Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Z Á P I S   č. 1/2013
 
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 01. 02. 2013

 
Přítomni: Vohryzková, Lis, Zíka, Bartuška, Meloun, Vaněčková
 
Omluveni: Bláha
 
Přítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
 
Dále přítomni: Vencl
 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,00 hod.
 
 
 
Program jednání:
 
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
3. Projednání inventarizace
4. Projednání předložení výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2012
5. Projednání rozpočtových změn č. 9
6. Projednání výsledků hospodaření za rok 2012
7. Projednání zpráv kontrolního výboru
8. Projednání zpráv finančního výboru
9. Projednání žádostí o prodej pozemků
10. Projednání žádosti pí. XXX
11. Projednání poskytnutí dřeva na přístřešek pro hasičskou techniku
12. Projednání zasílání finančních prostředků od FÚ
13. Různé - informace starostky
 
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Meloun a p. Zíka
 
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
 
2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
 
Usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený. 
 
 
Usnesení č. 1/2012
3. Byla projednána a schválena zpráva inventarizační komise za rok 2012 (viz. příloha).
 
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
4. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předložený výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu za rok 2012 (viz příloha).
 
5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 9 za měsíc prosinec 2012 (viz
příloha).
 
Usnesení č. 2/2012
6. Byly projednány a schváleny výsledky hospodaření za rok 2012.
 
Příjmy 2 049 331,01 Kč
Výdaje 1 869 193,84 Kč
Rozdíl    180 137,17 Kč
   
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
7. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předložené zprávy kontrolního výboru
za II. pololetí roku 2012.
 
8. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předložené zprávy finančního výboru za
II. pololetí roku 2012.
 
Usnesení č. 3/2012
9. Byly projednány žádosti p. XXX a p. XXX o zakoupení pozemků pro výstavbu
rodinných domků.
Po krátké diskusi a zvážení různých variant bylo schváleno – zaslat žadatelům dopis
s informací, že prodej pozemků pro výstavbu je v současné době pozastaven z důvodu
nedořešených inženýrských sítí a přístupové cesty.
Zastupitelstvo obce Hajany dále rozhodlo o zajištění zpracování projektu na výstavbu
inženýrských sítí a přístupové cesty. Dále bude potřeba zajistit potřebná povolení
k výstavbě.
 
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
Usnesení č. 4/2012
10. Byla projednána žádost pí. XXX o pokácení cca 20 ks borovic na pozemku č. 66/2
v blízkosti jejího pozemku. Důvodem žádosti je skutečnost, že stromy v případě pádu
ohrožují její domek a zároveň osoby pohybující se po dvoře. Na základě doporučení
hajného a provedeného místního šetření dne 26. 01. 2013 za přítomnosti zastupitelů obce
(Vohryzková, Bláha, Zíka, Lis) na místě samotném bylo schváleno pokácení pouze části
stromů. Stromy budou předem označeny barvou. Zároveň bylo schváleno, že si pí. XXX
dřevo odkoupí jako palivové. Cena bude stanovena hajným.
 
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
 
Usnesení č. 5/2012
11. Bylo projednáno a schváleno bezplatné poskytnutí dřeva z obecního lesa na zhotovení
přístřešku pro hasičskou techniku. Přístřešek bude zhotoven svépomocí v rámci brigády.
 
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
12. Starostka informovala o změně účinnosti zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon
č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla). Z těchto změn vyplývá pro obec nutnost zřídit účet u České
národní banky nejpozději do 31. 03. 2013. Následně pak sdělit číslo účtu a termín jeho
otevření na příslušné úřady. 
 
Usnesení č. 6/2012
Zastupitelstvo obce Hajany schvaluje vyloučení použití účtu u ČNB pro převod příjmů
z výnosu daní nebo podílu na výnosu sdílených daní dle zákona o RUD. Daně budou
nadále zasílány na dosavadní bankovní účet vedený u Komeční banky Blatná. 
 
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
 
 
 Informace starostky:
 
Ø ODPADY
Náklady na likvidaci odpadu za rok 2012:
Technické služby – odvoz popelnic 51.005,70 Kč
Technické služby – odvoz tříděného odpadu 15.336,00 Kč
Technické služby – odvoz kontejneru   1.625,60 Kč
ECO-F – odvoz nebezpečného odpadu   5.574,00 Kč
CELKEM 73.541,30 Kč
 
 
Příjmy za odpady v roce 2012:
Příjmy za odpad od poplatníků (občanů)  56.666,-- Kč
Příjmy za tříděný odpad od EKO-KOM   8.702,50 Kč
CELKEM 65.368,50 Kč
 
 
Ø Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 15. 12.
2012 – 01. 02. 2013 
Ø Dětský maškarní bál – sobota 16. 02. 2013 od 14,00 hodin
Ø Hasičský bál – sobota 16. 02. 2013 od 20,00 hodin
Ø Přezkoumání hospodaření obce Hajany proběhne dne 06. 05. 2013
Ø Přezkoumání DSO NIVA proběhne dne 
Ø Oslava MDŽ – pátek 08. 03. 2013 od 18,00 hodin
Ø Výlet do Aquapalace Praha – pondělí 11. 03. 2013 – obec hradí dopravu hajanským
občanům a dětem z SDH Hajany
Ø Pí. Hedvika Vimmerová zpracuje „Hlášení o produkci odpadů za rok 2012“ 
Ø Bylo projednáno a schváleno zapojení obce Hajany do soutěže „Vesnice roku 2013“
Ø Starostka informovala zastupitele o nabídce starosty obce Chlum ohledně případného
odkoupení lesů obce Hajany v k. ú. Chlum u Blatné – obec Hajany žádné lesy prodávat
nebude
 
            Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,00 hodin.
 
            Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 15. 03. 2013
 
Zapsala: Vohryzková Dana
 

Zápis z 1. února 2013 - ke stažení

Ta účast v soutěži "Vesnice roku 2013" je tedy dobrý fór. Bude to letos samá nominace. Další čeká starostku v soutěži "Otevřeno x zavřeno", tam je větší naděje na umístění.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář