Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sv. Mikuláš přinesl zápis z jednání zastupitelů 15.11. t.r. a program na prosincové zasedání

6. 12. 2013

                                 Z Á P I S č. 10/2013

           ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 15. 11. 2013
Přítomni: Vohryzková, Vaněčková, Bláha, Meloun, NecudováOmluveni: Bartuška, Zíka

Přítomno 5 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Dále přítomni:

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,10 hod.


Program jednání:

        Volba ověřovatelů zápisu
   1.
        Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
   2.
        Projednání návrhu rozpočtu obce Hajany pro rok 2014
   3.
        Projednání odměn zastupitelů
   4.
        Projednání realizace protidrogové politiky na území Jihočeského kraje
   5.
        Projednání rozpočtových změn č. 9
   6.
        Projednání podání žádostí o dotace pro rok 2014
   7.
        Různé - informace starostky
   8.


Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                      5 Pro          0 Proti

  1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Bláha a p. Meloun

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                      5 Pro          0 Proti

  2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

        Zápis a usnesení z minulého zasedání byl vyvěšen na úřední desce a nebyly proti němu
        vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.

   3. Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce Hajany pro rok 2014 (viz
      příloha). Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce.


  4. Místostarostka obce navrhla mimořádnou odměnu za přípravu prezentace, programu pro
     hodnotící komisi a ostatních materiálů pro soutěž Vesnice roku 2013 pro p. Miroslava
     Bláhu a pí. Danu Vohryzkovou.
     Pan Bláha a paní Vohryzková poděkovali a odměny se vzdali.


     Usnesení č. 42/2013
  5. Byla projednána záležitost realizace protidrogové politiky na území Jihočeského kraje dle
     předloženého dopisu Jihočeského kraje – Krajského úřadu ze dne 14. 10. 2013.
     Pro obec Hajany činí částka, vypočtená podle modelu spolufinancování protidrogových
     služeb na území Jihočeského kraje celkem 702,-- Kč. V současné době probíhají k tomuto
     tématu jednání Svazku obcí Blatenska. Na valné hromadě SOBu v měsíci říjnu padl návrh
     ze strany předsedkyně pí. Tomanové, uhradit částky za jednotlivé obce SOBu společně.
     Zastupitelstvo obce Hajany odsouhlasilo následující řešení - v případě, že valná hromada
     SOBu v měsíci prosinci úhradu těchto výdajů neodsouhlasí, obec Hajany uhradí částku ve
     výši 702,-- Kč ze svého rozpočtu.

Hlasování:                                            0 Zdržel se hlasování
                       5 Pro             0 Proti

  6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 9 za měsíc říjen 2013 (viz
     příloha).

     Usnesení č. 43/2013
  7. Zastupitelstvo obce Hajany projednalo a schválilo podání žádostí o dotace:
     Program obnovy venkova pro rok 2013:
                      DOT 8 – Dotace úroků z úvěru na plynofikaci – 20.000,-- Kč (cca 70%),
       -
          celkové náklady 29.000,-- Kč
                      DOT 1 – 4 – Dotace na zhotovení infrastruktury v obci – I. etapa
       -
          300.000,-- Kč (cca 80 %), celkové náklady 375.000,-- Kč

       Zastupitelstvo obce Hajany pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou podáním
       žádostí o dotace z POV pro rok 2014.

Hlasování:     5 Pro                           0 Zdržel se hlasování
                               0 Proti

Dostavil se p. Zíka

Různé - Informace starostky a zastupitelů:

      Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 07. 10. 2013
       – 15. 11. 2013


      Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 31. 10. 2013: 490.706,47 Kč


      Starostka informovala o tom, že obec obdrží neinvestiční transfer z rozpočtu
       Ministerstva vnitra – generální ředitelství HZS ČR k pokrytí mimořádných finančních
       výdajů v průběhu povodně v červnu 2013. Jedná se o částku 66.000,-- Kč, která je
       určena na vybavení jednotky SDH obce věcnými prostředky neinvestiční povahy.


      Brigáda – sobota 30. listopadu 2013, sraz v 9,00 hodin u OÚ – příprava osvětlení
       vánočního stromu, sněhulák, přestěhování laviček, úklid obce.


      Výlov místního rybníčku – proběhne v sobotu 30. 11. 2013 pro skončení brigády
       v případě, že nebude zamrzlý. Večer v hospodě ochutnávka ryb.


      Rozsvícení vánočního stromu – neděle 1. prosince 2013 od 17,00 hodin


      Mikulášská nadílka – čtvrtek 5. 12. 2013 – čerti, anděl a Mikuláš navštíví s nadílkou
       všechny děti doma.


      Rozbitá cesta na Kocelovice – starostka informovala o průběhu jednání ohledně opravy
       cesty s obcí Kocelovice (majitel lesů) a firmou Kaiser s. r. o. (nájemce lesů). Po krátké
       diskuzi bylo starostce obce uloženo zaslat písemně informaci o poškození polních a
  lesních cest firmě Kaiser s. r. o. se žádostí o opravu cesty a zároveň tuto informaci zaslat
  na obec Kocelovice a požádat ji o součinnost při řešení tohoto problému.


 Starostka informovala o předání staveniště firmě Swietelsky s. r. o., které proběhlo
  v pátek 8. 11. 2013. Jedná se o zahájení výstavby retenční nádrže a polní cesty na
  pozemku č. 1120 v k. ú. Hajany u Blatné. Investorem staveb je Státní pozemkový úřad.


 Vánoční stromky na višňovce – budou k dispozici občanům obce, zbývající se prodají.
  Výtěžek půjde do pokladny SDH Hajany.


 Starostka informovala o montáži nových svítidel veřejného osvětlení – práce na výměně
  začnou začátkem prosince 2013.


 Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání ve 20,15 hodin.

 Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 13. 12. 2013.

 Zapsala: Vohryzková Dana

 Vše, co jsme se dnes dozvěděli ,se už stalo, snad aktualní jsou ještě ty stromky pro obyvatele. Program na příští zasedání níže, výsledek se dozv íme po půli ledna.

 

O Z N Á M E N Í O K O N Á N Í

 

 

XI. zasedání zastupitelstva obce Hajany

 

dne 13. 12. 2013 v 19,00 hodin na Obecním úřadě Hajany

 

 

 

Návrh programu jednání:

 

 

  1. Volba ověřovatelů zápisu

  2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

  3. Projednání rozpočtu obce Hajany pro rok 2014

  4. Projednání rozpočtových změn č. 10

  5. Projednání rozpočtu DSO NIVA pro rok 2014

  6. Seznámení zastupitelů s příkazem starostky

  7. Různé - informace starostky

 

 

 

 

 

 


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář