Jdi na obsah Jdi na menu
 


   Z Á P I S   č. 8/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 07. 09. 2012
 

Přítomni: Vohryzková, Lis, Bláha, Vaněčková, Meloun, Bartuška
 
Omluveni: Zíka
 
Přítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
 
Dále přítomni: 
 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,05 hod.
 
Program jednání:
 
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
3. Projednání rozpočtových změn č. 4 a č. 5
4. Projednání poplatku za komunální odpad
5. Projednání žádosti pí. XXX
6. Různé - informace starostky
 
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Lis a p. Bartuška
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
 
Zápis a usnesení z minulého zasedání byly vyvěšeny na úřední desce a nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený. 
 
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 4 za měsíc červenec 2012 a č. 5
za měsíc srpen 2012 (viz příloha).
 
Usnesení č. 30/2012
4. Bylo projednáno placení poplatků za komunální odpad. Po krátké diskusi bylo schváleno
následující: Podnikatelé – fyzické osoby s trvalým bydlištěm v obci Hajany platí poplatek
pouze jedenkrát. Podnikatelé – fyzické osoby s trvalým bydlištěm mimo obec Hajany a
právnické osoby, které nevlastní nemovitost v obci Hajany, platí poplatek na základě
uzavřené smlouvy s obcí. 
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 31/2012
5. Byla projednána žádost paní XXX o uspořádání křtin v místní kapličce. Žádost byla
schválena.
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
 
 
 Informace starostky:
Ø Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 16. 07.
2012 – 07. 09. 2012
Ø Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem kontroly EKO – KOM a. s., která
proběhla 14. 08. 2012 – výsledek: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Ø Starostka poděkovala všem členům zastupitelstva, kteří se podíleli na přípravě pouti,
každý dle svých možností (s vyjímkou XXX, který se na přípravách nepodílel).
Zároveň informovala i o doručeném poděkování z obce Bezdědovice, za požehnání
symbolů obce Bezdědovice při Hajanské pouti.
Ø Volby do zastupitelstva kraje – 12. -13. října 2012, volební místnost - klubovna
Ø Dílčí přezkoumání hospodaření obce Hajany - čtvrtek 13. 09. 2012
Ø Brigáda – úklid země za hospodou, přidělání uvítacích cedulí + znaku obce – 
sobota 6. 10. 2012
Ø Posečení krajnic u nových polních cest – zajištěno z obce Předmíř. Dosekání trávy v
blízkosti stromků u nových cest - zajistí p. Lis
Ø Připomínka p. XXX – cesta na Zbiroh je již ve špatném stavu – bylo by potřeba udělat
novou. Po krátké diskusi a vzhledem k tomu, že nejsou finanční prostředky na novou
cestu, bylo dohodnuto alespoň opravit díry na této cestě. Dále by bylo potřeba uklidit
křoví kolem čp. 11. 
 
 
            Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání ve 20,00 hodin.
 
            Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 05. 10. 2012
 
Zapsala: Vohryzková Dana
 
Zápis ze 7. 9. 2012 - ke stažení v PDF
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář