Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ke stažení: ve formátu doc. ZDE

ve formátu PDF - ZDE

 

Více smajlíků ke stažení


Z Á P I S   č. 2/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 02. 03. 2012

 

Přítomni: Vohryzková, Lis, Zíka, Bláha, Bartuška, Meloun, Vaněčková
 
Omluveni:  
 
Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
 
Dále přítomni: Vencl
 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,00 hod.
 
 
Program jednání:
 
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
3. Projednání pronájmu pozemku
4. Jmenování členů zásahové jednotky SDH Hajany
5. Projednání podání žádosti o grant „Obnova drobné sakrální architektury v krajině“
6. Projednání podání žádosti o grant „Podpora jednotek SDH obcí JČK“
7. Projednání smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
8. Projednání smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
9. Různé - informace starostky
 
Hlasování:       7 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: pí. Vaněčková a p. Lis
 
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
 
2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
 
Usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.  
 
 
Usnesení č. 6/2012
3. Byl projednán a schválen pronájem pozemku p. č. 61/6 (zahrada), pozemku p. č. 1117/1
(zahrada) a pozemku p. č. 1417 (ostatní plocha) v k. ú. Hajany u Blatné panu XXX. Jedná
se celkem o výměru 55 m². Cena za pronájem pozemku byla stanovena 20,-- Kč/m²/rok.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu nájemní
smlouvy s panem XXX.
Hlasování:       7 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
 
 

4. Byla jmenována zásahová jednotka SDH Hajany ve složení:
 
Velitel jednotky Marek Zíka
Velitel družstva Miroslav Bláha
Strojníci Luboš Lis
 Václav Šafařík
Hasiči Zdeněk Kuželka ml.
 Miroslav Bartuška ml.
 Jiří Thorovský
 Pavel Turek
 Josef Meloun
 
Usnesení č. 7/2012
5. Bylo projednáno a schváleno podání žádosti o dotaci z grantového programu Jihočeského
kraje „Obnova drobné sakrální architektury v krajině“ – celkem oprava a očištění 4 ks
křížků v k. ú. Hajany u Blatné dle předložené nabídky pana Petra Štěpána.  
Celkové náklady na realizaci projektu: 33.600,-- Kč, z toho vlastní podíl obce (30%):
10.100,-- Kč, dotace (70%): 23.500,-- Kč.
Hlasování:       7 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 8/2012
6. Bylo projednáno a schváleno podání žádosti o dotaci z grantového programu Jihočeského
kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JČK. Bude podána žádost o
dotaci na pořízení pneumatik hasičského auta a pořízení přívěsného vozíku na mobilní
požární techniku (stříkačka, savice, hadice). Celkové náklady na realizaci projektu:
88.204,-- Kč, z toho vlastní podíl obce (30%): 26.504,-- Kč, dotace (70%): 61.700,-- Kč.
Hlasování:       7 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 9/2012
7.  Byla projednána a schválena Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi Obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice v návaznosti na
stavbu s názvem: „Příp. STL Hajany u Blatné P1394, 1395,V.14.Pf-4109-4108-030“.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy
s firmou E.ON Distribuce a. s..
Hlasování:       7 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 10/2012
8.  Byla projednána a schválena Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi Obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice v návaznosti na
stavbu s názvem: „Příp. STL Hajany u Blatné P209/25, 930/5, V.14PF-4108-4107-077“.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy
s firmou E.ON Distribuce a. s..
Hlasování:       7 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
 
 Informace starostky:
 
Ø Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 03. 02.
2012 – 02. 03. 2012  

Ø Bezúplatný převod cest z Pozemkového fondu ČR na obec – nelze uplatnit, vzhledem
k tomu, že cesty nejsou funkční a obdělává je ZD Lnáře
Ø 29. 02. 2012 proběhla kontrola Finančního úřadu Strakonice v oblasti dotací – bez
závad
Ø Na SZIF České Budějovice byla podána žádost o proplacení nákladů akce „Vybavení
společenské místnosti a klubovny“.
 
            Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání ve 20,00 hodin.
 
            Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 06. 04. 2012
 
Zapsala: Vohryzková Dana

Více smajlíků ke stažení
 

 
 
 
 
 


Zápis ke stažení: ve formátu doc. ZDE

ve formátu PDF - ZDE

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář