Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přeložka silnice II/173 - dotkne se i katastrů Hajany a Chlum

 

 

Krajský úřad – jihočeský kraj

 

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

 

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 739, fax: 386 359 070

e-mail: dubska@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz

 

V Českých Budějovicích dne 16. května 2007

Čj.: KUJCK 8840/2007 OZZL/11-Du

Vyřizuje: Ing. Dubská

 

 

 

 

Věc: ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

 

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

 

 

Identifikační údaje:

 

Název: Silnice II/173 - Obchvat Blatná

 

Kapacita a charakter záměru:

Předmětem záměru je výstavba silničního obchvatu západně od sídelního útvaru Blatná. Přeložka komunikace je navržena v kategorii S7,5 / 60 ( směrodatná rychlost 80 km/hod).

Zamýšlené úpravy je možno rozdělit do tří částí:

  • první etapa, tj. km 0.000–1,400 – řeší přeložku sil. II/173 mezi silnicemi I/20 a III/1738, tedy v úseku prioritního zájmu pro převedení dopravy z průmyslové zóny mimo centrum Blatné.

  • druhou etapou bude dokončení přeložky do km 3,220 na dnešní trase u obce Bezdědovice.

  • třetí etapa řeší propojení přeložky silnice II/173 na budoucí přeložku silnice I/20. Tento stavební objekt bude vybudován současně se stavbou přeložky silnice I/20.

 

Začátek úpravy je západně od Blatné na sil. I/20, cca 7 m široké asfaltové komunikaci s oboustrannou doprovodnou alejí a příkopem na straně ke svahu. Přeložka směřuje k severu, zprvu klesá do údolnice s potokem a tratí ČD Blatná – Nepomuk (cca km 1,3 -1,4), za tratí stoupá cca 10% na návrší Na Nohavici, překračuje polní cestu a po přechodu „Nohavice“ klesá nerovnoměrně k meandrům říčky Lomnice (Jesec). Kulturní niva Lomnice je široká cca 40-50 m, její severní okraj tvoří těleso místní komunikace vedoucí z Blatné kolem lomu Granit do Řečice. Po přechodu nivy Hajanského rybníka ve výšce cca 446 m n m. vstupuje trasa do lesních porostů mezi oběma lomy pod silnicí III/1738 Blatné do Hajan a dále do Lnářů. Stoupá terénem táhlým obloukem od údolí až na jihovýchodní okraj zarostlé, v horních partiích suťové vyvýšeniny „Škalí“. Trasa za „obeliskem“ vychází z lesa do zemědělsky obhospodařované krajiny, svažitého terénu pod obcí Chlum. Napříč svahem vede trasa do napojení na současnou silnice II/173 v blízkosti křižovatky se silnicí III/17311 vedoucí do Chlumu u Blatné.

 

Umístění: kraj: Jihočeský

obec: Blatná, Hajany, Chlum

kat. území: Blatná, Hajany u Blatné, Chlum u Blatné

 

Oznamovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČ: 70890650

 

Souhrnné vypořádání připomínek:

 

V rámci zjišťovacího řízení bylo k záměru „Silnice II/173 - Obchvat Blatná“ doručeno celkem 3 vyjádření (Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Územní pracoviště Strakonice a Ing. Jiří Tintěra).

 

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice požaduje provedení přírodovědného průzkumu.

Požadavek byl zahrnut do podmínek závěru zjišťovacího řízení.

Dále ČIŽP upozorňuje na nutnost vyžádat si příslušná povolení, souhlasy a výjimky orgánů ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k následujícím činnostem: plánované kácení dřevin rostoucích mimo les, zásah do významného krajinného prvku a v případě nálezu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Jedná se o povinnosti vyplývající z obecně závazného právního předpisu, kterou musí oznamovatel respektovat, proto se ponechává vyjádření bez dalšího komentáře.

 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje nemá připomínky.

 

Připomínky Ing. Jiřího Tintěry směřují převážně ke změně č. 1 ÚPVÚC Písecko-Strakonicko a k dokumentaci pro územní řízení. Ing. Jiří Tintěra nepovažuje záměr za veřejně prospěšný a domnívá se, že je zbytečný.

Pan Ing. Jiří Tintěra nesouhlasí s výškovým ani směrovým vedení trasy. Varianta, která byla zvolena nebere dle jeho názoru ohled na ochranu zemědělského půdního fondu a lesa.

Výškové vedení trasy je s ohledem na členitost terénu zvláště v první polovině trasy (mezi křižovatkou se silnicí I/20 a km 1,800) určováno niveletami křižujících komunikací, trati Českých drah, vodních toků, v neposlední řadě též minimálními rozměry mostních objektů z hlediska jejich průchodnosti pro volně žijící živočichy (viz metodiky AOPK z roku 2001 a 2005) a prostorovými parametry vymezených prvků územního systému ekologické stability. Vertikální profil komunikace mezi těmito určujícími body pak vychází z normovaných parametrů pro silnice II. třídy (podle ČSN 736101).

Ve stadiu zpracování dokumentace pro územní řízení není podle platných zásad územního plánování možné významně změnit navrhovanou trasu komunikace, jejíž koridor je zafixován platnou územně plánovací dokumentací (změna č. 1 územního plánu VÚC Písecko - Strakonicko). Posílení stability dotčených lesních porostů je navrhováno technickými a hospodářskými opatřeními, tj. zvýšením prostorové (věkové i výškové) diferenciace s příslušnou druhovou skladbou dřevin odpovídající stanovišti (skupině lesních typů – SLT), tj. postupným přechodem na přírodě blízký les, např. skupinově výběrný les.

 

Dále pan Ing. Jiří Tintěra upozorňuje na to, že není respektováno ochranné pásmo vodního zdroje.

K této problematice zpracovatel oznámení doplnil, že stavba významně nezmění zátěž současného ochranného pásma povrchového zdroje pitné vody, neboť stávající komunikace již ochranným pásmem prochází. Nová komunikace je blíže k vnější hranici ochranného pásma a s ohledem na její vedení zemědělskými pozemky – převážně orná půda (nikoliv okrajem lesního porostu jako silnice stávající) se zlepšují podmínky pro rychlý a kvalitní zásah při případných haváriích s rizikem kontaminace horninového prostředí a vod (snazší přístup, jednodušší sanace kontaminované půdy atd.). Příkopy kolem nové komunikace jsou navrhovány jako zemní, to na rozdíl od provedení z betonových žlabovek zpomaluje odtok a umožňuje vsak - výrazně menší možnost šíření kontaminace a snadnější její likvidace v prostoru blízkém úniku kontaminantů. Zároveň toto provedení příkopů (porostlé vegetací) podporuje zachycení a následnou biodegradaci drobných úkapů kontaminujících látek a jejich splachů z povrchu komunikace. Takto navržené řešení příkopů (jak je ověřeno např. dlouhodobým monitoringem silnice I/4 v úseku Vimperk – Strážný) snižuje disperzi solí ze zimní chemické údržby komunikace. Stávající komunikace II/173 bude přeřazena do 3. pořadí zimní údržby, což v daných klimatických podmínkách znamená, že bude chemicky ošetřována pouze minimálně.

 

Ing. Jiří Tintěra se obává, že dojde k narušení drenážního systému. Za nejasné považuje způsob odvedení vody ze silničního tělesa a nesouhlasí se sklony svahů a návrhem sjezdů na zemědělské pozemky.

Zpracovatel oznámení uvedl, že meliorační úprava zemědělských pozemků odvodněním nebude výstavbou silnice znehodnocena, neboť projekt předpokládá podchycení a nové napojení jednotlivých prvků odvodňovací soustavy. Detailní řešení bude předmětem dalších stupňů projektové dokumentace stavby (dokumentace pro stavební povolení). Ve správním řízení má příslušný vlastník nebo organizace právo se k předmětné stavbě vyjádřit a požadovat zachování funkčnosti melioračního systému.

Otevření zatrubněných hlavníků meliorační soustavy je vedeno snahou obnovit přirozený vodní režim v krajině a posílit samočisticí schopnost vodního toku (snížení zátěže fosfáty a nitráty). Předpokládá se též rozvlnění napřímených koryt toku s cílem posílit hydroakumulační a retenční funkci krajiny (zpomalit odtok a posílit tak ochranu povodí před velkými vodami) a podpořit vznik interakčních prvků kostry ekologické stability krajiny (břehové a doprovodné porosty podél bezejmenných vodotečí).

Sklony svahů a zářezů odpovídají geotechnickému optimu pro dané horninové prostředí. Strmější svahy komunikace by sice mírně snížily zábor pozemků, ale vedly by k neúměrnému zvýšení nákladů stavby vyvolané jiným technickým řešením (mj. ochrana před erozí). Plochy svahů a zářezu budou podle projektu využity k výsadbám skupinové i liniové zeleně v druhové skladbě odpovídající stanovištním podmínkám, což povede k posílení funkce kostry ekologické stability krajiny.

Navrhované sjezdy na zemědělské pozemky z připojených polních cest jsou v současné době (i s ohledem na bezpečnost silničního provozu) jediným možným řešením. Pro zlepšení stavu přístupu na pozemky by bylo vhodné provést jednoduchou, případně komplexní pozemkovou úpravu dané lokality.

 

Závěr:

 

Záměr „Silnice II/173 - Obchvat Blatná“ naplňuje dikci bodu 9.1 kategorie II, přílohy č. 1 k  zákonu. Proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel Krajský úřad – Jihočeský kraj jako příslušný orgán podle § 22 zákona k závěru, že záměr


 


 

Silnice II/173 - Obchvat Blatná

n e b u d e posuzován podle zákona,

 

 

 

za této podmínky:

 

  • bude proveden přírodovědný průzkum a v případě výskytu zvláště chráněných rostlin a živočichů bude další postup dohodnut s příslušným orgánem ochrany přírody.


 

 

 

Krajský úřad došel k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě charakteristiky záměru, umístění záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. Žádný z dotčených správní úřadů nepožadoval posouzení záměru podle zákona.

 

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů.

 

 

Ing. Karel Černý

vedoucí odboru životního prostředí,

zemědělství a lesnictví

 

 

Zdroj: úřední deska města Blatná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Došlá vyjádření (v příloze):

 

1. Vyjádření Ing. Jiřího Tintěry ze dne 1.5. 2007

2. Vyjádření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, Územní pracoviště Strakonice ze dne 27.4.2007

3. Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice ze dne 4.5. 2007

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář