Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání zastupitelů z 3. května, konečně poslední den června zveřejněn

 Z Á P I S   č. 4/2013
 
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 03. 05. 2013

 
Přítomni: Vohryzková, Lis, Bláha, Bartuška, Meloun, Vaněčková
 
Omluveni: Zíka
 
Přítomno 6 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
 
Dále přítomni: 
 
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,05 hod.
 
 
Program jednání:
 
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
3. Projednání závěrečného účtu DSO NIVA
4. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
5. Projednání uzavření dohody o provedení práce
6. Různé - informace starostky
 
 
Hlasování:       6  Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Lis a pí. Vaněčková
 
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
 
2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
 
Usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený. 
 
 
Usnesení č. 12/2013
3. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet DSO NIVA za rok 2012 spolu se zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření DSO NIVA za rok 2012 a Výkazu Fin 2-12 M k 31.
12. 2012 dle přiložených písemností. Zastupitelstvo obce Hajany souhlasí s celoročním
hospodařením „bez výhrad“. Návrh závěrečného účtu DSO NIVA byl vyvěšen na úřední
desce obce Hajany od 12. 04. 2013 do 03. 05. 2013 a zároveň na internetových stránkách
obce Hajany www.hajany.net ve stejném termínu.
 
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
 
Usnesení č. 13/2013
4. Byla projednána a schválena Smlouva č. 1030013833/001 o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi Obcí Hajany a firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice
v návaznosti na stavbu s názvem: „Hajany – Bláhová, kNN, parc. č. 1397“.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podpisu smlouvy
s firmou E.ON Distribuce a. s..
 
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
 
Usnesení č. 14/2013
5. Bylo projednáno a schváleno uzavření dohody o provedení práce za účelem prořezání
křovin podél polních cest a úklidu veřejných prostranství s p. XXX. Jednorázová odměna
bude činit 5.000,-- Kč. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k uzavření
a podpisu dohody o provedení práce s panem XXX.
 
Hlasování:       6 Pro   0 Proti  0 Zdržel se hlasování
 
 
 Informace starostky:
 
Ø Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 08. 04.
2013 – 03. 05. 2013 
Ø Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 30. 04. 2013: 354.192,67 Kč
Ø Svoz nebezpečného odpadu – sobota 18. 05. 2013 od 9,00 do 10,00 hodin
Ø Svoz velkoobjemového odpadu – sobota 18. 05. 2013 od 9,00 do 12,00 hodin
Ø Svoz železného šrotu – sobota 18. 05. 2013 v dopoledních hodinách
Ø Přezkoumání hospodaření obce Hajany za rok 2012 se koná v pondělí 06. 05. 2013
Ø Starostka informovala o těžbě dřeva v obecním lese
Ø Starostka obce děkuje všem občanům za účast na brigádě při jarním úklidu obce.
Ø Informace a diskuse k soutěži „Vesnice roku 2013“  - program při návštěvě komise
Ø Oslava ke Dni matek se koná v neděli 5. května 2013 od 15,00 hodin ve společenské
místnosti Obecního domu
Ø Rybí hodování v Hajanech se koná v sobotu 18. 05. 2013 od 14,00 hodin za hospodou.
Připraven je program pro děti i dospělé.
 
            Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,15 hodin.
 
            Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 07. 06. 2013
 
Zapsala: Vohryzková Dana


 Zápis ze 3.5.2013 ke stažení