Jdi na obsah Jdi na menu
 


  Z Á P I S   č. 2/2013
 
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 15. 03. 2013

 
Přítomni: Vohryzková, Lis, Zíka, Bláha, Bartuška, Meloun, Vaněčková
 
Omluveni: 
 
Přítomno 7 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
 
Dále přítomni: 
 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,00 hod.
 
 
Program jednání:
 
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
3. Schválení účetní závěrky za rok 2012
4. Projednání smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
5. Projednání žádosti pí. XXX a p. XXX
6. Projednání rozpočtových změn č. 1
7. Projednání podání žádosti o grant
8. Různé - informace starostky
 
Hlasování:       7 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Vaněčková a p. Lis
 
Hlasování:       7 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
 
Usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený. 
 
 
Usnesení č. 7/2013
3. Byla projednána a schválena účetní závěrka za rok 2012 dle přiložených dokumentů:
- Výkaz zisku a ztráty
- Příloha
- Rozvaha
   
Náklady 2 072 058,88 Kč
Výnosy 2 064 323,01 Kč
Rozdíl    -  7 735,87 Kč
 
Hlasování:       7 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování


Usnesení č. 8/2013
4. Byla projednána a schválena Smlouva č. 014130003692/001 o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce, a. s.,
České Budějovice v návaznosti na stavbu s názvem: „Hajany – Finěk, parc. č. 209/27“.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy
s firmou E.ON Distribuce a. s..
 
Hlasování:       7 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování

 
Usnesení č. 9/2013
5. Byla projednána žádost pí. XXX a p. XXX o povolení výkopu a položení kanalizační
roury přes pozemek p. č. 1018 a pozemek p. č. 1035 v k. ú. Hajany u Blatné.
Vzhledem k tomu, že na jednání zastupitelstva dne 14. 12. 2012 byli přizváni vlastníci
sousedních pozemků a bylo dohodnuto najít společné řešení pro všechny s tím, že se
vlastníci budou navzájem informovat a nestalo se tak, předložila paní a pan dvě varianty
navržené projektantkou (zakreslené varianty jsou přílohou tohoto zápisu). 
Schváleny byly obě varianty. Vybrána bude ta varianta, která bude vyhovovat i
požadavkům odboru životního prostředí MĚÚ Blatná. 
Při realizaci stavby nedojde v žádném místě k poškození asfaltového povrchu místní
komunikace na pozemku p. č. 1018 v k. ú. Hajany u Blatné. V případě potřeby
překročení vozovky bude proveden protlak pod komunikací. Obec Hajany neponese
žádnou zodpovědnost za poškození položené kanalizační roury na pozemku p. č. 1035
v k. ú. Hajany u Blatné především při sečení a případné další údržbě pozemku. Riziko
poškození si nesou sami žadatelé.
 
Hlasování:       7 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování

 
6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 1 za měsíc leden 2013 (viz
příloha).

 
Usnesení č. 10/2013
7. Bylo projednáno a schváleno podání žádosti o grant z „Grantového programu na Podporu
jednotek sborů dobrovolných hasičů Jihočeského kraje 1. výzva pro rok 2013“. 
- Oprava nádrže cisterny hasičského vozidla – výše dotace: 59.600,-- Kč
(cca 70 %), celkové náklady projektu:
85.200,-- Kč

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podání žádostí o dotace.
 
 Hlasování:                7 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování

Kdo tu zlodějskou cenu za opravu kalkuloval, kdo bude inkasovat? Nebylo by levnější koupit mladší ojetinu v dobrém stavu? Malý příklad:

Škoda 706 RTHP
Cena:59 900 Kč

Druh vozidla:Nákladní auto s cisternou

Značka, výrobce:Škoda

Rok výroby:1965

Stav tachometru:31000 km

Prodám Škoda 706 rthp, r.v. 1965, funkční, zachovalý, 31 000 km. Více info na telefonu 774/621059.
Foto 2

Video 0

Náhled č. 2 k inzerátu Škoda 706 RTHP

Cena:59 900 Kč

Oblast inzerce:Kolín

Číslo inzerátu:6209719


 
 
 Informace starostky:
 
Ø Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 04. 02.
2013 – 15. 03. 2013 


Ø Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 28. 02. 2013: 314.853,50 Kč


Ø P.XXX má zájem o rezervaci pozemku p. č. 1399 (došlo e-mailem)


Ø Starostka obce informovala o sdělení ministerstva kultury o skončení úhrady poplatků
za připojení knihovny k internetu v rámci projektu „Internetizace knihoven“. Nové
připojení k internetu provede firma KONET s. r. o., která již v Hajanech poskytuje
připojení soukromým osobám. Firma KONET s. r. o. poskytne připojení knihovny a
OÚ zdarma.


Ø Dřevo - Vykácené modříny – je potřeba uklidit větve, silnější možnost sdělat na palivo,
drobné uklidit nahromadu, aby se mohlo spálit. Chtěli bychom ještě stihnout zalesnit na
jaře v letošním roce.


Ø Beseda s pamětníky s názvem „Hajany, jak jsme je znávali“ sobota 23. 03. 2013 od 
14,00 hod. v Hajanské hospodě (získání informací k doplnění kroniky)


Ø Pozemkové úpravy v k. ú. Chlum u Blatné – jednání 25. 03. 2013 ve 14,30 hod.
v zasedací místnosti OÚ Chlum.


Ø Velikonoční dílna (pletení košíčků z pedigu) – úterý 19. 03. 2013 od 14,00 hod.
v Hajanské hospodě, pořádá Svazek obcí Blatenska


Ø Soutěž „Vesnice roku 2013“ včetně podmínek byla vyhlášena na Dni malých obcí dne
5. března 2013 v Praze.


Přihlášky do soutěže se podávají elektronicky i v tištěné podobě do 30. 04. 2013  
K listinné podobě přihlášky musí být přiloženo:
-  doklad o úhradě registračního poplatku (2,-- Kč za každého občana přihlášené
obce)


- charakteristika obce zpracované dle přílohy podmínek
- fotografie obce v elektronické podobě (cca 15 fotek pohlednicového typu – např.
náves, kaplička, veřejná prostranství, zeleň, krajina, cca 15 fotek zachycujících
společenský a spolkový život v obci)

Podmínky soutěže o Vesnici roku 2013

Podmínky soutěže o Vesnici roku 2013 - příloha


 
 
 
            Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,20 hodin.
 
            Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 05. 04. 2013
 
Zapsala: Vohryzková Dana
Ke stažení:

Zápis Hajany 15. 03. 2013.pdf


 

 
 
 
 
 
 

 

O Z N Á M E N Í O K O N Á N Í

 

 

III. zasedání zastupitelstva obce Hajany

 

dne 05. 04. 2013 v 19,00 hodin na Obecním úřadě Hajany

 

 

 

Návrh programu jednání:

 

 

  1. Volba ověřovatelů zápisu

  2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

  3. Projednání předložení výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 03. 2013

  4. Různé - informace starostky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář