Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Z Á P I S č. 8/2013

           ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 06. 09. 2013


Přítomni: Vohryzková, Vaněčková, Bartuška, Necudová, Meloun

Omluveni: Zíka, Bláha

Přítomno 5 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Dále přítomni:

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 18,00 hod.Program jednání:

        Volba ověřovatelů zápisu
   1.
        Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
   2.
        Projednání žádosti firmy E.ON
   3.
        Jmenování zapisovatele OVK
   4.
        Pojednání aktualizace směrnice
   5.
        Projednání rozpočtových změn č. 7
   6.
        Různé - informace starostky
   7.

Hlasování:                                          0 Zdržel se hlasování
                       5 Pro          0 Proti

  1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Meloun a pí. Necudová

Hlasování:                                          0 Zdržel se hlasování
                       5 Pro          0 Proti


  2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

        Usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce.
        Byla vznesena následující připomínka - starostka obce informovala o tom, že nesouhlasí
        s tím, aby přístřešek pro hasičskou techniku byl postaven na pozemku č. 66/6 v k. ú.
        Hajany u Blatné - majitel p. Pavel Vohryzka. Přístřešek na techniku se může postavit
        v případě, že se najde jiný vhodný pozemek, nejlépe ve vlastnictví obce. Starostka požádala
        zastupitele o vytipování jiného pozemku. Zastupitelstvo obce Hajany bere tuto připomínku
        na vědomí.


     Usnesení č. 35/2013


  3. Byla projednána žádost firmy E.ON Česká republika spol. s. r. o. o odkoupení části
     pozemku č. 813/1 v k. ú. Hajany u Blatné (nově označenou jako pozemek st. p. č. 106) a
     část pozemku č. 1082/1 v k. ú. Chlum u Blatné (nově označenou jako st. p. č. 149). Jedná
      se o celkovou rozlohu pozemků 13 m2. Tyto pozemky se nachází pod transformační stanicí
      u lomu Řečice.
      Zastupitelstvo obce Hajany rozhodlo o vyhlášení záměru prodeje části pozemků.
Hlasování:     5 Pro                      0 Zdržel se hlasování
                             0 Proti


  4. Zapisovatelem OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26.
     října 2013 byla jmenována paní Renáta Vaněčková.     Usnesení č. 36/2013


  5. Zastupitelstvo projednalo a schválilo aktualizaci Směrnice o přecenění reálnou hodnotou.
     Přeceňovat reálnou hodnotou se nebudou pozemky o výměře do 3.000 m2.

Hlasování:    5 Pro                        0 Zdržel se hlasování
                             0 Proti

  6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 7 za měsíc srpen 2013 (viz
     příloha).

Různé - Informace starostky a zastupitelů:

     Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 04. 08. 2013
       – 06. 09. 2013

     Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 31. 08. 2013: 512.953,01 Kč

     Projednání likvidace stromků na višňovce – bylo dohodnuto udělat brigádu a nechat
       seštěpkovat

     Vesnice roku – zhodnocení, jako odměna návrh výlet do Plzně (IZS, pivovar) - jiný
       návrh nebyl předložen

      Rozloučení s prázdninami + Hasičské závody – zhodnocení – bylo jednohlasně
       odsouhlaseno, že obec uhradí hudbu ve výši 4.500,-- Kč

       Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 19,10 hodin.

       Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 04. 10. 2013

       Zapsala: Vohryzková Dana

       Ověřovatelé zápisu:

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář