
 
Omluveni: Zíka
 
Přítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
 
Dále přítomni: Vencl
 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,05 hod.
 
Program jednání:
 
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
3. Projednání prodeje pozemku
4. Projednání pronájmu pozemku
5. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
6. Projednání pořádání zábav
7. Projednání zrušení regulačního plánu
8. Projednání směrnice o zadávání veřejných zakázek
9. Různé - informace starostky
 
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Meloun a p. Vaněčková
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
 
Zápis a usnesení z minulého zasedání byly vyvěšeny na úřední desce a nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.  
 
Usnesení č. 17/2012
3. Byl projednán a schválen prodej pozemku č. 1397 v k. ú. Hajany u Blatné paní XXX.
Cena pozemku byla stanovena na 110,-- Kč za 1 m2.  
Podmínky prodeje:
- Cena pozemku byla stanovena na 110,-- Kč za 1 m2.  
- Sepsání kupní smlouvy bude zajištěno na náklady kupujícího.
- Kupující uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
- Přípojky inženýrských sítí si kupující (stavebník) uhradí na vlastní
náklady.  
- Kupující si na vlastní náklady zajistí příjezdovou cestu k pozemku.  
- Obec Hajany si vyhrazuje předkupní právo na pozemek č. 1397 za
stejnou kupní cenu, tj. 110,-- Kč za 1 m2, a to v případě, že se kupující
rozhodne pozemek dále prodat. Předkupní právo bude zaneseno v kupní
smlouvě sjednané s kupujícím, a to do 31. 05. 2014.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu kupní
smlouvy s paní XXX.
 
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
Dostavil se p. Zíka.
 
Usnesení č. 18/2012
4. Byl projednán a schválen pronájem pozemku p. č. 1418 (ostatní plocha) v k. ú. Hajany u
Blatné manželům XXX. Jedná se celkem o výměru 120 m².
Podmínky pronájmu:
- Cena za pronájem pozemku byla stanovena 20,-- Kč/m²/rok.  
- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 14. 09. 2021
s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu nájemní
smlouvy s manželi XXX.  
Hlasování:       7 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
 
Usnesení č. 19/2012
5.  Byla projednána a schválena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi Obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice
v návaznosti na stavbu s názvem: „Hajany – Finěk, parc. č. 209/27“.
Firmě Elprojekt Písek s. r. o. bude zasláno vyjádření ke stavbě s následující podmínkou:
Při realizaci stavby nedojde v žádném místě k poškození asfaltového povrchu vozovky.
V případě potřeby překročení vozovky bude proveden protlak.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy
s firmou E.ON Distribuce a. s..
Hlasování:       7 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 20/2012
6. Bylo projednáno a schváleno pořádání venkovních zábav v obci Hajany (za hospodou a
na pozemcích u silnice na Kocelovice) v letních měsících. Jedná se cca o 5 akcí.
Pořadatel zábavy zodpovídá za pořádek a čistotu po ukončení zábavy.  
Hlasování:       7 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 21/2012
7. Obecní zastupitelstvo po projednání
I. Souhlasí  
 v souladu s odst. 2 a 3  § 71 stavebního zákona se zrušením Regulačního plánu obce
Hajany.
 
II. Souhlasí   
S podáním žádosti na pořizování  - zrušení Regulačního plánu na  MěÚ Blatná
III. Ukládá
pořizovateli pořizovat - zrušení Regulačního plánu v souladu s přiměřeným užitím znění
§§ 61, 67 a 69 stavebního zákona.  
 
IV. Bere na vědomí důvodovou zprávu předkladatele o návrhu zastupitele, který bude
spolupracovat při pořizování  - zrušení Regulačního plánu obce Hajany.
 
V. Schvaluje v souladu s § 6 odst. 5 písm. f zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění
(stavební zákon) zastupitele, starostku obce Hajany, paní Danu Vohryzkovou, která
bude po dobu pořizování zrušení Regulačního plánu obce Hajany spolupracovat
s pořizovatelem územně plánovací dokumentace.  
Hlasování:       7 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
 
Usnesení č. 21/2012
8. Byla projednána a schválena směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
pro obec Hajany (viz příloha).
Hlasování:       7 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
 Informace starostky:
Ø Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 10. 04.
2012 – 04. 05. 2012
Ø Brigáda – natírání a údržba buňky + pivních souprav – neděle 20. 05. 2012, sraz v 8,30
hod. u OÚ – organizaci a materiál zajistí p. Lis
Ø Svoz nebezpečného odpadu – sobota 05. 05. 2012 od 9,00 do 10,00 hodin u kontejnerů
na tříděný odpad
Ø Svoz velkoobjemového odpadu – sobota 05. 05. 2012 od 9,00 do 11,30 hodin u
kontejnerů na tříděný odpad
Ø Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávou o daňové kontrole Finančního úřadu
v Českých Budějovicích – výsledek: nebyly zjištěny skutečnosti rozhodné pro
stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona.
Ø Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Hajany za rok 2011 – výsledek: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Ø Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem jednání Svazku obcí NIVA –
účetnictví bude převedeno na počítač obce Hajany. Dojde k výměně účetní Svazku
obcí NIVA.  
Ø Hasičské závody (okrsek + Pohár starostky obce Hajany se uskuteční 26. 05. 2012 od
13,00 hodin
 
            Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání ve 20,15 hodin.
 
            Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 08. 06. 2012
 
Zapsala: Vohryzková Dana
 
Ověřovatelé zápisu:
 
 
 
            Členové zastupitelstva obce:
 
 


Zápis ze 4.5.2012 v pdf - stahujte ZDE

Zápis ze 4.5.2012 v doc - stahujte ZDE

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář