Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z Á P I S č. 3/2013

ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 05. 04. 2013


 

Přítomni: Vohryzková, Lis, Bartuška, Meloun, Vaněčková

Omluveni: Zíka, Bláha

 

Přítomno 5 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.


Dále přítomni:
 

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,00 hod.

 

 

Program jednání:

 

1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
3. Projednání předložení výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 03. 2013
4. Projednání žádosti pana XXX
5. Projednání uspořádání rybářských slavností
6. Různé - informace starostky


 

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 

1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Meloun a p. Bartuška

 

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 

2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
 

Usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.

 

3. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí předložený výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu za březen 2013 (viz příloha).

 

4. Byla projednána žádost pana XXX ohledně dešťových vod z objektu kravína ZD Lnáře.
Dešťová voda protéká přes cestu ve vlastnictví obce a znehodnocuje tak pozemky pana
XXX.


Informace z MĚÚ Blatná: odbor ŽP a odbor stavební provedly místní šetření na místě a
došly k závěru - z hlediska ŽP a stavebního úřadu je vše v pořádku. Doporučují pročistit
dvě šachty, do kterých jsou svedené okapy.

Závěr – starostka obce zašle dopis na ZD Lnáře se žádostí o vyčištění šachet.
 

Hlasování: 5 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování


Dostavil se p. Bláha

 

Usnesení č. 11/2013

5. Bylo projednáno a schváleno uspořádání rybářských slavností – zajištěn bude program
pro děti (soutěže, hry) i dospělé (ukázka filetování, ochutnávka ryb), předběžný termín
18. 05. 2013.Hlasování: 6 Pro 0 Proti 0 Zdržel se hlasování

 

 Informace starostky:

 

. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 18. 03.
2013 – 05. 04. 2013


. Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 31. 03. 2013: 317.269,76 Kč


. Brigáda sobota 20. 04. 2013, sraz v 8,00 hod. u OÚ


. MěÚ Blatná, odbor dopravy vydal Oznámení o zahájení stavebního řízení na „Místní
obslužnou komunikaci N4 v Hajanech“


. Vítání občánků – sobota 20. dubna 2013 ve 13,45 hod. na Obecním úřadě Bělčice


. Pozemkové úpravy v k. ú. Chlum u Blatné – jednání 25. 03. 2013 ve 14,30 hod.
v zasedací místnosti OÚ Chlum – jednalo se o změnu katastrální hranice v místě
nemovitosti Hajany čp. 44

cislo-popisne-44-v-katastru-hajany.bmp.jpg


. Pletení košíčků z pedigu – úterý 14. 05. 2013 od 14,00 hod. v Hajanské hospodě,
pořádá Svazek obcí Blatenska, zájemci se mohou hlásit u pí. Vokrojové


. Informace a diskuse k soutěži „Vesnice roku 2013“


 

 Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,00 hodin.

 

 Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 03. 05. 2013

 

Zapsala: Vohryzková Dana

 

Zápis z jednání zastupitelů ze dubna 2013 - ke stažení v PDF

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář