Jdi na obsah Jdi na menu
 


6. 1. 2013
Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Strakonice
Palackého náměstí 1090
386 27 Strakonice
 

                                                                                                          

Naše značka        MUBL 12794/2012 
Vyřizuje/Telefon    Valášek / 383 416 220 
V Blatné dne         20.12.2012
 
rozhodnutí
o prodloužení doby platnosti stavebního povolení
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
 
Městský úřad Blatná, odbor dopravy, jako silniční správní úřad a speciální stavební úřad (dále jen „silniční správní úřad“) pro stavbu pozemních komunikací, příslušný podle § 15, odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (dále jen "stavební zákon"), § 16, odst. 1 a § 40, odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve správním řízení přezkoumal podle § 115, odst. 4 stavebního zákona žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení, vydaného silničním správním úřadem dne 18.09.2008, č.j. MUBL 8807/2008 na stavbu „Stavební úpravy polní cesty „SR 9“ v k.ú. Hajany u Blatné“ na pozemku parc. č. 1120 v k.ú. Hajany u Blatné, kterou dne 23.11.2012 podal
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Strakonice, IČ: 000 20 478, Palackého náměstí 1090, 386 27 Strakonice                                                        
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání, v souladu s § 67, § 68 a § 69 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (dále jen „správní řád“)
p r o d l u ž u j e   p l a t n o s t
stavebního povolení vydaného dne 18.09.2008 silničním správním úřadem pod č.j. MUBL 8807/2008 na stavbu „Stavební úpravy polní cesty „SR 9“ v k.ú. Hajany u Blatné“ na pozemku parc. č. 1120 v k.ú. Hajany u Blatné (platnost byla rozhodnutím silničního správního úřadu ze dne 26.10.2010, č.j. MUBL 10525/2010 prodloužena o dva roky od právní moci rozhodnutí, které nastalo dne 26.11.2010; původní dvouletá platnost by tak skončila dne 26.11.2012) o další 2 roky od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Do této lhůty musí dojít k zahájení stavby.
Současně se prodlužuje lhůta pro dokončení stavby, která se nově stanovuje taktéž na 2 roky od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Ostatní podmínky stanovené ve stavebním povolení č.j. MUBL 8807/2008 zůstávají v platnosti.
 
 
Odůvodnění:
Stavebník podal dne 23.11.2012 k silničnímu správnímu úřadu žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu „Stavební úpravy polní cesty „SR 9“ v k.ú. Hajany u Blatné“ na pozemku parc. č. 1120 v k.ú. Hajany u Blatné. Platnost stavebního povolení byla již jednou prodloužena rozhodnutím silničního správního úřadu ze dne 26.10.2010, č.j. MUBL 10525/2010 a to do 26.11.2012. Protože žádost o další prodloužení platnosti stavebního povolení byla podána ještě před uvedeným datem (dne 23.11.2012), byl v souladu s ustanovením § 115, odst. 4 stavebního zákona běh lhůty platnosti stavebního povolení zastaven.
Protože žadatel splnil podmínky § 115, odst. 4 stavebního zákona a prodloužením stavebního povolení nebudou dotčeny zájmy chráněné stavebním zákonem, zákonem o pozemních komunikacích ani jiným zvláštním právním předpisem, bylo jeho žádosti v plném rozsahu vyhověno. Ve smyslu § 68, odst. 4 správního řádu se od dalšího odůvodnění upouští.
 
 
 
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do l5 dnů od jeho doručení (sejmutí veřejné vyhlášky) odvolání ve smyslu § 81 a § 82 správního řádu ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, prostřednictvím odboru dopravy MěÚ Blatná.
 
 Ing. Jan Valášek
vedoucí odboru dopravy           
 
Poplatek:
Osvobozeno od správního poplatku podle § 8, odst. 1, písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.
 
 
Vyvěšeno dne  21.12.2012       
Sejmuto dne................................................
 
 
Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
 
 
Obdrží:
Účastníci řízení
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Strakonice, Palackého náměstí 1090, 386 27 Strakonice – žadatel (datovou schránkou)
Obec Hajany, Hajany 73, 388 01 Blatná – se žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
 
Další účastníci:
veřejnou vyhláškou
 
 
Dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, SDP Strakonice, Plánkova 629, 386 01 Strakonice (datovou schránkou)
MěÚ Blatná, odbor životního prostředí, tř. T.G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování, tř. T.G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
Muzeum středního Pootaví, Zámek 1, 386 01 Strakonice (datovou schránkou)

Vyvěšeno: 21.12.2012

Datum sejmutí: 7.1.2013

Zodpovídá: Jan Valášek

Zpět

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář