Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze dne 2.8.2013 ze zasedání OÚ dnes zveřejněn na webu obce

29. 8. 2013

Z Á P I S č. 7/2013

           ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 02. 08. 2013


Přítomni: Vohryzková, Vaněčková, Bartuška, Necudová

Omluveni: Zíka, Bláha, Meloun

Přítomno 4 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

Dále přítomni:

Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,05 hod.


Program jednání:

        Volba ověřovatelů zápisu
   1.
        Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
   2.
        Projednání smlouvy s městem Blatná
   3.
        Projednání stavby přístřešku pro hasičskou techniku
   4.
        Projednání rozpočtových změn č. 6
   5.
        Jmenování výběrové komise
   6.
        Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena
   7.
        Různé - informace starostky
   8.

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                      4 Pro          0 Proti

  1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Bartuška a pí. Necudová

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                      4 Pro          0 Proti


  2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.

        Usnesení z minulého zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly proti němu
        vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.

     Usnesení č. 31/2013
  3. Byla projednána a schválena Smlouva o zajištění předškolního vzdělávání dítěte (poslední
     rok před zahájením povinné školní docházky – předškolák) v mateřských školách v Blatné.
     Z této smlouvy vyplývá závazek obce Hajany hradit Městu Blatná příspěvek ve výši
     1.200,-- Kč ročně za každé dítě umístěné v mateřské škole v Blatné.
     Zastupitelstvo obce Hajany pověřuje starostku obce Hajany paní Danu Vohryzkovou
     k podpisu smlouvy s Městem Blatná.

Hlasování:                                         0 Zdržel se hlasování
                      4 Pro          0 Proti


    
  Usnesení č. 32/2013
      Byla projednána a schválena Smlouva o příspěvku za umístění dětí v mateřských školách
      v Blatné. Z této smlouvy vyplývá závazek obce Hajany hradit Městu Blatná příspěvek ve
      výši 1.200,-- Kč ročně za každé dítě umístěné v mateřské škole v Blatné.
      Zastupitelstvo obce Hajany pověřuje starostku obce Hajany paní Danu Vohryzkovou
      k podpisu smlouvy s Městem Blatná.

Hlasování:                                             0 Zdržel se hlasování
                        4 Pro             0 Proti  4. Byla projednána výstavba přístřešku o velikosti 9 m x 9 m pro hasičskou techniku.
     Ing. Týma předložil rozpočet nákladů:

      Materiál                                Množství       Cena              Cena celkem
                                              108 m2         45,- Kč/m2               4.860,-- Kč
      Folie jutadach HP 150
      Žlab rš 33                                                                      3.960,-- Kč
                                              18 bm          220,-Kč/bm
                                                             200,- Kč/bm              1.400,-- Kč
      Svod r. 100                             7 bm
      Spojovací materiál                                                              7.000,-- Kč
                                              108 m2         220,- Kč/m2             23.760,-- Kč
      Krytina Satjam
      Zakládání, zemní práce, patky                                                  24.800,-- Kč
      Odměna Ing. Týma – zaměření a
      vytýčení stavby, zajištění PD,
                                                                                     39.300,-- Kč
      zajištění koordinace prací HSV a
      PSV
                                                                                    105.080,-- Kč
      CELKEM

      Podklad z drceného kameniva fr. 16/32 + recyklát                           cca 35.000,-- Kč
      Těžba dřeva + nařezání dřeva

      Při diskusi bylo ještě uvažováno o možnosti přístřešek udělat menších rozměrů. Vzhledem
      k potřebnosti povolení a odměny Ing. Týmy jsou to minimální náklady na snížení celkové
      ceny.

Dostavil se p. Meloun

  5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 6 za měsíc červenec 2013 (viz
     příloha).

     Usnesení č. 33/2013
  6. Byla jmenována hodnotící komise na projekt „Oprava místní komunikace v obci Hajany“.

      Složení výběrové komise:
      Člen - Ing. Jindřich Korbel, náhradník - Josef Meloun
      Člen - Dana Vohryzková, náhradník - Miroslav Bartuška
      Člen – Renáta Vaněčková, náhradník - Martina Necudová

Hlasování:    5 Pro                             0 Zdržel se hlasování
                                0 Proti

     Usnesení č. 34/2013
  7. Byla projednána a schválena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena.
     Smlouva bude uzavřena mezi Jihočeským krajem prostřednictvím Správy a údržby silnic
      Jihočeského kraje, závod Strakonice a Obcí Hajany. Týká se zřízení práva odpovídajícího
      věcnému břemeni, kterým bude zatížen pozemek p. č. 917/1 v k. ú. Hajany u Blatné (právo
      umístění nové splaškové kanalizace, právo přístupu k ní a právo opravy a údržby).
      Zastupitelstvo obce Hajany pověřuje starostku obce Hajany paní Danu Vohryzkovou
      k podpisu smlouvy.

917-1-silnice-v-majetku-jc-kraje.2013-75441.bmp.jpg

(naše poznámka - jde o silnici od hospody po Mrkvičkovi -  viz mapa katastru, kterou jsme vložili)

 


Hlasování:    5 Pro                       0 Zdržel se hlasování
                            0 Proti

Různé - Informace starostky a zastupitelů:

      Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 08. 07. 2013
       – 02. 08. 2013


      Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 31. 07. 2013: 488.249,17 Kč


      Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
       Dne 29. 08. 2013 od 8,00 do 16,00 hodin
       Vypnutá část obce od čp. 15 směr Lnáře (jedná se o čp. 12. 61, 62, chata Brejchová
       a Vohryzková)


      Zahájení přezkoumání hospodaření obce Hajany za rok 2013 proběhne 9. 9. 2013 v 8,30
       hodin


      Starostka informovala o jednání ohledně stanovení místní úpravy provozu na pozemních
       komunikacích na cestě z Hajan do Tchořovic


      Pozvánka – vyhlášení výsledků Vesnice roku


      Starostka informovala o darování cca 2.500 m2 lesního pozemku „Ve Škalí“ pro
       obchvat Blatné Jihočeskému kraji. Jihočeský kraj nechce přistoupit na výkup, požaduje
       darování (podklady budou na příští jednání zastupitelstva).


      Bylo dohodnuto zaslat p. XXX dopis - oznámení, že pozemek parc. č. 1379 v k. ú.
       Hajany u Blatné, který částečně užívá ke svojí podnikatelské činnosti, máme zájem
       řádně pronajmout. Z tohoto důvodu by neměl pozemek nadále obdělávat. Dále bude
       pozván dopisem na další zasedání zastupitelstva obce Hajany, aby s ním byl projednán
       další postup ohledně užívání obecních pozemků.
p.p.1379-hajany.2013-81544.bmp.jpg

  (naše poznámka: kolik asi obecních pozemků se užívá (dokonce i výdělečně) zadarmo resp. bez nájemní smlouvy za úhradu obci - pěkné hospodaření.)   

 

Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání v 20,30 hodin.

      Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 06. 09. 2013

      Zapsala: Vohryzková Dana

      Ověřovatelé zápisu:      Členové zastupitelstva obce:
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář