Jdi na obsah Jdi na menu
 


   Z Á P I S   č. 10/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 09. 11. 2012
 

Přítomni: Vohryzková, Lis, Bláha, Meloun, Vaněčková
 
Omluveni: Bartuška, Zíka
 
Přítomno 5 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
 
Dále přítomni: 
 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,00 hod.
 
Program jednání:
 
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
3. Projednání návrhu rozpočtu obce Hajany pro rok 2013
4. Projednání Dohody s provozovatelem pohřebiště 
5. Projednání poskytnutí příspěvku na společný projekt SOBu
6. Projednání poskytnutí daru
7. Projednání žádosti paní XXX a pana XXX
8. Projednání vyhlášení záměru prodeje části pozemku
9. Projednání rozpočtových změn č. 7
10. Projednání obsazení místa kronikáře
11. Projednání souhlasu s užitím znaku obce
12. Různé - informace starostky
 
Hlasování:       5 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Lis a pí. Vaněčková
Hlasování:       5 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
 
Zápis a usnesení z minulého zasedání byly vyvěšeny na úřední desce a nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený. 
 
 Dostavil se p. Zíka
 
3. Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce Hajany pro rok 2013 (viz
příloha). Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce.
 
Usnesení č. 34/2012
4. Byla projednána dohoda s provozovatelem pohřebiště (hřbitov v Paštikách – Obec
Bezdědovice). Příspěvek obce Hajany na provoz pohřebiště bude činit 2.739,-- Kč  za rok
2012 – splatnost do 30. 11. 2012 a 2.739,-- Kč za rok 2013 – splatnost do 31. 03. 2013.
Dohoda byla upravena na dobu od 09. 11. 2012 do 31. 12. 2013.
Zastupitelstvo obce Hajany v této podobě dohodu s provozovatelem pohřebiště schvaluje
a zároveň pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podepsání této dohody.
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 35/2012
5. Bylo projednáno a schváleno zaslání příspěvku (vlastního podílu) na společný projekt 
Svazku obcí Blatenska  v rámci POV 2012. Neinvestiční příspěvek - částka 6.480,-- Kč
(propagační předměty - vlaječky), investiční příspěvek – částka 720,-- Kč (vodohosp.
problematika). Vlastní podíl obce Hajany ve výši 30 % činí celkově 7.200,-- Kč (celkové
náklady projektu 24.000,-- Kč). 
Hlasování:        6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 36/2012
6. Bylo projednáno a schváleno poskytnutí daru ve výši 15.000,-- Kč paní XXX.
Hlasování:       5 Pro   0 Proti  1 Zdržel se hlasování
 
7. Byla projednána žádost paní XXX a pana XXX o povolení výkopu a položení kanalizační
roury. 
Zastupitelstvo navrhuje odložit tento bod na příští zasedání zastupitelstva obce Hajany a
dále navrhuje zároveň pozvat ostatní vlastníky sousedních nemovitostí a najít společné
řešení pro všechny. 
 
Usnesení č. 37/2012
8. Byl projednán a schválen záměr prodeje části pozemku p. č. 1025 v k. ú. Hajany u Blatné 
v šíři 5 m, jak je zakresleno v přiložené katastrální mapě.
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
9. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 7 za měsíc říjen 2012 (viz
příloha).

 
Usnesení č. 38/2012
10. Bylo projednáno obsazení místa kronikáře obce Hajany. Kronikářem byl jmenován pan
Mgr. Vladimír Červenka. Kronika bude postupně dopsána, nejprve od doby
osamostatnění obce Hajany, tj. od r. 1993 a následně chybějící roky 1933 - 1992.
Odměna za psaní kroniky byla stanovena takto:
- Roky, které se budou dopisovat, tj. 1933 – 1992 bude vždy dohodnuta jednorázová
úhrada podle stráveného času a vykonané práce. Kronika bude dopsána za
pomoci dostupných materiálů Státního archivu, kroniky města Blatná, informací
místních občanů a případně dalších zachovaných dokumentů.
- Roky, které se budou dopisovat od doby osamostatnění obce, tj. 1993 – 2011 =
2.000,-- Kč/za jeden dopsaný rok.
- Od roku 2012 bude odměna činit 6.000,-- Kč/ročně
Úhrada proběhne vždy na základě předložené faktury.
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 39/2012
11. Byla projednána žádost firmy Aktiv 95 Opava s. r. o. o souhlas s užitím znaku obce
Hajany, za účelem vytvoření nové sběratelské kolekce s vyobrazením znaků měst a obcí
ČR na předmětech „BUTTON“. Žádost byla schválena a bude udělen souhlas s užitím
znaku obce Hajany. 
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
 
 Informace starostky:
Ø Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 08. 10.
2012 – 09. 11. 2012


Ø Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 31. 10. 2012: 268.894,34 Kč


Ø Starostka informovala zastupitele o stanovisku pana XXX k zabezpečení střechy na
svém hospodářském stavení – momentálně střechu osadil provizorně zábranami, aby
nedocházelo k padání střešní krytiny na komunikaci. V příštím roce v jarních měsících
dojde k úplné opravě střechy.


Ø Odpadové hospodářství  – starostka informovala o tom, že vyšel nový metodický
materiál, který reaguje na plnění zákona o místních poplatcích – místní poplatek „za
odpad“. Obec musí mít novou vyhlášku, jinak bychom nemohli od 1. 1. 2013 vybírat
poplatky. Nová vyhláška bude připravena do příštího zasedání zastupitelstva.
(informaci o co jde, doplňuji za textem Zápisu..poznámka této webky.)


Ø Volba prezidenta ČR – 11. 01. a 12. 01. 2013


Ø Starostka požádala zastupitele o promyšlení možností, na co podáme žádosti o dotace
z POV pro rok 2013. Návrhy mohou samozřejmě doručit i všichni občané obce. 


Ø Mikulášská nadílka - sobota 1. 12. 2012 od 15,00 hodin v Obecním domě

.
Ø Rozsvícení vánočního stromu – neděle 2. 12. 2012 od 17,00 hodin.
 
            Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání ve 20,30 hodin.
 
            Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 14. 12. 2012
 
Zapsala: Vohryzková Dana
 

Zápis ze dne 9. 11. 2012 - ke stažení v pdf

informace ke zmíňce v Zápisu - Doplnila Beranová

Prezident podepsal zákon o místních poplatcích

16.05.2012 

Prezident republiky Václav Klaus podepsal v úterý dne 15. května 2012 zákon ze dne 2. května 2012, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona rozšiřuje okruh osob, které budou muset hradit poplatek za komunální odpad a zvyšuje maximální limit poplatku za sběr a svoz netříděného odpadu. Rozhodnutí zastupitelstev však nemusí nutně vést k navýšení poplatku, jak v minulých týdnech dramaticky zdůrazňovala většina médií. Svaz měst a obcí ČR dále k tématu uvádí:

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů představuje jednu z možností, jak zajistit prostředky na finanční úhradu nemalých nákladů souvisejících s odpadovým hospodářstvím obcí a měst.

Po mnohaletém úsilí Svazu, který upozorňoval na neodpovídající horní hranici sazby, schválila na začátku května Poslanecká sněmovna definitivně možnost navýšení části poplatku za netříděný odpad. O návrhu hlasovala již podruhé, původní návrh Senát vrátil s pozměňovacími návrhy. Dle názoru senátorů by v zákoně daňového charakteru měla být sazba stanovena nominálně, nikoliv pouze s odkazem na fakturovanou částku skutečných rozpočtených nákladů obce na odpady za uplynulý rok.

Od roku 2013 může částka za netříděný odpad dosáhnout až 750 Kč na obyvatele s trvalým bydlištěm na území obce.

U tříděné složky měla být zachována hranice 250 Kč, maximální roční sazba je tedy 1000 Kč

. Vždy se však může jednat maximálně o podíl, který vyplývá z fakturované hodnoty.

Vzhledem k tomu, že se rozšiřuje také okruh poplatníků, může v některých obcích dojít i k poklesu placené částky. Příslušné vyhlášky obcí lze s účinností k 1. 1. 2013 připravovat od podzimu 2012, jejich obsahem je kromě stanovení výše poplatku za odpad na občana a rok vždy informace, kolik jsou skutečné náklady za zpracování odpadů v obci na jednoho občana a rok. Většina obcí část těchto nákladů totiž v současnosti (a i v budoucnu rovněž) pokrývá ze svých rozpočtů na úkor jiných záležitostí, např. investice a údržba infrastruktury (veřejné osvětlení, kanalizace, vodovod, silnice).

Zastupitelstva obcí by však neměla v souvislosti s navýšením limitu přistupovat k předpokládaným požadavkům svozových firem na navýšení úhrady. Zastupitelé by se právě s ohledem na politickou citlivost zvyšování povinných plateb měli zajímat, kam a za kolik se odpady z obce vyvážejí, zda jde o nejefektivnější způsob jejich likvidace.  Navýšení horní hranice poplatku je pro obec možnost, o jejímž využití rozhoduje zastupitelstvo. Navíc je třeba si uvědomit, že odpady nepředstavují pouze náklady, ale také výnosy za vytříděné odpady. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO), odborná obecně prospěšná společnost zřízená Svazem, připravuje srovnávací analýzu nákladů v odpadovém hospodářství ČR, která by měla obcím sloužit jako podklad při vyjednávání se svozovými společnostmi.

 

Zdroj: SMO ČR, hrad.cz


Více zde:
http://www.tretiruka.cz/news/prezident-podepsal-zakon-o-mistnich-poplatcich/

Přečtěte si také:http://www.hajany.com/clanky/hajany-informace_fakta_data_zajimavosti/2012/zverejnovani-zaznamu-ze-zastupitelstev.html a posuďte kvalitu výstupů starostky ze zastupitelstva a o dění v obci.

 

 

Obec Hajany

IČO: 608 29 257

Hajany 73, 388 01 Blatná

 

 

 

Vyhlášení záměru prodeje pozemku

 

Zastupitelstvo obce Hajany rozhodlo na zasedání zastupitelstva obce dne 09. 11. 2012 usnesením č. 37/2012 o vyhlášení záměru prodeje části pozemku číslo 1025 (druh pozemku: trvalý travní porost) v katastrálním území a obci Hajany u Blatné.

Záměr prodeje se vyhlašuje na část pozemku (šíře pozemku cca 5 m) vyznačený žlutě v katastrální mapě, která je nedílnou součástí tohoto záměru prodeje pozemku.

 

Výše uvedená nemovitost je ve vlastnictví Obce Hajany a je zapsána na listu vlastnictví č. 1 pro katastrální území Hajany u Blatné.

 

Výše uvedený záměr zveřejňuje obec dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a to zveřejněním na úřední desce obecního úřadu. K výše uvedenému záměru se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto záměru.

 

V Hajanech dne 26. 11. 2012

Zveřejněno na elektronické úřední desce www.hajany.net ve stejném termínu.

 

Dana Vohryzková

starostka obce Hajany

mapka-k-zameru-prodeje.bmp.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty ke stažení:

Vyhlášení záměru prodeje obcí - pdf


kat. mapka se zakreslením prodávané části parcely - pdf

 

parcela-1025.2012-112318.bmp.jpg


 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář