Jdi na obsah Jdi na menu
 


Popelnice & známky - pokračování

K naší stížnosti

http://www.hajany.com/clanky/hajany-informace_fakta_data_zajimavosti/2013/stiznost-na-starostku-a-podnet-zastupitelum---popelnice---znamky.html

jsme obdrželi vyjádření starostky,které si přečtěte zde, následuje naše vyjádření

 

 

                         OBEC                        HAJANY
                                     Hajany 73, 388 01 Blatná
                        IČO: 60829257                 Tel. 383 420 181, 602 444 330
                           www.hajany.net         e-mail: obec.hajany@tiscali.cz
  Č.j.:

                                                 Manželé Beranovi
                                                 Hajany 47
                                                 388 01 Blatná
Vaše značka:                                Vyřizuje:                    Hajany dne:
                                            Vohryzková                   12. 07. 2013

Věc: Vyjádření k dopisu ze dne 3. 7. a 4. 7. 2013

   Vážení manželé Beranovi, na základě Vaší stížnosti/dopisu ze dne 3. 7. a 4. 7. 2013 řešící
problematiku odvozu odpadů (označování nádob na odpad příslušnou známkou) a
problematiku postupu starostky obce, Vám na základě zasedání zastupitelstva obce Hajany,
které se uskutečnilo dne 5. 7. 2013, sdělujeme následující.

   Váš odpad nebyl odvezen a to z důvodu, že nádoba na odpad nebyla řádně označena
příslušnou známkou. Známky si každý, kdo má zaplacený poplatek za odvoz odpadu, může
zdarma vyzvednout na OÚ Hajany v úředních hodinách, popř. i mimo úřední hodiny a to po
dohodě se starostkou obce. Ve Vámi citované vyhlášce č. 1/2012 není tato povinnost
zakotvena. Známky na označení nádob s odpadem, jsou v obci Hajany zavedeny již od roku
1994, kdy se obec osamostatnila. Tuto povinnost zatím žádné zastupitelstvo nezrušilo a to i
přes skutečnost, že nebyla uvedena ani v předchozích vyhláškách o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování
komunálních odpadů.

   Výše uvedená povinnost označování nádob na odpad známkami, má svůj jasný význam
pro evidenci a účtování celkových nákladů za odvoz odpadu z obce Hajany, nikoliv význam
buzerace ze strany starostky obce. Slouží tudíž především pro potřebu Technických služeb
města Blatná. Známky na označování nádob na odpad slouží k rozúčtování celkových
nákladů obcím, které sváží odpad v jednom dni najednou. Množství odpadu se přepočítává na
jednotlivé obce dle počtu známek/odvezených nádob (popelnic). V případě, že by obec
Hajany neměla tuto povinnost označování nádob na odpad známkami, musel by být odpad
odvážen z obce Hajany samostatně. Toto rozhodnutí by vedlo k výraznému navýšení
celkových nákladů za odvoz odpadu pro obec Hajany a následně k navýšení poplatků občanů
za odvoz odpadu. Zastupitelstvo obce Hajany rozhodlo o tom, že systém placení odpadů
nebude jakkoliv měněn. Likvidace domovního odpadu je ze strany obce Hajany zajištěna a to
s ohledem na snižování nákladů jak pro obec tak občany.

Každá nádoba s odpadem, kterou občan chce nechat vyvézt, musí být řádně označena
příslušnou známkou. Pokud nádoba nebude takto označena, nebude do budoucna
pracovníky Technických služeb města Blatná vyvezena.

Zjištění, že v minulosti byly neoznačené nádoby zaměstnanci Technických služeb města
Blatná vyváženy, bylo s vedením Technických služeb města Blatná projednáno. Tato
skutečnost nebude v budoucnu jakkoliv respektována.

   Dále Vás upozorňujeme, že pytel s odpadem, který jste si odložili na obecní parcele, jak
uvádíte v dopisu ze dne 4. 7. 2013 a zbytky stavebního materiálu z Vaší zdi ukliďte a to
nejpozději v termínu do 17. 7. 2013. V případě, že tak neučiníte do uvedeného data, zajistí
úklid obec Hajany a náklady Vám budou následně vyúčtovány. Dále Vás upozorňujeme, že
v obou výše uvedených případech se dopouštíte přestupku proti veřejnému pořádku ve smyslu
§ 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích a hrozí Vám pokuta ve výši až
20 000,- Kč.

   S pozdravem                                                  Dana Vohryzková
                                                Starostka obce Hajany

 

Naše odpověď:

 

Starostce k dopisu bez č.j. Ze dne 12.07.2013
V Hajanech, dne 17.7.2013
 
 
Paní starostko,
v úvodu svého dopisu odkazujete svá následující vyjádření na zasedání zastupitelstva ze dne 5.7.2013.
To může být ale i nemusí být pravda. Do dnešního dne jste nezveřejnila zápis ze zasedání v červnu 2013, zápis z kvěna 2013 jste zveřejnila začátkem července. Poslední zápis z července můžeme očekávat na podzim, jestli vůbec.
Systém „známek“ chápeme, co ovšem nechápeme a nechceme akceptovat je fakt, že obtěžujete občany obce, které nutíte několikrát do roka docházet do patra nad vaší hospodou, prosit o známky, které dáte tak na 1-2 měsíce. Nemyslete si, že to vadí jen nám, jenže další se vám to bojí říci.
 
Obec Hajany má 7  zastupitelů (odměňované finančně jsou pouze dvě)
Obec Hajany má 70 domů s č.p. a jeden už v reálu neexistující s č.e.
Obec Hajany je trvale obydlena jen v polovině nemovitostí.
Obec Hajany měla k 1.1.2013 dle Statistického úřadu ČR – 117 obyvatel.
Obec Hajany má od r. 1994 za starosty manželé Vohryzkovi (střídavě muž – žena)
 
Na jednoho zastupitele obce Hajany připadá:
10 domů s č. p. celkem
5 domů s č.p. trvale obydlených
16,7 obyvatele žijícího zde trvale
 
Od roku 1994 (tj. 20 let) jste nebyli schopni nakoupit tolik známek, aby občan po vyhláškou daném zaplacení odpadů za celý rok, dostal známky na dobu zaplacenou!!!!????
Občané si platí 7 zastupitelů. Nic nebrání tomu, aby místo pobíhání občanů pro známky, zastupitelé známky donesli občanům. Mají-li jich málo půjdou víckrát do roku – na každého vychází jen deset adres vč. té jeho.
Nebo byste to zvládla i vy, paní starostko, snadno objedete autem. Roznáší se „Blatensko sobě“, pozvánky na akce v hospodě, tak proč ne známky?
 
Několikrát se ve svém vyjádření zaklínáte slovem „povinnost“. Občan tohoto státu, a to i v naší obci, má povinnost řídit se Ústavou ČR, zákony ČR a vyhláškami, které neodporují zákonům.
Znovu opakuji, že ve vyhlášce obce Hajany o odpadech není ani slova o známkách. Uveďte to v pořádek a přesně stanovte ve vyhlášce, kolik, kdy.....Jinak je to obtěžování a buzerace obyvatel obce, stejně jako majitelů rekreačních nemovitostí.
 
Technické služby Blatná účtují obci odvoz odpadů podle počtu známek tzn. počtu popelnic.Znáte tedy (občané ne) cenu za 1 popelnici. Prodávejte tedy známky za cenu popenice a pak teprve občané ušetří.
Dosavadní systém je pro občany neprůhledný a vytváří dojem, že se vybrané peníze mohou používat i na jiné účely.
 
Nyní k vašim upozorněním a výhrůžkám:
 
Pytel s odpadem, který nám nebyl odvezen, ačkoliv jsme řádně zaplatili na celý rok 2013 máte u dveří vaší hospody.
Otlučenou pískovou omítkou jsme jsme srovnali terén na parcele za naší maštalí (při větším dešti přetrvávaly louže). Deštěm se již rozmělnilo a zcela zarostlo trávou.
 
K té pokutě, kterou nám vyhrožujete:
 
Jak velkou pokutu jste si uložila za to, že jste strpěla zakopání 2 eternitových střech a vlnitého eternitu na obecní parcele č. 1127 (nechala jste zapsat do katastru jako sportoviště a rekreační plocha).
 
Jakou pokutu jste si uložila za demolici domu č.e. 24 – bývalý „úřad“. Nebo jste měla ve stavebním povolení o demolici určeno, že máte vše vyvézt na parcelu č. 1128, zapálit a zahrnout, včetně eternitové střechy?
Bylo vůbec nějaké stavební povolení??
Jak to, že jste do dnes nesplnila zákonnou povinnost ohlásit Katastrálnímu úřadu demolici budovy a její vyřazení z katastrální mapy????? Zapomnětlivost, pohrdání zákony, jiné úmysly???
 
U Vašeho vyjádření, že „snižujete náklady jak pro obec, tak občany“ nás zaráží váše vnímání pojmů: OBEC a OBČANÉ.
Zákon o obcích, 128/2000 Sb.definuje OBEC jako územní samosprávné společenství občanů, tvořící územní celek. Pro vás vysvětlení: OBEC = OBČANÉ.
Ne jak si představujete a jak se chováte: OBEC = zastupitelé a hlavně vy, OBČANÉ vaši poddaní a katastr váš majetek.
Jak jsme vám již několikrát řekli a napsali – vy jste tu pro občany a né občané pro vás. Pěkné české slovo „starosta“ znamená „starat se“ , ne ovšem o sebe, ale o obyvatele obce a jejich blaho.
 
Manželé Beranovi, Hajany č. p. 47
 
 
Odesláno přes elektronickou podatelnu na stránkách obce Hajany dnes 16.7.2013
 
 
Fotografie stavu parcely za naší maštalí ze dne 16. července 2013:
 
 

 pulka-cervence-013-001.jpg

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

upozornění

(Bláha, 18. 7. 2013 18:28)

Vážená pí. Beranová, Vážený p. Berane,

důrazně Vás upozorňuji, abyste přestali šířit nesmyslné informace typu, že obec Hajany má 7 placených zastupitelů. Pokud ze sebe děláte neomylné, tak jak na těchto stránkách vystupujete, tak v tomto případě uvádíte totální nesmysl. Ze sedmi zastupitelů jsou placeni pouze dva!!!!!! Jestli se domníváte, že já Vám budu roznášet známky, tak to jste velice na omylu. Nevím, z jaké pozice se tohoto domáháte a co si to vůbec dovolujete?!!! Čekám Vaši reakci/omluvu a doufám, že tento komentář zde zůstane!!! S pozdravem M. Bláha (člen zastupitelstva)

Odpověď panu Bláhovi - zastupiteli

(Beranovi, 18. 7. 2013 19:14)

Reagujeme na váš komentář, který pro jistotu opakujeme a níže glosujeme:
Vážená pí. Beranová, Vážený p. Berane,

důrazně Vás upozorňuji, abyste přestali šířit nesmyslné informace typu, že obec Hajany má 7 placených zastupitelů. Pokud ze sebe děláte neomylné, tak jak na těchto stránkách vystupujete, tak v tomto případě uvádíte totální nesmysl. Ze sedmi zastupitelů jsou placeni pouze dva!!!!!! Jestli se domníváte, že já Vám budu roznášet známky, tak to jste velice na omylu. Nevím, z jaké pozice se tohoto domáháte a co si to vůbec dovolujete?!!! Čekám Vaši reakci/omluvu a doufám, že tento komentář zde zůstane!!! S pozdravem M. Bláha (člen zastupitelstva)
-------------------------------------

Vážený pane Bláho – zastupiteli,

protože informační výstupy , co se děje na OÚ jsou velmi strohé, opravdu nevíme, že jsou odměňováni jen dva zastupitelé.
V jiných obcí mají schváleno jiný, širší způsob odměňování.

Opravíme v textu, ale jinak si stojíme za každým slovem. Nevíme, jak jste přišel na to, že jsme nebo se stavíme neomylnými??

Jsme omylní, jsme staří, ale nejsme připosraní. Nenecháme se šikanovat a oblbovat. Nenechali jsme se od bolševiků a nenecháme se ani teď.

Netrváme na tom, abyste známky roznášel zrovna vy, můžete se dohodnout, kdo to bude.
Dovolujeme si projevovat svůj názor a přání z pozice občanů této obce a dovolujeme si to proto, že na to máme v demokratické společnosti nárok. Znovu opakujeme, pokud jste to v rozčílení přehlédl v našem textu:
Zastupitelé jsou tu pro službu občanům a ne občané pro zastupitele.
Pokud s tím máte problém, nikdo vás nenutil kandidovat. Reakce se vám dostalo, rádi s vámi dále podiskutujeme, ale omlouvat se není na nás. Zdraví vás Beranovi